جأن قأرە باغ

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
Nagorno-Karabakh War
بأرجایی د جأن قأرە باغ
Karabakhwar01.jpg
ڤیرگار د أڤأل ئنە زأنوٙن ۱۳۶۶ أفتویی تا ۲۲ گولئبارما ۱۳۷۳

۲۰ ڤئڤریە ۱۹۸۸ تا ۱۲ مئی ۱۹۹۴
(۶ سال، ۲ ما، ۳ ھأفتە و ۱ روٙز)

جاگە کوٙمأرە ڤولات قأرە باغ، أرمأنئستان و کوٙمأرە ڤولات آذأربایئجان
نأتیجە خوش سأرنجومی نیروٙیا أرمئنی
آلئشتکاریا
ڤولاتجایا
کوٙمأرە ڤولات قأرە باغ عأمألأن د آذأربایئجان جئگا بی و ھأنی أندوم ئی ڤولات نی.
لایا دأرگئر
1988–1991
آستوٙن خودصئلادار قأرە باغ
أرمأنئستان شورأڤی
فئدئراسیوٙن ڤأضع آلیشتکار أرمأنئستان
1988–1991
آذأربایئجان شورأڤی
جئپە خألک آذأربایئجان
 Soviet Union
1991–1994
 Nagorno-Karabakh
 Armenia
جأرغە یا غئیر أرمئنی:

ھومیاری تأسلیحاتی:

1991–1994
 Azerbaijan
جأرغە یا خارئجی:

حامینداری بییە ڤا:

ھومیاری تأسلیحاتی:

فأرموٙنیاریا و رأدیارکاریا
لئون تئرپئتروسیان
ڤازگئن سئرکیسیان
ڤازگئن مانوٙکیان
سئرژ سأرگیسیان
گورگین دالیبالتیان
نورات تئرگوٙریانت
تاتوٙل کئرپیان 
آرتوٙر مارکوٙچیان
روبئرت گوٙچاریان
ساموٙئل بابایان
آرکادی تئرتادئڤوٙسیان
کئریستوفئر ئیڤانیان
سئیریان ئوھانیان
مونتئ مئلوکانیان 
أیاز مأطلأبوف
أبولفأرز ئیلچی بأگ
حئیدأر عألی یئف
ئسگأندأر حأمیدوف
سوٙرأت حوسئینئف
صأفأر آبایئف
رأحیم قاضی یئف
شامیل باسایئف
گولبئدین حئکمأتیار
نیروٙیا
۲۰٬۰۰۰ کأس نیروٙیا کوٙمأرە ڤولات قأرە باغ د ڤأرگئرئتە ۸۰۰۰ کأس د أرمأنئستان سأرجأم ۶۴۰۰۰

موجاھئدین أفغانی: ۱٬۰۰۰–۳٬۰۰۰
چی جأنیاریا چئچئنی: ۳۰۰
۳۵۰ أفسأر و ھئزاریا حاستە کار تورکیە یی کئ خوشوٙ د ڤأرگئرئتە ۲۰۰ کأس کئ أندوم جأرغە گورگیا خاکئشتأری بییئن

کوشتە و زأخمیا
کوشتە یا:

۶٬۰۰۰–۵٬۸۵۶ کأس
زأخمداریا:۲۰٬۰۰۰ کأس
نادیاریا:۱۹۶ کأس

کوشتە یا:

۲۰٬۰۰۰–۳۰٬۰۰۰ کأس زأخمداریا:۵۰٬۰۰۰
نادیاریا:۴٬۲۱۰کأس

کوشتە یا غئیر جأنیار:
  • ۱٬۲۶۴ غئیر جأنیار أرمئنی(د ڤأرگئرئتە ڤولات نئشینیا أرمأنئستان)
  • ۱۶۷ تا ۷۶۳ غئیر جأنیار آذأربایئجانی د سال ۱۹۹۲

نادیاریا غئیر جأنیار:

  • ۴۰۰ کأس د پایە گوتە کومیسیوٙن دولأتی أرمأنئستان
  • ۷۴۹ کأس د پایە گوتە کومیسیوٙن دولأتی آذأربایئجان

آڤارە یا:

  • ۷۲۴٬۰۰۰ آذأربایئجانی

د أرمأنئستان، ناگورنو قأرە باغ و راساگە یا ھومسا

  • ۳۰۰٬۰۰۰–۵۰۰٬۰۰۰ أرمئنی د آذأربایئجان و راساگە یا مأرزی أرمأنئستان

جأن قأرە باغ چوٙأ:ڤئ زوٙن ھأنی چوٙأ:ڤئ زوٙن ھأنی یئ گئل جأن بی کئ د فئڤریە ۱۹۸۸ تا مارس ۱۹۹۴ د راساگە قأرە باغ، کە ھا د راساگە ھارگە أفتونئشین کوٙمأرە ڤولات آذأربایئجان، مینجا بیشتأروٙنە أرمئنی ئیسجا ئوچئ ڤا حامینداری ڤولات أرمأنئستان و ری ڤئ ری کوٙمأرە ڤولات آذأربایئجان دأر گئرئت. تأش جأن کئ د ئی راساگە گور گئرئت ھأرکوم د ئی دولأتیا تئلاش کئردئن خألک ری ڤئ ری خوشوٙنە د بیئن بورئن. د کار گئرایی ئی جأن نئزیک ڤئ ۳۵ ھئزار کأس کوشتە بییئن و بیشتئر د ۸۰۰ ھئزار کأس د ر اساگە یا جأنی آڤارە بییئن.


سأرچئشمە[ڤیرایشت]

  1. Taarnby 2008, p. 6.