روز خودصلادار

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

روز خودصلاداری (اینگیلیسی Independence Day) نوم یه گل فیلم دونسمنی تخیلی د رولند امریش، نویسیار و کارگردون آلمانیه که د سال ۱۹۹۶ زایشتی اکران بیه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]