بٱهمٱن علاالدین

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بٱهمٱن علاالدین
ڤ دیر اومایٱ لالی
۲۰ مئر ۱۳۱۹ ٱفتۉیی
د دۏنیا رٱتن ۱۲ آبان ۱۳۸۵، (۶۶ سالاٛیی)
بیمارستان مئر (کرجایران
زایارٱڤٱندی ایرانی
نومیٛا هنی مسعود بٱختیاری
کسم آموختارکار، مۊسیقار شناس
نومدؽار بیٱ سی مۊسیقار لۏری بختیاری

بٱهمٱن علاالدین (نوم دیار بیٱ ڤا داسۊن مسعۊد بختیاری) خونداٛ کار، مۊسیقار شناس و دٱنگساز نوم دیار لور بختیاری د رۊز "بیستوم مال بارکئنۊن سال 1319 " د شٱرستان مسجد سولیمان و دی یاٛ گئل هۊنڤادٱ پورنوفۊس و سونٱتی د تیرٱ " زیلایی" د تایفٱ "بهدارڤٱند" د " هفت لٱنگ" بختیاری اۊما ڤ دی.

آموختار کاری[آلشتکاری]

بٱهمٱن علاالدین د سال ۱۳۲۴ ٱفتۉیی سی یٱ کاٛ جاگٱ خدمٱت بۊٱش کاٛ د اۊ گات د شرکت نٱفت مسجد سولیمان بی، ڤی ڤا گئرد حوٙنئڤادأش رأتئن د شأر لالی و د سال ۱۳۲۸ ٱفتۉیی کاٛ ٱڤلی آموختارجا اٛبتدایی ڤا نوم "آموختارجا فردوسی" د ای شٱر رٱڤٱندیاری بی؛ شورۊ کرد ڤ آموختارهایی و اۊساٛ د نئها یٱ سالیا ٱڤٱل و دویوم دٱبیرستانشٱ د شٱر "ٱمبٱل" و د "دٱبیرستان هونٱر" د سر گوڤارد و د سال ۱۳۳۶ ٱفتۉیی د نئها یٱ کاٛ بۊٱش د شرکت نٱفت بازنشسٱ با، د نۏ اۊما د شٱر مسجد سولیمان و تا سال ۱۳۴۰ د "دبیرستان امیرکبیر" ای شٱر گات دٱرس حأنئن د دبیرستان خۊشٱ د سر گوڤارد.

دٱنگ و مۊسیقار[آلشتکاری]

بٱهمٱن علاالدین نوم دیار بیٱ ڤا نوم مسعود بختیاری یاٛ گئل د اوستۊرٱیا د ڤیرگار مۊسیقار زایارٱیی لۏر د گات ایسئنی ایراناٛ.

ٱر چی ڤ تئنا گوتٱکار جادیار د بٱرجایا رٱزیشت مۊسیقار خٱلک لۏر خوسۊسٱند لزڤ بختیاریش بیٱ ڤٱلی ڤ بیشتر یاٛ گئل خوندٱکار ڤولات نشین بیٱ و تۊنسٱ د 35 سال زئشت مۊسیقاری خوش یاٛ گئل زۊن مۊسیقاری هومبٱر بیٱ مینجا لۏریا بختیاری رٱڤٱندیاری بٱکٱ و گاسی مۊٱ بۊیی کاٛ بوٙیی کٱسی چی ڤ د دٱنڳ و موٙسیقار رٱزئشتیا ڤولات نشینی ایران نٱبیٱ.

د گاتی کاٛ هٱڤال د دونیا رٱتن ڤ د رۊزنامٱ و ڤارسگٱریا دٱرتیج کاری بی، لۏریا بختیاری جئگا د یٱ کاٛ کی بینٱ و چاٛ کارٱ آن و چاٛ جاگٱیی کومولٱیٱکی و سیاسی د ڤولات ایران و جاگٱیا هٱنی دونیا دارن پیغومیا چٱمٱری کاری سی د دونیا رٱتن ای شاپیا د خوشۊ دیاری کردن. ڤ جۊری یٱکۊنٱ بیٱ کاٛ ڤ ٱڤٱلٱند د مینجا لۏریا بختیاری و هٱتا مینجا لۏریا هٱنی چی مینجایی و لکیا و هٱتا لۏریا دۊمنی فئرٱ نوم دیار بیٱ و دویومٱن د گات گلاڤورچینی لۏریا بختیاری د دٱنڳ و مۊسیقار ڤ هٱمیشٱ نفر ٱڤٱل بیٱ و بیشتر د گات کئشیاری داسۊن، ای گۊتٱ د اٛشنٱفتیاریا ڤولات نشین ٱشنٱفتٱ بیٱ کاٛ :«هیشکی نٱتٱراٛ چی علاالدین بوخۊناٛ» (هیشکی نمی تۊنٱ چی علاالدین بۊنٱ) و یاٛ گئل ڤیر و باڤٱرجا قٱلبیٱ کاٛ ها مینجا بٱختیاریا کاٛ بختیاریا د مینجا لۏریا نوم دیارن ڤ بی تاروف بیئن و روک گوتن.

دیار بیئن هونٱری مسعوٙد بختیاری د گاتی پیش اۊما کاٛ ای گات ڤ گات رادیو نوم دیار بیٱ. یاٛ گئل ڤیجاٛیی ٱسلی ای گات دیر بیئن کومولٱیٱکی هونٱری د رٱزیشت مۊسیقار ٱسیل ڤولات ایران چ د راساگٱجایا سونٱتی و چ د راساگٱیا ڤولات نشینی بی.

برنامٱ رادیۊیی گولیا یاٛ گئل د نمۊنٱیا ای ریکرد د راساگاجا مۊسیقار سونٱتی بی کاٛ سی یٱ هونٱرکاریا راساگٱیا جۊر ڤا جۊر ایران کاٛ میۊمان د رادیۊ نمی تۊنسن یاٛ گئل مۊسیقار نازار کاٛ دیارگٱ رٱزیشتی شۊ با ٱنجوم کاری بٱکٱن.

نتیجٱ ای رٱڤشتیٱ بی کاٛ گاسی مۊٱ دش بۊیی مۊسیقار گولیا و یٱنی مۊسیقار ڤولات نشینی ڤا شیڤات شٱرنشینی و ڤ ٱم چی رٱڤشت مۊسیقار گولیا. نمۊنٱ زٱفت کاری مۊسیقار ڤولات نشینی د شومال ایران، خوراسان و لۏری بختیاری و شیرازی د ای گات چئنی خۊ دیاری می کٱ کاٛ مۊسیقاریا گوتٱ بیٱ تا ٱنازٱیی ڤا مۊسیقار اۊسنی هوم دٱنڳ بینٱ.

بٱهمٱن علاالدین د راساگٱ عشایری لالی کاٛ یاٛ گئل د زیر راساگٱیا مسجد سولیمان بیٱ اۊمائٱ ڤ دی، راساگٱ عشایری لالی کاٛ یاٛ گئل د زیر راساگٱیا مسجد سولیمان بی و سی یٱ بی کاٛ دٱنڳیا ناب خٱلک بختیاری د گۊش بٱهمٱن بی و ڤٱلی هومکاری ڤا رادیو نمینیا کاٛ ڤ دٱنڳیا سونٱتی و لۏری نٱ بۊئۊنٱ چئنی کاٛ دئما ڤٱزآلیشت کاٛ ڤاگرد منصور قنادپوٙر دٱنڳ کار آرنگیایی کاٛ ڤ ڤا دۊ گئل زۊن لۏری بختیاری و فارسی ڤا هال و بار مۊسیقار شٱری رٱڤٱندیاری کرد و ڤنۊ آرنگیایی بیئن کاٛ د دیجا اورکستری و دٱنڳ کاری ٱسلٱلن ڤا مۊسیقار بختیاری هیچ نسبتی ناشتن.

نئها د ڤٱزآلیشت، ڤ یاٛ گاتی نٱ د بی دٱنڳی گوڤارد تا یٱ کاٛ هومٱندڳش محمدحسین سیفی زادٱ(دٱنڳساز) ڤنٱ د عطا جٱنگۊک کاٛ یاٛ گئل هونٱرمٱن دیار بیٱ د پاتٱخت ڤاداشت کاری و دٱرتیج کاری مۊسیقار ایرانی بی، دیاریش بٱکٱ. جٱنگۊک ڤا یٱ کاٛ لۏر نٱبی ڤٱلی د جاگٱ ڤ دی اۊمائنش د شٱر لار کاٛ ها د هارگٱ آستۊن فارس کاٛ ای شٱر د دیجا رٱزیشتی د لۏریا بختیاری فئرٱ نزیکٱ ای هوم ریشاٛیی رٱزیشتی بائس بی کاٛ یاٛ گئل مۊسیقار یٱکۊنٱ رٱڤٱندیاری بۊٱ. د کارگرایی یٱ بی کاٛ "مال کٱنۊن" ڤا داسۊن ٱڤٱلی نٱڤار جاڤٱنٱ د سال ۱۳۶۵ ٱفتۉیی اۊما ڤ بازار و فئرٱ خوش سرٱنجوم بی کاٛ هٱنی ٱم ای خوش سرٱنجومی ها سر زۊن خٱلک و دویومی و آخری آرنگی کاٛ بٱمٱن ڤا هومیاری عطا جٱنگۊک دوروس کرد د شٱش سال نئهاتر بی کاٛ ڤا نوم "هی جار" نوم دیار بیٱ.

ڤیرا سریشتی د آرنگیا مسعوٙد بختیاری فئرٱ فئرٱ دیارٱ، ڤ دئما یٱ کاٛ ڤا چیا زیشت مودرن ماشینی آشنا بۊٱ، شۉ و رۊز ڤا کٱلیمٱ یایی چی مٱ، آستارٱ(آسارٱ)، کۉگ، اۉر، بارۊ، تٱش کو و چیا هٱنی کاٛ د دٱنڳ و مۊسیقار ڤ جادیارن آشنایی و هوم دٱنڳی داشتٱ و ڤنۊ د بیت بٱنیایی کاٛ خوش می کردٱ جادیارن. ڤ د سرتاسر گات عمرش زٱن نٱهاس و نئها د بازنشسٱ بییئن ڤاگرد هۊنڤادٱ خۊئرش د کرج ایسجا بی و د رٱتن د جایا شولۊغ خوشش نمی یۊما.

د دونیا رٱتن[آلشتکاری]

آ بٱهمٱن علاالدین د سال ۱۳۷۹ ٱفتۉیی مالکٱنۊن کرد د سی شٱر کرج و نئها د یاٛ گات داشتن مرض گوردالٱ و عمل جراحی میزدۊن د "شوسۉ رۊز جومٱ، دوڤازدئوم اۉسردکنۊن ۱۳۸۵ "، نئها د ۶۶ سال زئشت بی هاشیٱ سی نارسایی قٱلبش د بیمارستان " کسرا" جٱهانشٱر شٱرستان کرج ای دونیا نٱ نیا و رٱت سی آستۊن مۊندگار...

لٱش ڤ د لا قۉر پاراٛیی د هونٱردیاریا نوم دیار ایران چی غولوم حوسین بنان، حبیب الله بدیعی، مورتضی حنانه، هۊشٱنگ گولشیری و... د "قۉر امامزادٱ طاهر کرج" اٛسپاردٱ بی ڤ هاک.[۱]

آرئنگیا[آلشتکاری]

سرچشمٱ[آلشتکاری]

  • سی د دونیا رٱتن مسعۊد بختیاری ، رۊزنۊمٱ سرمایه