رجب طیب أردوغان

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رأجأڤ طأیئڤ أردوٙغان
Recep Tayyip Erdoğan June 2015.jpg
12 ئومی سأرکوٙمأرە ڤولات تورکیە
مٱشقۏل ڤ کار
ڤیرگار گوماشتٱ کاری

28 آگوست 2014

نوخوس ڤٱزير أمأد داڤوٙد ئوغلوٙ
نوئا د عبداللە گوٙل
نوخوس ڤأزیر تورکیە
مٱشقۊل ڤ کار

14 مارس 2003 – 28 آگوست 2014

سرکومرٱ أمأد نئجدأت سئزئر
عبداللە گوٙل
نوئا د عبداللە گوٙل
دئما د أمأد داڤوٙد ئوغلوٙ
سأردیڤوٙکار پارتی عأدالأت و گأپ کألوٙنکاری
مٱشقۊل ڤ کار

14 آگوست 2001 – 27 آگوست 2014

نوئا د جاگە رأڤأندیاری بی
دئما د أمأد داڤوٙد ئوغلوٙ
مأجلئس زایارە یی گأپ تورکیە
مٱشقۊل ڤ کار

9 مارس 2003 – 28 آگوست 2014

راساگٱ اٛنتخاڤ بیئن سیرت (ئنتئخاڤات سال 2003)
ئستامبوٙل (أڤئلی) (2007, 2011)
شأرڤادار ئستامبوٙل
مٱشقۊل ڤ کار

27 مارس 1994 – 6 نوڤامر 1998

نوئا د نورالدین سوٙزئن
دئما د عألی موفید گوٙرتانا
دونسمنیٛا شخسی
ڤ دی اۊمائن 1954
ئستامبوٙل، تورکیە
پارتی سیاسی پارتی سألامأت زایارە یی
(1972–81)
پارتی رأفا
(1983–98)
پارتی فضیلت
(1998–2001)
پارتی عأدالأت و گأپ کألوٙنکاری
(2001–تا ئیسئ)
هومسر أمینە گولباران (زن هاسن ۱۹۷۸)
بچٱیا
سمیە
بألال
أسرا
دين سونی، ئسلام
اْمزا
Government website
Personal website

رأجأڤ طأیئڤ أردوٙغان چوٙأ:ڤئ زوٙن ھأنی (ڤئ دی ئوٙماە د ۲۶ فئڤریە ۱۹۵۴) رئس جامور کیشور ئیسئنی ڤولات تورکیە أ. ڤئ د ۱۴ مارس ۲۰۰۳ بی ڤئ بیس و ھأفتومی نوخوس ڤأزیر ڤولات تورکیە . ڤئ رأدیارکون پارتی عأدالأت و گأپ کألوٙنکاری تورکیە أ. د مە گأرمە سال ۱۳۹۳، رأجأڤ طأیئف أردوٙغان ڤا داشدئن 50 دأرصأد د کول رأیا ڤولات تورکیە بوٙأ د 12 ئومی سأرکوٙمأرە ڤولات تورکیە.

بأچئ یی[آلشتکاری]

أردوٙغان د شأر ئستامبوٙل ئوٙماە ڤئ. چئنی کئ خوش گوتە دا بوٙأش ڤولات نئشین شأر باتوٙمی گورجئستان بیینە. ڤئ د دوٙنئسمأنیجا مأرمأرە آموختارکار بییە و چأن گاتی سی یئ گئل تیم فوٙتڤال د شأر ئستامبوٙل بازی میکئردە. ڤئ نئھا ئی کاریا د شئرکأت رأتئن و ئوٙمائن ئستامبوٙل کار می کئرد.

زئشت شأخصی[آلشتکاری]

ڤئ د 4 جوٙئیە سال 1978 زأن حاس و أمینە گولباران نە ڤئ زأنی حاس. ڤئ چار گئل بأچە دارە دۊ گئل کور و دۊ گئل دوخدئر. ڤئ ھیچ زوٙنی غئر د زوٙن تورکی نە بألأل نی.


سأرچئشمە[آلشتکاری]

سأرچئشمە[آلشتکاری]