اٛمپراتۊری رۊسیٱ

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پاتشایی رۊسیٱ
Россійская Имперія (رۊسی-سیریلیک)

Rossiyskaya Imperiya (ڤ لاتین)


۱۷۲۱–۱۹۱۷
بیرٱق نشۊ دیارکون
شوعار
Съ нами Богъ! (رۊسی

"خودا ها ڤا ایما!"

سورۊ
هیچ

سورۊد اٛمپراتۊری
Боже, Царя храни! (رۊسی)

"خودا هامیندار تزار با!" (۱۸۳۳)
پاتٱخت سٱن پترزبۊرگ

(۱۷۲۱–۱۷۲۸)
موسگو
(۱۷۲۸–۱۷۳۰)
سٱن پترزبۊرگ
(۱۷۳۰–۱۹۱۸; از ۱۹۱۴ پتروگراد)

زڤوݩ(یا) زۊن جاڤٱنٱ: رۊسی

زۊنا جادیار راساگٱیی:
فنلاندی، سۊئدی، لهستانی، آلمانی، رومانیایی
زۊن دویم:
فرانساٛیی

دین دینیا جاڤٱنٱ:

اوروتودوکس رۊسی
مٱسٱڤیا اقلیت:
جیدیٱت، کاتۊلیک رۊمی، پروتستانتیسم، مومنان قدیمی، اٛسلام، بۊدیسم، پگانیسم

دۉلت پاتشایی کامل
شاهنشا
 - ۱۷۲۱–۱۷۲۵ پتر یٱکم (ٱڤٱلین)
 - ۱۸۹۴–۱۹۱۷ نیکولای دوئم (آخری)
سردیڤۊنکاریا لیر هومفکری ڤٱزیریا
 - ۱۹۰۵–۱۹۰۶ سرگئی وت (ٱڤلی)
 - ۱۹۱۷ نیکولای گلتسین (آخری)
قانۊن نیا سنا حکومتی
 - Upper house لیر هومفکری دۉلت
 - Lower house مجلس هومفکری گلاڤورچی بیٱ شٱر دۉلت رۊسیٱ تزاری
ڤیرگارچٱ
 - تاج نیائن پتر یٱکوم ۷ مئی [ڤیرگار د رٱڤشت دئمایی ۲۷ آڤریل¹] ۱۶۸۲
 - گوتٱدیاری اٛمپراتۊری ۲۲ اوکتوبر [ڤیرگار رٱڤشت دئماتر ۱۱ اوکتوبر] ۱۷۲۱ ۱۷۲۱
 - شۊرشت دسامر ۲۶ دسامر [ڤیرگار رٱڤشت دئمایی ۱۴ دسامر] ۱۸۲۵
 - ٱنجوم شیڤئسن فئودالیسم ۳ مارس [ڤیرگار رٱڤشت دئماتر ۱۹ فڤریٱ] ۱۸۶۱
 - ڤٱز آلیشت ۱۹۰۵ جانڤیٱ-دسامر ۱۹۰۵
 - قانۊن ٱساسی رۊسیٱ ۲۳ آڤریل [ڤیرگار د رٱڤشت دئماتئری ۶ مئی]] ۱۹۰۶
 - ڤٱز آلیشت فڤریٱ ۱۵ مارس [ڤیرگار د رٱڤشت دئماتری ۲ مارس] ۱۹۱۷ ۱۹۱۷
 - ڤٱز آلیشت اوکتوبر ۷ نوڤامر [ڤیرگار د رٱڤشت دئماتری ۲۵ اوکتوبر] ۱۹۱۷
جاگٱپی
 - ۱۸۶۶ ۲۳۷۰۰۰۰۰کیلۊمتر چارسیک (۹٬۱۵۰٬۶۲۱مایل چارسیک)
 - ۱۹۱۶ ۲۱۷۹۹۸۲۵کیلۊمتر چارسیک (۸٬۴۱۶٬۹۵۹مایل چارسیک)
نفۊس
 -  نزیک ڤ ۱۸۹۷ ۱۲۵۶۴۰۰۲۱ 
یٱکا پیلٛ رۊبل
دئما د ڤ
نوئا د ڤ
رۊسیٱ تزاری
کۊمٱرٱ ڤولات رۊسیٱ
اوبر اوست
آستۊن کارافوتو
دپارتمان آلاسکا
کۊمٱرٱ ڤولات مردوم کیخا فدراتیڤ ڤارو قفقاز
ایساْ بٱئرجایی د
۱:.

اٛمپراتۊری رۊسیٱرۊسی: Российская империя) نوم یاٛ گلٛ سلسلٱ قۉینی بی کاٛ د ۲۲ اوکتوبر ۱۷۳۱ تا ڤاجگۊ بیئنش د سال ۱۹۱۷، سی ۱۸۶ سال د بٱرجا گٱپی د هومبٱست اورۊپا، آسیا و آمریکا پاتشایی داشت. پاتٱخت ای ٱمپراتۊری شٱر سٱن پترزبۊرگ، زۊن جاڤٱنٱ ڤ رۊسی و یٱکا پیل ڤ رۊبل بی و پاتشا ڤا نوم تزار نوم دیار بیئن.

سرچشمٱ[آلشتکاری]