بانکوک

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Flag of Bangkok.svg

بانکوک پاتأخت ڤولات تایلأند ە و ئی ڤولات ھا د ھارگە أفتوزأنوٙن ھومپئیڤأند آسیا.


سأرچئشمە[ڤیرایئشت]