تولیت ناخالئص مینجاڤولاتی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تولیت ناخالئص مینجاڤولاتی یا GDP یئ گئل د سأنجئشت یاریا أنازە کاری د ئوموٙری یە. تولیت ناخالئص مینجاڤولاتی د ڤأرگئرئتە أرزایئشت کول ھأمە جئنسیا و خأدأماتیە کئ د یئ گئل گات دیار بییە کئ بیشتئر یئ سالە د یئ گئل ڤولات دوروس موٙأن. د ئی تأریف مأنظوٙر د ھأمە جئنسیا و خأدأمات آخئر سأری، یأنی ڤئنوٙنی کئ ھان د آخئرین مأرحألە تولیت و خوشوٙ سی راس کئردئن یئ گئل جئنس ھأنی گئرئتە نئموٙأن.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]