حضرت فاطمه معصومه

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
امامزاده
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
فاطمه
حرم فاطمه معصومه 01.jpg
گمبز حضرت فاطمه معصومه د قم، ایران
نشقه امامزاده، خوئر امام رضا (ع)، دختر امام موسی کاظم (ع)
نوم فاطمه
جاگه وه دی اومائن مدینه[۱]
د دنیا رئتن ویرگار د دنیا رئتن وه دیار نئ.[۲]
قور لش موارک وه د جاگه یی که د او گات وا نوم باغ بابلان نوم دیار بی اسبارده بی وه حاک، که ایسنی بیه وه یه گل زیارتجا نازار و نوم دیار د حرم حضرت معصومه که ها د قم ایسنی.
بوئه موسی کاظم
دا ام‌البنین نجمه
عمر ۲۸ سال


فاطمه معصومه، دختر موسی بن جعفر (هفتمی امام شیعه) و نجمه خاتون ه. وه یه گل د شخصتیا مئترم مینجا شیعیا ئه و قور وه ها د قم که ای شهر ها د ولات ایران ه.

روز وه دی اومائن[ڤیرایشت]

ویرگار وه دی اومائن شو دیار نئ. ولی کتاو «مستدرک سفینه البحار» گوته که ویرگار وه دی اومائن ونه د پایه سندیا ویرگارمن، ها د روز ۱ ذیقعده سال ۱۷۳(مالکنون) د شهر مدینه بیه.[۳]آیت الله سید موسی شبیری زنجانی که یه گل د دونسمنیا گپ دین و مصو شیعه هئ د کتاو «مشتی د دریا» گوته یاری ای ویرگار نه د کتاو «مستدرک سفینه البحار» نه نتیجه راسکاری ویرگار دوریی وه دس شیخ علی نمازی دونسه و گوته که گات وه دی اومائن و د دنیا رئتن ای شا زن راستکی نئ و دورویی یه.[۴]


اومائن وه ایران[ڤیرایشت]

نها وه که مامون خلیفه د گات، برار حضرت فاطمه معصومه، علی بن موسی الرضا، نه د سال ۲۰۰، د مدینه وه مرو موکس کرد، حضرت فاطمه معصومه چی پاره یی د علویا ، د سال ۲۰۱ اوما وه ایران. د گاتی که وه رسس وه ساوه ، مریض بی[۵]. د ساوه د هومدنگیا خوش پرسایشت کرد که تا قم چنی را منه؟ ونو د وه گوتن که نزیکه. اوسه وه گوت: که منه بوریت وه شهر قم، سی یه که د بوئم اشنفتمه که می گوتن:شهر قم مینجاون شیعیا ایمانه.

کریا سعد اشعری کیه یه گل د شیعیا جادیار بیین و هنی سردیاریا شهر قم د داسون اومائن حضرت فاطمه معصومه وه قم وارسکاری داشتن، سی وه موکس کاری فره نازاری انجوم دئن[۶]. اوسه بی که حضرت فاطمه معصومه رئت وه حونه موسی بن خزرج بن سعد اشعری.

د دنیا رئتن[ڤیرایشت]

حضرت فاطمه معصومه تینا هبده رو د قم زئشت داشت و نها وه د سند ۲۸ ساله یی، د حال و باری که هنی شی نکرده بی د دنیا رئت. لش ونه د جایی که د او گات وه باغ بابلان نوم دیار بی اسباردن وه حاک که ایسه ای جاگه بیه وه یه گل زیاتگا فره نازار که د حرم حضرت معصومه نوم دیار بیه. نها د وه خاک اسباردن حضرت ، موسی بن الخزرج یه گل ساگلون د حصیر و بوریا ری قور وه راس کرد و ای ساگلون تا گاتی که زینب دختر محمد بن علی جواد (امام نوئم شیعه)، ری وه یه گل گومبز راس کرد.

د گات متولیت سید محمد باقر متولی باشی (متوفی ۱۳۵۹ مالکنون) د حرم حضرت معصومه، وه موئه که: «ار کسی ویرگار وه دی اومائن یا د دنیا رئتن حضرت فاطمه معصومه نه بجوره، دستور میئم که د او روزیا بازار قوم بسه بوئه.» اوسه آئمی که وه دورو سازی و دوروکاری نوم دیار بی ادعا می که که د کتاو لواقح الانوار که ها د کتاوخونه مدینه ای ویرگار اومائه. متولی باشی گوته که وه قوول نمی که و موئه که:«مه وا متولی کتابخونه مدینه آشنام. و د وه میهام که او کتاو نه کل بکه و اوسه ایما ونه ایچه پلا بکیم.» وه می فئمه که وه دورو موئه.[۷][۸]

ولی ویرگار وه دی اومائن ای کیخا د نهاتر سی یه که نویسیار کتاو «مستدرک سفینه البحار» نونسه د اوچه اومائه. الوت نویسیار وا د اشمار اوردن یه کل حضرت امام موسی بن جعفر د سال ۱۸۳ د زنو بینه تی خوش فکر کرده که ای عدد د اشتوا گوتاری پیش اومائه و ونه ده سال برد وا دماتر و د کتاو خوش ویرگار وه دی اومائن نه روز ۱ ذیقعده سال ۱۷۳ دونسه.[۹]

د بدبختی د نهاتر و د گات تولیت مسعودی خمینی وه حرم او حضرت، اشتوایی ای دو گل ویرگار وه داسون ویرگار وه دی اومائن و د دنیا رئتنشو د تقویم جاونه کومره ولات اسلامی ایران جاگر بی.

زیارت[ڤیرایشت]

Fatimah Ma'sumah Shrine قم، حرم فاطمه معصومه دختر موسی ابن جعفر امام هفتم شیعیان 20.jpg

زیارت قور حضرت فاطمه معصومه سی شیعیا سفارشت بیه. سی نمونه حضرت علی بن موسی د ای باره گوتنه: کسی که قور پاک حضرت معصومه نه وا دونسمنی و معرفت د حق وه زیارت بکه، سزاوار بهشت موئه.

چن گل حدیث دباره وه[ڤیرایشت]

 • امام جعفر صادق گوته که:

ان للّه حرماً و هو مکه ألا انَّ لرسول اللّه حرماً و هو المدینة ألا وان لامیرالمؤمنین علیه السلام حرماً و هو الکوفه الا و انَّ قم الکوفة الصغیرة ألا ان للجنة ثمانیه ابواب ثلاثه منها الی قم تقبض فیها امراة من ولدی اسمها فاطمه بنت موسی علیهاالسلام و تدخل بشفاعتها شیعتی الجنة با جمعهم

(والرشتن:خداوند یه گل حرم داره که وه مکه،پیغامبر حرمی داره که وه مدینه ئه و حضرت علی حرمی داره که وه کوفه ئه که د 8 گل درگه یا بهشت سه تاش وا موئه د قم-یه گل زئنه د بچه یا مه د قم د دنیا میره که نومش فاطمه دختر موسا ئه و د شفاعت وه همه شیعیا مه میرن د بهشت)[۱۰]

 • امام علی بن موسی الرضا:

هرکسی که نتونه بیا وه زیارت مه، برارم د ری یا خوئرم د قم نه زیارت بکه که ثواو زیارت منه سی خوش میئره.[۱۱]

Fatimah Ma'sumah Shrine قم، حرم فاطمه معصومه دختر موسی ابن جعفر امام هفتم شیعیان 25.jpg

الّا انَّ حرمی و حرم ولدی بعدی قم (والرشتن:وارسیاری بویت که حرم مه و حرم بچیام د نها مه شهر قمه)[۱۲]

یه گل حدیث د وه[ڤیرایشت]

فاطمه معصومه ای گوته نه د دختر جعفر صادق گوته دیاری می که که سلسله سندش د نهایت میرسه وه حضرت فاطمه الزهرا.

 • فاطمه زهرا، دختر محمد گوته که:

آیا گوته دیاری رسول خدا (ص) نه د روز غدیر خم د ویر بردیته که گوت: هر کس که مه مولا وم، علی مولا ونه، و (آیا د ویر بردیته) گوته دیاری هنی ونه که گوت : تو سی مه چی هارون سی موسایی[۱۳]

گوتاریا هنی[ڤیرایشت]

عسگدونی[ڤیرایشت]

سرچشمه[ڤیرایشت]

 • ره دیارکن زائر، پلاگه زائر (آستونه مقدس قم)، ۱۳۸۵
 • چهل حدیث سی فضیلت قم و ولات نشین قم، دگدر سید جعفر طباطبائی امیری، پلاگه زائر (آستونه مقدس قم)،

۱۳۸۴

 • مستدرک سفینه، شیخ علی نمازی، ج ۸، بلگه ۲۵۷.
 • مشتی د دریا، سید موسی شبیری زنجانی، ج۲، بلگه ۵۱۶
 • مستدرک سفینه، شیخ علی نمازی، ج ۸، بلگه ۲۵۷.
 • مشتی د دریا، سید موسی شبیری زنجانی، ج۲، بلگه ۵۱۶
 • کتاو قم، پلاگه مجلس، تیرو، بلگه ۲۱۳.
 • ره دیارکن زائر، پلاگه زائر (آستونه مقدس قم)، ۱۳۸۵
 • مشتی د دریا، سید موسی شبیری زنجانی، ج۲، بلگه ۵۱۶
 • ریاحین الشریعه، ذبیح الله محلّاتی، جلت ۵، بلگه ۳۲
 • مشتی د دریا، سید موسی شبیری زنجانی، ج۲، بلگه ۵۱۶
 • بحار ج ۴۸ صفحه ۳۰۷
 • زبدة التصانیف، ج ۶، بلگه ۱۵۹، وه گوته کریمه اهل بیت، بلگه ۳
 • بحار ج ۶۰ بلگه ۲۱۶
 • عوالم العلوم، ج ٢١، بلگه ٣۵٣ وه گوته یی د اسنی المطالب بلگه ۴٩ تا بلگه ۵١. ای گوته دیاری مدرکیا هنی ئم داره که د شرح فره دبارش گوتیمه.