روزنامه نیس

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
J.

روزنامه نیس هومبراور وا Journalist رزونامه نیس کسیه که وا تکیه کرده وه ذوق و استعداد خوش، و نها د سر گواردن گاتیا اموزشتی کمسداری و همچنی وا سیل وه یه که مسئولیت اشتمائی که ای کسم می نه وه ملش، وظیفه گرتن، آماده‌ کردن، جم کردن و سامونکاری اخوار و بردن ونو وا وارسگریا (مطبوعات، رادیو، تیلیویزیون و خورنیسی) وه مل داره.

سرچشمأ[ڤیرایشت]