تایئلأند

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تایلند وا نوم جاونه شایی تایلند و نوم دماتر سیام، ولاتیه که ها د چی میناوه هئن و چین که وه ها د هارگه افتوزنون آسیا. ای ولات د لا شمال د می دیسه د ولاتیا برمه و لائوس، و د لا افتوزنون وا ولات لائوس و کامبوج، د هارگه وا ولات مالزی و باریک او تایلند، و د لا افتونشین وا ولات برمه و دریا آندامان هومسائه.

زون جاونه ای ولات تایلندی یه، پاتخت و همچنی پرنفوس ترین شهر وه بانکوک و مصو حدود ۹۵ درصد خلک ای ولات بودایی یه.

نوم[ڤیرایشت]

نوم تایلند د قوم تایی که بیشتر نفوس ای ولات د ور گرته میائه.

سیاست و دولت[ڤیرایشت]

ای ولات سامونه سیاسی شایی مشروطه داره و شا و نخس وزیر هان د راس کار.

آموزشت[ڤیرایشت]

بهرکنون سیاسی[ڤیرایشت]

نشقه ولات تایلند

نومگه بهرکنون سیاسی ولات تایلند

  • شمال (سوز)
 1. چیانگ مای
 2. چیانگ رای
 3. لامپانگ
 4. لامفون
 5. مای هونگ سون
 6. نان
 7. فایاو
 8. فرای
 9. اوتارادیت
  • هارگه
 1. چومفون
 2. کرابی
 3. ناخون سی ثاممارات
 4. ناراثیوات
 5. پاتانی
 6. فانگ نگا
 7. فاتالونگ
 8. پوکت
 9. رانونگ
 10. ساتون
 11. سونگخلا
 12. سورات ثانی
 13. ترانگ
  • مینجا(زرد)
 1. آنگ ثونگ
 2. آیوتثایا
 3. بانکوک
 4. چای نات
 5. کامفائنگ فت
 6. لوپبوری
 7. ناخون نایوک
 8. ناخون پاتوم
 9. نونتابوری
 10. فرا ناخون سی آیوتایا
 11. پراتچواب خیری خان
 12. ساموت پراکان
 13. ساموت ساخون
 14. ساموت سونقخرام
 15. سارابوری
 16. سینگ بوری
 17. سوپان بوری
 18. یوتای ثانی
 1. کامفائنگ فیت
 2. ناخون ساوان نان
 3. فتچابون
 4. فیچیت
 5. پیتسانولوک
 6. سوخوثای
Thailand provinces six regions.png
  • راساگه شمال افتوزنون
 1. أمنات چاروین
 2. بوری رام
 3. چایافوم
 4. کالاسین
 5. خون کاین
 6. لویی
 7. ماها ساراخام
 8. موکداهان
 9. ناخون فانوم
 10. ناخون راتچاسیما
 11. نونگ بوا لامفو
 12. نونگ خای
 13. روی ات
 14. ساکون ناخون
 15. سی سا کت
 16. سورن
 17. وبون راتچاثانی
 18. ودون ثانی
 19. یاسوثون
  • افتوزنون
 1. چاچوینگسسو
 2. چانتابوری
 3. چونبوری
 4. براچینبوری
 5. رایونگ
 6. سا کایو
 7. ترات
  • افتونشین
 1. کانچانابوری
 2. راتچابوری
 3. تاک


ولات شناسی[ڤیرایشت]

ای ولات وا جاگپی د حدود ۵۱۳ هزار کلومتر حدود ۶۴ ملیون کس ها دش .

 • جاگری ولات نشینی: هارگه افتوزنون آسیا(۱۵ گرینج شمالی و ۱۰۰ گرینج افتوزنون- نیمکره شمالی)
 • جاگپی: ۵۱۳٫۱۱۵ کلومتر چارگوش
 • هومسایا: میانمار د افتونشین و شمال- لائوس د شمال و شمال افتونشین- کامبوج د هارگه افتوزنون و مالزی د هارگه
 • مرزیا زمینی: ۴۸۶۴ کلومتر
 • مرزیا اویی: ۳۲۱۹ کلومتر
 • او و هوا: او و هوا گرمسیری وا سه گل فصل فرخدار گرم و هوشگ، بارونی و حنک
 • سرچشمه یا طبیعی: کائوچو، قلع، تنگستن، تخته یا چویی، سرب، سنگ گچ، ذغال سنگ، فلوراید، زمینیا کشاورزی
سرتاسر نما د بال او فرا ننگ د کرابی، تایلند

اموری[ڤیرایشت]

 • وه در دئنیا مهم : ماشین- کولر - برنج و چیا کشاورزی - لواس و چیا نساجی - چیا اویی و غذایا دریایی - ترانزیستور و چیا انجومیاری
 • وامین اوردنیا مهم: سوخت (نفت و گاز) - موات خوم
 • صنایع: ماشی راس کنی- ولاتگردی- نساجی و لواس- کشاورزی - نوشاوه راس کنی- تماکو- سیمان - صنایع سوک چی بردیا قیمتی - چیا برقی- تیکه یا انجومیار- مداریا کوملوسی- دوئمی تنگستن راس کن د دنیا و سئیمی قلع راس کن د دنیا
 • چیا کشاورزی: برنج - نشاسته کاساو یا مانیوک - کائوچو- نیشکر - ذرت - نارگیل - و سویا
 • پیل: بات (Baht) - هر دلار امریکا تقریون هومبراور وا ۳۰ باته و هر بات هومبراوره وا ۱۱۵ تومن

گرینج دیاریا اموری[ڤیرایشت]

 • پیل : بات (= ۱۰۰ ساتانگ)
 • نرخ هومبراوری بات وا هر دلار: هر دلار هومبراوره وا ۳۱ بات (اردیبهشت ۱۳۹۲)
 • میزون چیا راس بیه د مینجا ولات: ۷/ ۱۲۱میلیارد دلار(۲۰۰۲)
 • رشت تولیت ناخالص مینجا ولاتی: ۶/۴ درصد(۲۰۰۰)، ۸/۱درصد(۲۰۰۱)، ۹/۴درصد(۲۰۰۲)
 • نرخ تورم: ۵/۱ درصد (۲۰۰۰)، ۷/۱درصد (۲۰۰۱)، ۴/۱درصد(۲۰۰۲)
 • نرخ بیکاری:۹/۲ د رصد(۲۰۰۳)
 • آز کار: ۳۴ ملیون کس
 • وه در دئن: ۶/۶۹ میلیارد دلار(۲۰۰۰)، ۱/۶۵ میلیارد دلار(۲۰۰۱)، ۸/۶۸میلیارد دلار(۲۰۰۲)، ۲/۸۰میلیارد دلار (۲۰۰۳)
 • وامین اوردن: ۱/۶۲ میلیارد دلار (۲۰۰۰)، ۷/۶۱ میلیار دلار(۲۰۰۱)، ۲/۶۴میلیارد دلار(۲۰۰۲) و ۷۵ میلیارد دلار (۲۰۰۳)
 • هومبرواری تجاری:۵/۷میلیارد دلار(۲۰۰۰)، ۴/۳میلیارد دلار(۲۰۰۱)، ۶/۴ میلیارد دلار(۲۰۰۲) و ۲/۵میلیارد دلار (۲۰۰۳)
 • بدهکاری وه در د ولاتی: ۱۳/۶۷ میلیارد دلار (۲۰۰۱)
 • سرمایه حایی وه در د ولاتی: ۵/۱ میلیارد دلار (۲۰۰۲)
 • بیترین جنسیا وه در دئنی: لوازم برقی و الکترونیک، منسوجات، ماشین، غذایا کنسرو بیه، مرخ، شکر، میگو، برنج، کائوچو، ذرت و بردیا قیمتی
 • بیترین جنسیا وامین اوردنی: غذا و غلات، لوازم حونه یی، موات شیمیایی، پولاد، ماشین آلات، سوخت و روغن
 • گپ تری شریکیا تجاری: جاپن، ولاتیا یکاگرته امریکا، مالزی، سنگاپور، یکاگری جا اوروپا
 • بوجه:سال ۲۰۰۰ (۸۶۰۰۰۰ ملیون بات) کرسی بوجه هومبراور وا ۱۲ ملیارد بات، سال ۲۰۰۱ (۹۱۰۰۰۰ هزار ملیون بات) کرسی بوجه ۱۰۵ ملیارد بات و سال ۲۰۰۲ وه انازه ۱۰۲۳ ملیارد بات که هومبرواره وا ۲۵ ملیارد دلار.
 • بیترین سرچشمه یا درآمد ارزی : وه در دئن، ولات گردی و سرمایه حایی وه در د ولاتی
 • درآمد وه دس اومائه د جنه کاری د تولیت ناخالص زایاره یی حساو موئه.

آز[ڤیرایشت]

 • امایه یا ثابت بیه نفت: ۶/۳۵۱ ملیون بشگه
 • چیا راس بیه وا نفتی: ۱۷۸۰۰۰ بشگه د روز (۲۰۰۱)
 • تولید گاز طبیعی: ۸/۱۷ ملیارد متر چارگوش(۲۰۰۰)
 • مصرف نفت: ۷۵۹ هزار بشگه د روز
 • وامین اوردن نفت خوم: ۷۸۸ هزار بشگه د روز (بیشتر د ولاتیا باریک او فارس)
 • امایه یا ثابت بیه گاز:۱۶۸/۱۲ تریلیون متر چارگوش

خلک[ڤیرایشت]

حدود ۷۵ درصد خلک ای ولات قوم تایی، حدود ۱۴ درصد د ونو چینی، ۳ درصد مالایی و باقی د خلکیا کوچکتری چی مونیا، خمریا، و خلک که گردی جور وا جوری هیئن .

زون[ڤیرایشت]

زون تایلندی یه گل د دمادارتری زونیا افتوزنون هوم پیوند آسیائه و بیشتر خاک ولات تایلند د ای زون قسه می کن ولی وایه زونیا هنی د ای ولات قسه موئن که نفوس کمتری دارن. تایلندی زون جاونه ای ولاته و الفبای مخصوص خوشه داره.

سرچشمه[ڤیرایشت]