حضرت فاطمه معصومه

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اٛمامزادٱ
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
فاتاٛماٛ
300px
گمبز هٱزرٱت مٱئسۊماٛ د قوم، اٛئروݩ
نٱشق اٛمامزاداٛ، خوئر اٛمام راٛزا (ع)، دوتر اٛمام مۊسا کازاٛم (ع)
نوم فاتاٛماٛ
رۊز ڤ دی اۊمائن دیار نئ.[۱]
جاگٱ ڤ دی اۊمائن مٱدیناٛ[۲]
قۉر لٱئش موارٱک واْ د جاگٱنی که د اۊ گٱت واٛ نوم باغ بابلان نوم دیار بی اٛسباردٱ بی وه هاک، کٱ ایسنی بیٱ ڤ یٱ گل زیارٱتجا نازار ڤ نوم دیار د هٱرٱم هٱزرٱت مٱئسوماٛ که ها د قوم ایسنی.
دا اومٛولبٱنین نٱجماٛ
عمر ۲۸ سال


فاطمه معصومه، دوختر موسی بن جعفر (هفتمی اٛمام شیعٱ) ۉ نٱجمٱ خاتۊن ٱ. ۉ یٱکؽ د شٱخسؽٱتؽا موهتٱرٱم مؽن شیعٱیا ٱ ۉ قۉرش ها د قم ک اؽ شٱر ها د ڤلات ایران .

رۊز ڤ دی اومایݩ[آلشتکاری]

ڤیرگار ڤ دیر اومایݩ شو دؽار نؽ. ڤلی کتاو «مستدرک سفینه البحار» گوتٱ ک ڤیرگار ڤ دیر اومایݩ ش د پایٱ سٱنٱدؽا ڤیرگارمن، ها د رۊز ۱ زیقٱدٱ سال ۱۷۳(مالکنون) د شٱر مٱدینٱ بیٱ.[۳]آیت الله سید موسی شبیری زنجانی ک یٱکؽ د دونسمنیا گٱپ دین ۉ مصو شیعه هؽ د کتاو «مشتی د دریا» گوتٱ یاری اؽ ڤیرگار ناْ د کتاو «مستدرک سفینه البحار» ناْ نٱتیجٱ راسکاری ڤیرگار درۊیی ڤ دٱس شیخ علی نمازی دونسٱ ۉ گوتٱ ک گات ڤ دیر اومایݩ ۉ د دۏنیا رٱتݩ اؽ شا زٱن راس نؽ ۉ درۊیی ٱ.[۴]

اومایݩ ڤ ایران[آلشتکاری]

نوئا ڤٱ ک مٱمۊن خلٛیفٱ د گات، برار حضرت فاطمه معصومه، علی بن موسی الرضا، ناْ د سال ۲۰۰، د مٱدینٱ ڤ مرو موکس کرد، حضرت فاطمه معصومه چی قلؽ د عٱلٱڤیا ، د سال ۲۰۱ اوما ڤ ایران. د گاتی ک ڤٱ رٱسس ڤ ساڤٱ ، مریز بی[۵]. د ساڤٱ د هومدٱنڳؽا خوش پورسی ک تا قم چنؽ را مٱنٱ؟ اۊنو گوتن ک نزیکٱ. اوساْ اۊ گوت: ک مناْ بۉرؽت ڤ شٱر قم، سی یٱ ک د بوئٱم اْشنٱفتمٱ ک مؽ گوتن:شٱر قم مؽنجاڤٱن شیعٱیا ایمانٱ.

کریا سعد اشعری ک یٱکؽ د شیعٱیا جادؽار بیین ۉ هنی سٱردؽاریا شٱر قم د داسون اومایݩ حضرت فاطمه معصومه ڤ قم ڤارسکاری داشتن، سی ڤٱ موکس کاری فرٱ نازاری ٱنجوم دٱن[۶]. اۊساْ بی ک حضرت فاطمه معصومه رٱت ڤ هونٱ موسی بن خزرج بن سعد اشعری.

د دۏنیا رٱتݩ[آلشتکاری]

حضرت فاطمه معصومه تٱنڳؽا هڤدٱ رۊ د قم زئشت داشت ۉ نوئا ڤٱ د سٱند ۲۸ سالٱ یی، د حال ۉ باری ک هنی شی نٱکردٱ بی د دۏنیا رٱت. لٱش ش د جایی ک د او گات ڤ باغ بابلان نوم دؽار بی اسباردن ڤ حاک ک ایساْ اؽ جاگٱ بیٱ ڤ یاٛ زؽارٱتگا فرٱ نازار ک د حرم حضرت معصومه نوم دؽار بیٱ. نوئاا د ڤٱ خاک اْسباردن حضرت ، موسی بن الخزرج یاٛ ساگلون د حٱسیر ۉ بۊرؽا ری قۉرش راس کرد ۉ اؽ ساگلون تا گاتی ک زینب دوختر محمد بن علی جواد (امام نوئم شیعه)، ری ڤ یاٛ گومبٱد دۏرس کرد.

د گات متولیت سید محمد باقر موتڤٱلی باشی (متوفی ۱۳۵۹ مالکنون) د حرم حضرت معصومه، ڤ مۉئٱ ک: «ٱر کٱسی ڤیرگار ڤ دیر اومایݩ یا د دۏنیا رٱتݩ حضرت فاطمه معصومه ناْ بٱجۊرٱ، دٱستۊر ماٛئم ک د او رۊزؽا بازار قوم بسه بۊئٱ.» اوساْ آیمؽ ک ڤ درۊ سازی ۉ درۊکاری نوم دؽار بی ادعا مؽکٱ ک د کتاو لواقح الانوار ک ها د کتاوهونٱ مٱدینٱ اؽ ڤیرگار اومایٱ. متولی باشی گوتٱ ک ڤ قۉل نمؽکٱ ۉ موئٱ ک:«ماْ ڤا متولی کتاوهونٱ مٱدینٱ آشنام. ۉ د ڤٱ مؽهام ک او کتاو ناْ کلٛ بٱکٱ ۉ اۊساْ اؽما ڤٱناْ ایچاْ پلا بٱکؽم.» ڤٱ مؽ فٱمٱ ک اۊ درۊ مۉئٱ.[۷][۸]

ڤلی ڤیرگار ڤ دیر اومایݩ اؽ کؽخا د نوئاتر سی یٱ ک نڤیسؽار کتاو «مستدرک سفینه البحار» نونسٱ د اۊچاْ اومایٱ. ٱلڤٱت نڤیسؽار ڤا د اشمار اوئردن یاٛ کل حضرت امام موسی بن جعفر د سال ۱۸۳ د زنو بینٱ تاٛ خوش فکر کردٱ ک اؽ عٱدٱد د اْشتبا گوتاری پیش اومایٱ ۉ ڤنٱ دٱ سال بورد ڤا دماتر ۉ د کتاو خوش ڤیرگار ڤ دیر اومایݩ یاٛ رۊ چۊ ۱ ذیقعده سال ۱۷۳ دونسٱ.[۹]

د بٱدبٱختی د نوئاتر ۉ د گات تولیت مٱسعودی خمینی ڤ هٱرم او حضرت، اشتوایی اؽ دۏ ڤیرگار ڤ داسون ڤیرگار ڤ دی اومایݩ ۉ د دۏنیا رٱتنشو د تٱقڤیم جاونٱ کومرٱ ڤلات اسلامی ایران جاگر بی.

زؽارٱت[آلشتکاری]

Fatimah Ma'sumah Shrine قم، حرم فاطمه معصومه دختر موسی ابن جعفر امام هفتم شیعیان 20.jpg

زؽارٱت قۉر حضرت فاطمه معصومه سی شیعٱ سفارشت بیٱ. سی نمونٱ حضرت علی بن موسی د اؽ بارٱ گوتنٱ: کٱسؽ ک قۉر پاک حضرت معصومه ناْ ڤا دونسمنی ۉ مٱعرفٱت د حٱق ڤ زؽارٱت بکٱ، سزاڤار بهشت مۊئٱ.

چٱن گلٛ هٱدیس دبارٱ ڤٱ[آلشتکاری]

 • امام جعفر صادق گوتٱ ک:

ان للّه حرماً و هو مکه ألا انَّ لرسول اللّه حرماً و هو المدینة ألا وان لامیرالمؤمنین علیه السلام حرماً و هو الکوفه الا و انَّ قم الکوفة الصغیرة ألا ان للجنة ثمانیه ابواب ثلاثه منها الی قم تقبض فیها امراة من ولدی اسمها فاطمه بنت موسی علیهاالسلام و تدخل بشفاعتها شیعتی الجنة با جمعهم

(والرشتن:خوداڤٱند یاٛ هٱرٱم دارٱ ک ڤ مکٱ، پؽغامبٱر هٱرٱمؽ دارٱ ک ڤ ماٛدینٱ ناْ ۉ حضرت علی هٱرٱمؽ دارٱ ک ڤ کۊفٱ ٱ ک د 8 گلٛ دٱرگٱ یا بهشت ساْ تاش ڤاز مۊئٱ د قم-یٱ گلٛ زناْ د بٱچٱیا ماْ د قم د دۏنؽا ماٛرٱ ک نومش فاطمه دوختر مۊساٱ ۉ د شفاعت ڤ هٱمٱ شیعیٱ ماْ ماٛرٱن د بهشت)[۱۰]

 • امام علی بن موسی الرضا:

هٱر کٱسؽ ک نتونٱ بیا ڤ زؽارٱرت ماْ، برارم د ری یا خوئٱرم د قم نه زؽارٱت بٱکٱ ک سوئاو زؽارٱت مناْ سی خوش ماٛرٱ.[۱۱]

Fatimah Ma'sumah Shrine قم، حرم فاطمه معصومه دختر موسی ابن جعفر امام هفتم شیعیان 25.jpg

الّا انَّ حرمی و حرم ولدی بعدی قم (والرشتن:وارسیاری بویت ک هٱرٱم ماْ ۉ هٱرٱم بچؽام د نوئا ماْ شٱر قم هؽ)[۱۲]

یاٛ هٱدیس د ڤٱ[آلشتکاری]

فاطمه معصومه اؽ گوتنٱ د دوختر جعفر صادق گوتٱ دؽاری مؽکٱ ک سلسلٱ سٱنٱدش د نهایٱت مؽرٱسٱ ڤ حضرت فاطمه الزهرا.

 • فاطمه زهرا، دوختر محمد گوتٱ ک:

آیا گوتٱ دؽاری رسول خدا (ص) ناْ د رۊز غٱدیر خوم د ڤیر بوردؽتٱ ک گوت: هٱر کٱس ک ماْ مولاشم ، علی مولا شٱ، ۉ (آیا د ڤیر بوردؽتٱ) گوتٱ دؽاری هنی ڤنٱ ک گوت : تۏ سی ماْ چی هارۊن سی مۊسایی[۱۳]

گوتارؽا هنی[آلشتکاری]

ٱسگدونی[آلشتکاری]

سرچشمٱ[آلشتکاری]

 • رٱ دؽارکن زائر، پلاگٱ زائر (آستونٱ مقدس قم)، ۱۳۸۵
 • چئلٛ هٱدیس سی فٱزیلٛٱت قم ۉ ڤلات نشیݩ قم، دگدر سید جعفر طباطبائی امیری، پلاگٱ زائر (آستونه مقدس قم)،

۱۳۸۴

 • مشتی د دریا، سید موسی شبیری زنجانی، ج۲، بلگه ۵۱۶
 • مستدرک سفینه، شیخ علی نمازی، ج ۸، بلگه ۲۵۷.
 • مستدرک سٱفینٱ، شیخ علی نمازی، ج ۸، بلگه ۲۵۷.
 • مشتی د دریا، سید موسی شبیری زنجانی، ج۲، بلگه ۵۱۶
 • کتاو قم، پلاگه مجلس، تیرو، بلگه ۲۱۳.
 • ره دیارکن زائر، پلاگه زائر (آستونه مقدس قم)، ۱۳۸۵
 • مشتی د دریا، سید موسی شبیری زنجانی، ج۲، بلگه ۵۱۶
 • ریاحین الشریعه، ذبیح الله محلّاتی، جلت ۵، بلگٱ ۳۲
 • مشتی د دریا، سید موسی شبیری زنجانی، ج۲، بلگه ۵۱۶
 • بحار ج ۴۸ صفحه ۳۰۷
 • زبدة التصانیف، ج ۶، بلگٱ ۱۵۹، وه گوتٱ کریمٱ اهل باٛت، بلگٱ ۳
 • بحار ج ۶۰ بلگه ۲۱۶
 • عوالم العلوم، ج ٢١، بلگٱ ٣۵٣ ڤ گوتٱ یی د اسنی المطالب بلگٱ ۴٩ تا بلگٱ ۵١. اؽ گوتٱ دؽاری مدرکؽا هنی هٱم دارٱ ک د شرح فرٱ دٱربارٱش گوتؽمٱ.