زون رومانیایی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
رومانیایی
română
ھأچایە بییئنی د

دوبیشتر نفوس:

 Romania
 Republic of Moldova
زون اقلیت:
 آلبانی
 Bulgaria
 Croatia
 Greece
 Hungary
 Italy
 Kazakhstan
 Macedonia
 Russia
 Serbia
 Spain
 Ukraine
زون مال د باریا:
هوم بستیا شمالی و هارگه امریکا
اوروپا افتونشین و اوروپا هارگه
 Australia
 Canada
 USA
 Israel
 Germany

 New Zealand
راساگە هارگه افتوزنون, مینجاون و افتوزنون اوروپا
شومارە ھأچایە ڤأر

زون اول: ۲۴ ملیون کس

زون دوئم: ۴ ملیون کس  (ڤیرگار سیش نی)
حوٙنئڤادە زوٙن
ساموٙنە نیسأنئن الفبا لاتین
ڕأڤئشت جاڤأنئ یی
زوٙن میزوٙنکاری بییە Academia Română
رارینە یا زوٙن
ISO 639-3 Variously:
ro – رومانیایی
rom – رومانیایی
ron – رومانیایی
Map Roumanophone World.png
راساگه یایی که هچایه وریا رومانیایی هان د اوچه.

زون رومانیایی (وه رومانیایی: limba română، گوتن: لیمبا رُمنه) یه گل زون رومی یه که نزیک وه ۲۴ تا ۲۸ ملیون هچایه ور داره که د اصل هان د ولاتیا رومانی و مولداوی . رومانیایی زون جاونه رومانی، مولداوی و هنی آستون خودصلادار وویوودینا د ولات صربستان ه.

سأرچئشمأ[ڤیرایشت]