دأسە:افغانستان

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

زيردأسە یا

ئی دأسە فأقأط زیردأسە یا دئماگئر هان دئش.

بألگە یا مین دأسە "افغانستان"

۲ بألگە یا هئن د ئی دأسە، ڤئ دأر د ۲ کول.