رابئرت مورداک

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
رابئرت مورداک
Rupert Murdoch - Flickr - Eva Rinaldi Celebrity and Live Music Photographer.jpg
ۋ دی اۊمائٱ کئیث رابئرت مورداک
1931
مئلبورن، ڤیکتوریا، ئوستارالیا
زایارٱۋندی ئوستارالیایی (1931–1985); ئمریکایی (د 1985)
کاٛسم سأردیڤوٙنکار نیوٙز کورپئرئیشن (1979–2013)
سأردیڤوٙنیار نیوٙز کورپئرئیشئن (2013–تا ئیسئ)
سأردیڤوٙنکار فاکس سأدە 21 (2013–2015)
سأردیڤوٙنیار فاکس سأدە 21(2015–تا ئیسئ)
دارایی خالس Increase US$11.7 میلیوٙن (مارس 2016)
ٱندوم ساۋارگٱ سردیۋۊنکاری
نیوٙز کورپئرئیشئن
فاکس سأدە 21
دین مأسیی
هومسریا

پاتریشیا بوٙکئر (زن هاسن ۱۹۵۶–۱۹۶۷)
آنا تورف (زن هاسن ۱۹۶۷–۱۹۹۹)
ڤئندی دئنگ (زن هاسن ۱۹۹۹–۲۰۱۳)


جئری ھال (زن هاسن ۲۰۱۶)
بچٱیا 6; د ڤأرگئرئتە ئلیزابئت لاکلان، و جئیمز مورداک
دا بۊٱ کئیث مورداک (1885–1952)
ئلیزابئت جوی (1909–2012)

کئیث رابئرت مورداکاینگیلیسی: Keith Rupert Murdoch) (یا موردوٙخ)، ڤئ دی ئوٙماە د ۱۱ مارس سال ۱۹۳۱، د مئلبورن، یئ گئل سأرمایە دار ئمریکایی - ئوستارالیایی و بأرکونوٙن دار أصلی نیوٙز کورپئرئیشئن ە.


سأرچئشمە[ڤیرایشت]