جیدیت

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

جیدیت یه گل د دینیا فره گپ و خداپرسته که نزیک وه بیست ملیون کس هان د ای مسلک و پیغامبر ای دین نومش موسائه.