رومانی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of Romania.svg

رومانی یئ گئل ڤولاتە کئ ھا د أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند ئوروٙپا و پاتأخت ئی ڤولات شأر بوخارئست ە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]