زون روسی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

زون روسی (وه روسی: русский язык، گوتن: روسکیی ییزیک) پرقسه کننه تری زون اوروپا هئ و د مینجا زونیا اسلاوی بیشترین ز یک تیچسه یی نه داره.

ای زون د اوروپای افتوزنون و شمال افتونشین آسیا و بیشتر د روسیه و ولاتیا هنی که اندوم شوروی دمایی بیئن واش قسه بوئه.


نهاتری[ڤیرایئشت]

نیسمون[ڤیرایئشت]

الفبا[ڤیرایئشت]

سرچشمه[ڤیرایئشت]