روٙز جأھوٙنی ئو

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
روٙز جأھوٙنی ئو
World water day - banner (4459459971).jpg
بأرگوزار بییە د ھأمە أندومیا ساموٙنگە زایارە یا یأکاگئرئتە
ڤیرگار 22 مارس
تئکرار سالوٙنە

روٙز جأھوٙنی ئو ھومبأراڤأرش ڤا نوروٙزما ھأر سال یا (۲۲ مارس) سال زایئشتیە کئ ڤئ دأس ساموٙنگە زایارە یا یأکاگئرئتە رأڤأندیاری بییە. روٙز جأھوٙنی ئو سی أڤئلی بار د سال ۱۹۹۲ زایئشتی، د کونفئرانس موحیط زئشت و گأپ کئلوٙنکاری ساموٙنگە زایارە یا یأکاگئرئتە د شأر ریودوجانیرو د ڤولات بئرئزیل د حال و بال حاڤأنە یی گوتە بییە.


سأرچئشمە[ڤیرایشت]