بورونئیی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of Brunei.svg

برونئی یئ گئل ڤولاتە کئ ھا ھارگە أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند آسیا. پاتأخت ئی ڤولات شأر سری بگاوان ە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]