بیسکای (آستوٙن)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Bandera de Vizcaya 2007.svg

بیسکای نوم یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات ئسپانیاە کئ مینجاڤأنئش شأر بیلبائوە و ئی آستوٙن صأد و یازدە گئل دئھئسوٙ دارە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]