رجب طیب أردوغان

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
رأجأڤ طأیئڤ أردوٙغان
Recep Tayyip Erdoğan June 2015.jpg
12 ئومی سأرکوٙمأرە ڤولات تورکیە
مشغۈل ڤ کار
ڤيرگار گوماشتأکاري

28 آگوست 2014

نوخوس ڤزير أمأد داڤوٙد ئوغلوٙ
نإھا د عبداللە گوٙل
نوخوس ڤأزیر تورکیە
مشغۈل ڤ کار

14 مارس 2003 – 28 آگوست 2014

سرکۈمرأ أمأد نئجدأت سئزئر
عبداللە گوٙل
نإھا د عبداللە گوٙل
دئما د أمأد داڤوٙد ئوغلوٙ
سأردیڤوٙکار پارتی عأدالأت و گأپ کألوٙنکاری
مشغۈل ڤ کار

14 آگوست 2001 – 27 آگوست 2014

نإھا د جاگە رأڤأندیاری بی
دئما د أمأد داڤوٙد ئوغلوٙ
مأجلئس زایارە یی گأپ تورکیە
مشغۈل ڤ کار

9 مارس 2003 – 28 آگوست 2014

راساگە ئنتئخاڤ بییئن سیرت (ئنتئخاڤات سال 2003)
ئستامبوٙل (أڤئلی) (2007, 2011)
شأرڤادار ئستامبوٙل
مشغۈل ڤ کار

27 مارس 1994 – 6 نوڤامر 1998

نإھا د نورالدین سوٙزئن
دئما د عألی موفید گوٙرتانا
دۈنسمأنيا شخصي
ڤ دي اۈمائن 1954
ئستامبوٙل، تورکیە
پارتي سياسي پارتی سألامأت زایارە یی
(1972–81)
پارتی رأفا
(1983–98)
پارتی فضیلت
(1998–2001)
پارتی عأدالأت و گأپ کألوٙنکاری
(2001–تا ئیسئ)
ھومسأر أمینە گولباران (زأن حاسئن ۱۹۷۸)
بچأ یا
سمیە
بألال
أسرا
دين سونی، ئسلام
إمضا
Government website
Personal website

رأجأڤ طأیئڤ أردوٙغان (ڤئ تورکی: Recep Tayyip Erdoğan) (ڤئ دی ئوٙماە د ۲۶ فئڤریە ۱۹۵۴) رئس جامور کیشور ئیسئنی ڤولات تورکیە أ. ڤئ د ۱۴ مارس ۲۰۰۳ بی ڤئ بیس و ھأفتومی نوخوس ڤأزیر ڤولات تورکیە . ڤئ رأدیارکون پارتی عأدالأت و گأپ کألوٙنکاری تورکیە أ. د مە گأرمە سال ۱۳۹۳، رأجأڤ طأیئف أردوٙغان ڤا داشدئن 50 دأرصأد د کول رأیا ڤولات تورکیە بوٙأ د 12 ئومی سأرکوٙمأرە ڤولات تورکیە.

بأچئ یی[ڤیرایئشت]

أردوٙغان د شأر ئستامبوٙل ئوٙماە ڤئ. چئنی کئ خوش گوتە دا بوٙأش ڤولات نئشین شأر باتوٙمی گورجئستان بیینە. ڤئ د دوٙنئسمأنیجا مأرمأرە آموختارکار بییە و چأن گاتی سی یئ گئل تیم فوٙتڤال د شأر ئستامبوٙل بازی میکئردە. ڤئ نئھا ئی کاریا د شئرکأت رأتئن و ئوٙمائن ئستامبوٙل کار می کئرد.

زئشت شأخصی[ڤیرایئشت]

ڤئ د 4 جوٙئیە سال 1978 زأن حاس و أمینە گولباران نە ڤئ زأنی حاس. ڤئ چار گئل بأچە دارە دۊ گئل کور و دۊ گئل دوخدئر. ڤئ ھیچ زوٙنی غئر د زوٙن تورکی نە بألأل نی.


سأرچئشمە[ڤیرایئشت]

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]