جیدیت

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

جیدیت یه گل د دینیا فره گپ و خداپرسته که نزیک وه بیست ملیون کس هان د ای مسلک و پیغامبر ای دین نومش موسائه.