جأن ئیران و عأراق

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جأن ئیران و عأراق
Iran-Iraq war-gallery.png
گات ۳۱ شئنیاروٙن ۱۳۵۹ تا ۲۹ مأگأرمە ۱۳۶۷ برابر با ۲۲ سئپتامر ۱۹۸۰ (زایئشتی) تا ۲۰ آگوست ۱۹۸۸ (زایئشتی)
جاگە شأریا و آستوٙنیا مأرزی و شأریا نازارھأر دۊ ڤولات ئیران و عأراق و باریک ئو فارس
نأتیجە تأش بأس ڤا قأڤوٙل کئردئن قأطنوٙمە ۵۹۸ لیر ھومفئکری أمنیتأت د لا ھأر دۊ طئرأف[۱]
دألیل جأن ئدئاعایا ڤولاتجایی و چول کاری عأراف د حاک ئیران

جأنیاریا
ئیران ئیران

Flag of PUK.png یأکاگئریجا ڤولاتی کوردئستان عأراق
PDK Kurdistan.jpg پارتی مأردوم کیخا کوردئستان عأراق
Islamic Dawa Party logo.jpgپارتی ألدأڤە
مأجئلئس أعلا ڤأضع آلیش ئسلامی عأراق

عراق عأراق

 United States
ساموٙنجا موجاھئدین خألک ئیران

فأرموٙندە یا
ئیران ئمام خومئینی

ئیران أکبأر ھاشئمی رأفسأنجانی

ئیران سئیئد عألی خامئنئ یی

ئیران میرحوسئین موٙسأڤی

ئیران أبولحأسأن بأنی صأدر

ئیران شأھید موصطأفی چأمران 

ئیران موحسئن رئضایی

ئیران قاسئمعألی ظأھیرنئجات

ئیران عألی صأیاد شیرازی


Flag of PUK.png جألال طالئبانی
PDK Kurdistan.jpg مأسعوٙد بارئزانی

سئیئد موٙمە باقئر حأکیم

عأبدولعأزیز حأکیم

عراقصأدام حوسئین

عراق عألی حأسأن مأجید

عراق طاھا یاسین رأمأضان

عراق عئزأت ئبراھیم أدوری

عراق طارئق عأزیز
مأسعوٙد رأجأڤی

کوشتە یا و زأخمداریا
۱۲۳٬۲۲۰ تا ۱۶۰٬۰۰۰ کأس کوشتە د جأن و ۶۰٬۷۱۱ نایافت بییە(د پایە گوتە دیاری ڤولات ئیران)

۲۰۰٬۰۰۰ تا ۶۰۰٬۰۰۰ کأس د پایە آماریا خودصئلادار
۸۰۰٬۰۰۰ کأس کوشتە د مئدوٙ جأن (د پایە گوتە دیاری عأراقیا)

۳۲۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ کأس زأخمدار
۴۰٬۰۰۰ تا ۴۲٬۸۷۵ کأس أسیر
۱۱٬۰۰۰ تا ۱۶٬۰۰۰ کأس کوشتە ناجأنیار
۶۲۷ مئلیارد دولار خئسارأت پیلی

۱۰۵٬۰۰۰ تا ۳۷۵٬۰۰۰ کأس کوشتە

۴۰۰٬۰۰۰ کأس زأخمدار
۵۶۱ مئلیارد دولار خئسارأت پیلی


زئمینە یا جأن[ڤیرایشت]

جئماجالیا مأرزی[ڤیرایشت]

نیروٙیا دۊ طئرأف[ڤیرایشت]

نیروٙیا ئیرانی[ڤیرایشت]

نیروٙیا عأراقی[ڤیرایشت]

سأرچئشمە[ڤیرایشت]

  1. iran-iraq war Iranica