دأسە:أصلی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

ڤاگأردوٙنی سی

زيردأسە یا

ئی دأسە ۸ زیردأسە یاهئ , ڤئ دأر د ۸ کول.

أ

ئ

ت

ر

ه

و

ڤ

بألگە یا مین دأسە "أصلی"

۲۰۰ بألگە یا هئن د ئی دأسە، ڤئ دأر د ۳٬۲۰۹ کول.

(بلگه دمايی) (بلگه نهایی)

آ

(بلگه دمايی) (بلگه نهایی)