روزا لۊکزمبۊرگ

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
(ڤاگٱردونی دروزا لۊکزامبورگ)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
روزا لۊکزمبۊرگ
Rosa Luxemburg colorized photo.jpg
ڤ دیر اومایٱ 5 مارس 1871
زاموشک، پاتشایی لهستان، اْمپراتۊری رۊسیٱ
د دۏنیا رٱتن 1919
برلٛین، آلمان
شٱئرڤٱندی آلمانی
آلما ماتر دونسمٱنیجا زۊریخ
پارتی سؽاسی
پارتی پرولتاریا
(1882-1886)
پارتی مٱردم کؽخایی سوسیالیست پاتشایی لهستان ۉ لٛیتڤانی
(1893-1918)
پارتی مٱردم کؽخا سوسیالیست آلمان
(1898-1915)
پارتی مٱردم کؽخا سوسیالیست خودسلادار
(1917-1918)
یٱکاگری اْسپارتاکیستیا
(1915-1918)
پارتی کومونیست آلمان
(1919)
هومسریٛا گۊستاڤ لۊبک
شریکیٛا زهشت لئو جۊگیچس
کٱس ۉ کار اْلٛیاس لۊکزمبۊرگ (بوئٱ)
لاین لوڤن اْشتاین (دا)

روزا لۊکزمبۊرگلهستانی: Róża Luksemburg) (۱۸۷۰ – ۱۹۱۹) ڤٱزآلشتکار ۉ رٱدؽارکار سۊسیالیست و کومونیست آلمانی لهستانی بی. ڤٱ یٱکؽ د نازارتری آیمؽا سوسیالیست گات شرۊ بیئن سدٱ بیسم بی. ڤٱ یٱکؽ د ٱسلیتریݩ رٱڤٱندؽارؽا پارتی مٱردم کؽخا سوسیالیست پاتشایی لهستان ۉ یٱکاگری اْسپارتاکیستیا (د نوئاتر:پارتی کومونیست آلمان) بی.

د سال ۱۹۱۹ زارۊیی دما یاٛ شۊرش ناخوش سٱرٱنجوم، ڤٱ ڤ دٱس دۉلٱت آلمان دٱسگیر بی ۉ ڤا رٱدؽارکاریٛا ھنی پارتی کومونیست آلمان چی کارل لیبکنشت، گولٛٱیاژوݩ بی. لۊکزمبۊرگ ۉ لیبکنشت دۏ تا د نازارتریݩ آیمؽا د لٛا بیشٱرۊنٱ سوسیالیستیٛا ۉ کومونیستیٛا ھؽسن.

آرنڳؽا[آلشتکاری]

چٱن تا د نازاتری کتاویٛا روزا لۊکزمبۊرگ ڤنونٱن:

سٱرچشمٱ[آلشتکاری]