رئنئ دئکارت

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رئنئ دئکارت
ڤی دی ئوٙماە 1596
دئکارت، پاتئشایی فأرانسە
د دونیا رأتە 1650
ئستوکھولم، سوٙئد
زایارە ڤأندی فأرانسئ یی
گات فألسأفە سأدە 17
راساگە فألسأفە أفتونئشین
مأصأڤ کاتوٙلیک روٙمی
ڤیر و باڤأرکو دئکارتیسم، ڤیرا عألقمأنی، فوٙنداسیوٙنالیسم، رأڤأندیار رأڤئشت دئکارتیسم
حاستە یا نازار مئتافیزیک، مأنطئق، ئشماردوٙنئسمأنی، سئریشت دوٙنئسمأنی
ڤیردیارجایا أصلی سی یە کئ ڤیردارم ھیم، شأک دئکارتی، دأسگا تیارگە یا دئکارتی، دوٙکوٙنە یی دئکارتی، دألیلیا ڤوجوٙدی
ئمضا

رئنئ دئکارت چوٙأ:ڤئ زوٙن ھأنی (ڤئ دی ئوٙماە د ۳۱ مارس ۱۵۹۶ د دئکارت(آندرئ ئلوٙڤار) فأرانسە— د دونیا رأتە د ۱۱ فئڤریە ۱۶۵۰ د ئستوکھولم سوٙئد) یئ گئل ئشماردوٙنئسمأن و فیلسوٙف فأرانسئ یی بی.سأرچئشمە[ڤیرایشت]

  1. "Jacques Bénigne Bossuet, French prelate and historian (1627–1704)" from the Encyclopædia Britannica, 10th Edition (1902)