بوٙتان(ڤولات)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of Bhutan.svg

بوٙتان بوٙتان یئ گئل ڤولاتە کئ ھا أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند آسیا. پاتأخت ئی ڤولات شأر تیمپو ە.


سأرچئشمە[ڤیرایئشت]