جٱن قٱرٱباغ

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
(ڤاگأردوٙنی دجأن قأرە باغ)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Nagorno-Karabakh War
بٱرجایی د جٱن قٱرٱباغ
Karabakhwar01.jpg
ڤیرگار د ٱڤٱل اٛنٱزٱنۊن ۱۳۶۶ ٱفتۉیی تا ۲۲ گولبارما ۱۳۷۳

۲۰ فڤریٱ ۱۹۸۸ تا ۱۲ می ۱۹۹۴
(۶ سال، ۲ ما، ۳ هٱفتٱ و ۱ رۊز)

جاگٱ کۊمٱرٱ ڤولات قٱرٱباغ، ٱرمنستان و کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان
نٱتیجٱ خوش سرٱنجومی نیرۊیا ٱرمنی
آلشتکاریا
ڤولاتجایا
کۊمٱرٱ ڤولات قٱرٱباغ کولٱند د آزربایجان جگا بی و هٱنی ٱندوم ای ڤولات نیٛیٱ .
لایا درگیر
1988–1991
آستۊن خودسلادار قٱرٱباغ
ٱرمنستان شورٱڤی
فدراسیۊن ڤٱزآلیشتکار ٱرمنستان
1988–1991
آزبایجان شورٱڤی
جپٱ خٱلک آزربایجان
 Soviet Union
1991–1994
 Nagorno-Karabakh
 Armenia
جٱرغٱیا غئر ٱرمنی:

هومیاری تسلیحاتی:

1991–1994
 Azerbaijan
جٱرغٱیا خارجی:

هامینداری بیٱ ڤا:

هومیاری تسلیحاتی:

فٱرمۊنیا و رٱدیارکاریا
لئون ترپتروسیان
ڤازگن سرکیسیان
ڤازگن مانۊکیان
سرژ سرگیسیان
گورگین دالیبالتیان
نورات ترگۊریانت
تاتۊل کرپیان 
آرتۊر مارکۊچیان
روبرت گۊچاریان
سامۊئل بابایان
آرکادی ترتادڤۊسیان
کریستوفر ایڤانیان
سیریان اوهانیان
مونتاٛ ملوکانیان 
ٱیاز مطلبوف
ابولفضل ایلچی بگ
حیدر علییف
اٛسگندٱر حمیدوف
سۊرات حسینف
صفر آبایف
رحیم قاضی یف
شامیل باسایف
گولبدین حکمتیار
نیرۊیا
۲۰٬۰۰۰ کٱس نیرۊیا کۊمٱرٱ ڤولات قٱرٱباغ د ڤٱرگرتٱ ۸۰۰۰ کٱس د ٱرمنستان سرجٱم ۶۴۰۰۰

موجاھدین ٱفغانی: ۱٬۰۰۰–۳٬۰۰۰
چی جٱنیاریا چچنی: ۳۰۰
۳۵۰ ٱفسٱر و هزاریا هاستٱکار تورکیاٛیی کاٛ خوشۊ د ڤٱرگرتٱ ۲۰۰ کٱس کاٛ ٱندوم جٱرغٱ گورگیا خاکشتٱری بیئن

کوشتٱ و زٱخمداریا
کوشتٱیا:

۶٬۰۰۰–۵٬۸۵۶ کٱس
زٱخمداریا:۲۰٬۰۰۰ کٱس
نادیاریا:۱۹۶ کٱس

کوشتٱیا:

۲۰٬۰۰۰–۳۰٬۰۰۰ کٱس زٱخمداریا:۵۰٬۰۰۰
نادیاریا:۴٬۲۱۰کٱس

کوشتٱیا غئر جٱنیار:
  • ۱٬۲۶۴ غئر جٱنیار ٱرمنی(د ڤٱرگرتٱ ڤولات نشینیا ٱرمنستان)
  • ۱۶۷ تا ۷۶۳ غئر جأنیار آزربایجانی د سال ۱۹۹۲

نادیاریا غئر جٱنیار:

  • ۴۰۰ کٱس د پایٱ گوتٱ کومیسیۊن دۉلتی ٱرمنستان
  • ۷۴۹ کٱس د پایٱ گوتٱ کومیسیۊن دۉلتی آزربایجان

آڤارٱیا:

  • ۷۲۴٬۰۰۰ آزربایجانی

د ٱرمنستان، ناگورنو قٱرٱباغ و راساگٱیا هومسا

  • ۳۰۰٬۰۰۰–۵۰۰٬۰۰۰ ٱرمنی د آزربایجان و راساگٱیا مٱرزی ٱرمنستان

جٱن قٱرٱباغ چوٙأ:ڤ تورکی آزری چوٙأ:ڤ ٱرمنی یاٛ گئل جٱن بی کاٛ د فڤریٱ ۱۹۸۸ تا مارس ۱۹۹۴ د راساگٱ قٱرٱباغ، کاٛ ها د راساگٱ هارگٱ ٱفتۉنشین کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان، مینجا بیشتٱرۊنٱ ٱرمنی ایسجا اۊچاٛ ڤا هامینداری ڤولات ٱرمنستان و ری ڤ ری کۊمٱرٱ ڤولات آزربایجان در گرت. تٱش جٱن کاٛ د ای راساگٱ گور گرت هٱرکوم د ای دۉلتیا تلاش کردن خٱلک ری ڤ ری خوشۊنه د بین بورن. د کار گرایی ای جٱن نزیک ڤ ۳۵ هزار کٱس کوشتٱ بیئن و بیشتر د ۸۰۰ هزار کٱس د ر اساگٱیا جٱنی آڤارٱ بیئن.


سرچشمٱ[ڤیرایشت]

  1. Taarnby 2008, p. 6.