زمیݩ شناسی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رٱنڳؽا قرؽ د کانیا جۊرڤاجۊراْ نشوݩ ماٛیٱن ک کۏ ڤشو دۏرس بیٱ


زمیݩ شناسی یا ژئولوژی دونسمنیٱ ک بؽشتر ماهؽٱت سیارٱ زمیݩ ۉ ڤیرگار ۉ ساختموݩ تۊکش ۉ ٱجزا مؽنش ۉ ٱنواع بٱردؽا ۉ بردینٱیان بٱرسی مؽکٱ.اؽی دونسمنی دٱربارٱ مٱڤاد دۏرس کنیی زمیݩ، آزؽا موئٱسر ری مٱڤاد گوتٱ بیٱ، بٱرایٱندؽا ۉ آزؽا ،تیچساٛیی بٱردؽا پاٛڤٱستٱ سیارٱ، سرگوذٱشتشو ۉ همچنیݩ گیایا ۉ جونوٱرؽایی ک د دۉرٱیا جۊرڤاجۊر زمیݩ شناسی بینٱ چٱک چنٱ مؽکٱ.

زمیݩ شناسؽا کسؽایی هؽسن ک شیڤات دۏرس بیٱن زمیݩ، رویدادؽایی ک د زموݩ دۏرس بین زمیݩ ڤ سرش رٱتٱ، ساختار، ترکیب بٱردؽا ۉ کانيا ۉ ڤیرگار موتالعٱ مؽکٱ.[۱]

لٛایٱیا زمیݩ(۱)هٱستٱ مؽنجایی(۲) هٱستٱ دٱری(۳) گۊشتٱ مؽنجایی(۴) گۊشتٱ دٱری(۵) بٱرد زمیݩ (۶) تۊک

تٱلٛؽا زمیݩ شناسی[آلشتکاری]

لٛایٱیا زمیݩ

زمیݩ شناسی ڤ تٱلٛؽا زؽر کوت کوت موئٱ:

 • بٱرد شناسی : ک بٱردؽا ۉ بونچٱکشون موتالعٱ مؽکٱ
 • چینٱ شناسی : موتالعٱ ڤیرگار کورٱ زمیݩ
 • ديرینٱ شناسی : موتالعٱ زناٛیی زیتر
 • کانی شناسی :موتالعٱ کانیا ۉ بونچٱکشو
 • زمیݩ شناسی فیزیکی : کٱ فرایٱندؽا دٱری ۉ مؽنی زمیݩ ۉ ٱسٱرؽا شو د دۏرس بين شیواتؽا ۉ ساختاْمونیا زاْمین موتالعٱ مؽکٱ
 • زمیݩ پزشکی : زمیݩ شناسی پزشکی دونسمنیٱ ک ڤ بٱرسی رابتٱ مابؽن عاملؽا زیست موهیتی ری تیچساٛیی ڤلات نشینی بیماريا مورتٱبت چٱک چنٱ مؽکٱ
 • ژئوشیمی یا زمیݩ شیمی : دونسمنی تعیین فراوانی نسبی عونسورؽا ۉ نوعؽا اتومیشو د زمیݩ ۉ موتالعٱ تیچساٛیی ۉ موهاجرت هٱر عونسورؽ د بٱخشؽا موختٱلف زمیݩ (اتمسفر،هیدرواسفر،پوستٱ ۉ...) ۉ همچنیݩ د کانیا ۉ بٱردؽا سی کٱشف ٱسلؽا اْدارٱ کن تیچساٛیی ۉ موهاجرٱت
 • زمیݩ شناسی اومۊری :ک سرچشمٱیا مٱعدٱنی زمیݩ موتالعٱ ۉ پاٛجۊرؽ مؽکٱ
 • زمیݩ شناسی ژؽوفیزیکی : زمیݩ لٛٱرزؽا ۉ بونچٱک چجۊر دۏرس بیانشو ۉ رفتارشون موطالعٱ مؽکٱ
 • زمیݩ شناسی زیست موهیتی ۉ زمیݩ پزشکی : ٱسٱرؽا انواع آلودگی زمیݩ زاد ۉ آیم زاد ری موهیت زیست موتالعٱ مؽکٱ

اؽی تٱلٛؽا هم خوشو ڤ زؽر تٱلٛؽایی کوت کوت مۊٱن.

 • [[زمیݩ شناسیا نٱفت: ڤ بٱرسی تۏلید ۉ چجۊر دۏرس بین هیدراتؽا کٱربون (نٱفت ۉ گاز) مؽپٱردازٱ ۉ همچنین گردٱ بهینٱ ۉ اقتسادؽا استخراجشو د قیلٛی لٛایٱیا زمیݩ ڤا استفادٱ د دٱسگایا هٱفاری
 • زمیݩ شناسی ساختمونی : قلؽ د زمیݩ شناسیٱ ک دٱربارٱ تۏزیع ساْ بوعدی بٱردؽا تشکیل داٛینی تۊک زمیݩ ۉ ڤیرگار الٱشت شیواتشو چٱک چنٱ مؽکٱ. اؽی دونسمنی همچنی د رابتٱ ڤا الٱشت ۉ دگرریختؽ بٱردؽا د فٱرایٱندؽا کششی ۉ فشارشی چٱک چنٱ مؽکٱ
 • زمیݩ شناسی ساختاری : بؽشتر دٱربارٱ شیوات هندسی ۉ موشٱخٱسات زاهری ساختمونؽا جۊرڤاجۊر زمیݩ (گوسٱل،چین خوردگی ۉ...) چٱک چنٱ مؽکٱ
 • زمیݩ شناسی مهندسی : اؽی دونسمنی ڤا ڤ کار گرتن ٱسلؽا زمیݩ شناسی جۊر موتالعٱ تٱرکیب کانی شناسی،بافت ۉ ڤٱزیٱت هوازاٛیی بٱرد ۉ خاک،شناخت ڤیرگار زمیݩ شناسی موهیت تشکیل بینشو ۉ ڤا فٱمسن فٱرایٱندؽا ۉ ساختارؽا تکتونیکی ۉ شناخت خٱتٱرؽا زمیݩ شناسی ڤارد ٱندازٱگیری خوسۊسؽات فیزیکی ۉ مکانیکی خاک ۉ بٱرد ۉ تٱجزؽٱ ۉ تحلٛیلٛشو کوتؽ د نؽازؽا تٱرایان بٱرتٱرٱف مؽکٱ.


سرچشمٱ[آلشتکاری]

 1. زمین‌شناسی سال سوم دبیرستان صفحه 9

2- book of azar