جدول پشت سریک کاری عناصر

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
جدول پشت سریک کای عناصر

جدول پشت سریک کاری عنصریا شیمیایی، نمائشت جدولی عنصریا شیمیایی د اساس عدد اتمی، آرائشت الکترونی و و خصوصیات شیمیایی ونونه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]