زون روسی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

زون روسی (وه روسی: русский язык، گوتن: روسکیی ییزیک) پرقسه کننه تری زون اوروپا هئ و د مینجا زونیا اسلاوی بیشترین ز یک تیچسه یی نه داره.

ای زون د اوروپای افتوزنون و شمال افتونشین آسیا و بیشتر د روسیه و ولاتیا هنی که اندوم شوروی دمایی بیئن واش قسه بوئه.


نهاتری[ڤیرایشت]

نیسمون[ڤیرایشت]

الفبا[ڤیرایشت]

سرچشمه[ڤیرایشت]