دأسە:ایتالیا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

بألگە یا مین دأسە "ایتالیا"

ئی دأسە د ڤأرگئرئتە بألگە نئهاییە.