دأسە:افغانستان

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

زيردأسە یا

ئی دأسە فأقأط زیردأسە یا دئماگئر هان دئش.

بألگە یا مین دأسە "افغانستان"

۲ بألگە یا هئن د ئی دأسە، ڤئ دأر د ۲ کول.