زون آلمانی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

زون آلمانی یکی ز زونا هئن و اوروپایی هئ که د حونواده جرمانک د حساو میا و انگلیسی و زونیا راساگه اسکاندیناوی وا ای زون فامیل هئن

ڤیرگارچە[ڤیرایئشت]

ولاتشناسی زون آلمانی[ڤیرایئشت]

دستور زون[ڤیرایئشت]

آلمانی مئن دنیا[ڤیرایئشت]

نسیمون[ڤیرایئشت]

مئن اینترنت[ڤیرایئشت]

سرچشمه[ڤیرایئشت]