بورونئیی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
Flag of Brunei.svg

برونئی یئ گئل ڤولاتە کئ ھا ھارگە أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند آسیا. پاتأخت ئی ڤولات شأر سری بگاوان ە.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]