اٛستيڤ جابز

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اٛستیڤ جابز
Steve Jobs with red shawl edit.jpg
جابز د سال ۲۰۰۷
ڤ دی اۊمائٱ اٛستیڤن پاڤل جابز
۱۹۵۵
سان فرانسیسکو، کالیفورنیا، ڤولاتچٱیا یٱکاگرتٱ آمریکا
د دونیا رٱتن ۲۰۱۱
پالوآلتو، کالیفورنیا
دلیل د دونیا رٱتن
سٱلٱتۊ
زایارٱۋندی آمریکایی
لۉن آلمانی و سۊریاٛیی
آموختارکاری آموختارجا رٱدیارکونی هوم اٛستید ('۷۲)
دبیرستان رید (اٛخراج بی)
کئسم
نوم دیار بیٱ سی پیشرو د انقلاب ٱنجومیار شخصی وا استیو وازنیاک
ٱندوم ساڤارگٱ سردیڤۊنکاری
دین
هومسریا لورین پاول
(ازدواج ۱۹۵۱–۲۰۱۱؛ د دنیا رئته)
شریکیا زئشت کریسن برنن (دوس دبیرستان و دآ لیسا)
بچٱیا
دا بۊٱ
 • پل و کلارا جابز (دآ بوئه خوانده)
 • جوآن شیبل سیمپسون و عبدالفتاح جندلی (دآ بوئه بیولوژیکی)
کٱس و کار

اٛستیڤن پاڤل جابز (ڤ دی اۊمائٱ د ۲۴ فڤریٱ ۱۹۵۵ د سان‌ فرانسیسکو – د دنیا رئته د ۵ اکتور ۲۰۱۱ د پالوآلتو) کار راس کو، نهاساز، پی ون و دیووندار انجومگریار شرکت انجومیاری اپل و یه گل د آئمیا پیشکرده د صنعت انجومیاری بی. د سال ۱۹۷۶، جابز ۲۱ ساله واگرد هومدنئش استیو وزنیاک ۲۶ ساله، شرکت اپل نه راس کردن. اولی انجومیار شخصی که شرکت اپل دروس کرده بی، نومش اپل I بی. یه سال نها وه د سال ۱۹۷۷ اپل II ئم اومائه وه بازار. د سال ۱۹۸۵ سی یه گل اختلاف دیوونداری جابز د اپل اوما وه در و د همو سال شرکت نکست نه راس کرد. د بیترین چیا درس بیه د شرکت نکست نکست انجومیار ه که د نهاتر مئموندار اولی دوارته نیئر وب بی. د سال ۱۹۹۶ شرکت اپل، شرکت نکست نه وه پیلی هومبراور ۴۲۹ میلیون دلار خری. د گات ای دا سته استیو جابز هنی ؤرئشت وه اپل. د رخ ونیا خوئی که نها ای مساله د شرکت اپل پیش اوما ونونن دیارکنون آی‌ پاد د سال ۲۰۰۱، ریگشو د آی‌ تیونزاستور د سال ۲۰۰۳ و دیارکنون آی‌ فون و آی پد د سالیا ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰.

جابز د سال ۱۹۸۶ یه دسه گرافیکی نه د بهرجا گرافیک انجومیار لوکاس فیلم خری. جابز د نهاتر نوم ای شرکت نه نیا پیکسار و ای شرکت تونست فیلمیا جمشت دار کردن نازاری دروس بکه. د سال ۲۰۰۶ شرکت والت دیزنی، پیکسار نه خری. نها ای دا و سته جابز بی وه بهرکنودار اصلی شرکت والت دیزنی و اندوم دسه دیوونداری وه بی. د اکتور ۲۰۰۳ سلطون جابز وه دس دگدریا دیاری کرد و د اوت ۲۰۱۱، وه د گرینج دیوونداری اپل رئت کنار. تیم کوک، د دیوونداریا گرینج دار اپل، بی وه دیووندار اصلی و جابز چی رئیس گروه دیوونداریا کاریاش نهاگری.

اٛستیڤ جابز د آخر سی کارگرایی چیایی که د سلطون لوزالمعده بیین، د ویرگار چارشمه ۵ اکتور ۲۰۱۱ د سند ۵۶ ساله ایی د ای دنیا مالکنون کرد.

سالیا ٱڤٱل زئشت[ڤیرایشت]

استیو جابز د ۲۴ فبریه سال ۱۹۵۵ د سان‌ فرانسیسکو د دائی وه نوم خوان کارول شیبل که یه گل آلمانی-سوییسی بی و بوئه سوریه یی و مسلمو وه نوم عبدالفتاح جان جندلی که هردو گلشو دونسمنیجور بیین اوما وه دی. گات وختی جابز سی یه که بوئه ش سوریه ای بیه چی یه گل امریکایی عرو نوم دیاری می که. کارول و عبدالفتاح د گات وه دی اومائن استیو هنی وایک زن و زقاصشو نبیه بی. د گاتی که استیو وه دی اوما جندلی و دوستش خوان شیبل که هر دو گلشو ۲۳ ساله بینن نمی تونسن ونه گپ بکن. خوان که د یه گل حونواده مسیئی پر و پیم کار بی، نمی تونست وه حونوادش بوئه که میها د یه گل عرو مسلمو شی بکه.

دس آخر استیو جابز بی چی کر، پل رینهولد جابز (وه دی اومائن: ۱۹۲۲، د دنیا رئتن: ۱۹۹۳) و کلارا هاگوپیان (وی دی اومائن: ۱۹۲۴، دی دنیا رئتن: ۱۹۸۶).[۳] گاتی که د «دا و بوئه هنیش» پرسایشت بی، جابز وا اصرا جواو ده که: «پل و کلارا جابز دا و بوئه منن». وه د نهاتر د زئشت نومه اش گوت که: «۱٬۰۰۰ درصد ونو دا و بوئه مه بیینه.»[۴] د گاتی که استیو ۵ ساله بی، حونواده جابز د سان‌ فرانسیسکو رئتن وه مانتین ویو د کالیفرنیا .[۵] مانتین ویو د اشگفت سیلیکون بی. استیو کر اشگفت بی و رو و آز اشگفت سیلیکون د پی یا وجودش کارگرایی داشت.[۶] د نهاتر، پل و کلارا هنی یه گل دختری وه نوم پتی نه چی بچه خوشو قوول کردن.[۷] پل جابز که یه گل نیکانیک نازار د کارخون لیزر راس کنی بی،[۸] چیا اولی دباره برق دونسمنی و روشت کار وا دسیا نه د کرش استیو یا ده.[۵] کلارا جابز یه گل حساودار بی[۸] و حنن دما رئتن وه مدرسه یا وه ده.[۵]

جابز د سال ۱۹۹۵ د جواو وه ای پرسایشت که میها چیانه د بچه یا خوش بوئه چنی گوت که: «تئنا میهام سی ونو وه انازه ای خو و نازار بام که بوئم سی مه خو و نازار بی و د همه گاتیا زئشتم د ای مسئله فکر می کم.»[۹]

بوئه و دا زئشت دونمسنی جابز، د جوئه ۱۹۵۷ صاحاو یه گل دختر وه نوم مونا (مونا سیمپسون) بیین.[۱۰] جابز سی اولین کرت مونا نه د سند 27 ساله ای دی.[۱۱]

یا گرتن[ڤیرایشت]

گات ابتدایی سی استیو خسه کننه بی. مئلم کلاس چارم د چیا خوئی که د نهاتر سیش پیش اوما کارگرایی فره ای داشت. وه بی که چیا خوئی که د وجود استیو بی سی وه دیاری کرد، جابز د نهاتر د وه می گت قدیس. وه باعث بی که استیو کلاس پنجم زیتر تموم بکه و گات ابتداییشه یه سال زیتر تموم بکه.[۱۲] استیو همیشه د سخنرانیا اچ‌ پی د پالو آلتو می رئت و د دماتر وه د اوچه اسدخدام بی و چی کارمنیا تؤسنی وا استیو وزنیاک د اوچه کار می کردن.[۷] استیو د سال ۱۹۷۲، د «دبیرستان هومستد»د شهر کوپرتینو د کالیفرنیا گرینج گری کرد و د دونسمنیگه رید د شهر شهر پورتلند اورگن ثوت نام کرد، ولی دما یه گل نیم ترم د اوچه اوما وه در.[۱۳] دونسمنیگه رید، یه گل دونسمنیگه هنریا آزاد ه و و دیاری کردن آئمی چی استیو جابز د یه حکایت می که که ای دونسمنیا فره نازارن.[۱۴]

استیو دما یه که د اوچه در اوما، د پاره ای د کلاسیا دونسمنیگه چی خوشنیسی می رئت. ای هنر د کسم نهاتری استیو کارگرایی فره ای داشت. ای هنر ای ائتقاته وه استیو ده که حرفیا چن کاره نه وه کار بیئره که کارگراییش بوه د انجومیار مکینتاش دی.[۱۳] جابز موئه که: «ار د دونسمنیگه د او کلاس(خوشنویسی) نمی رئتم، مکینتاش سی هیچ گاتی صاحاو چن گله حرف نازار و فونتیا خو نبی. و د اوچه که ویندوز حرفیا مکینتاش نه ؤرداشته، انجومیار هیچ کس ای فونتیا نه ناشته و ناره.»[۱۵] د زمسون ۱۹۷۴، وه دواره اوما وه کالیفرنیا، و واگرد استیو وزنیاک، رئتن د نشسجایا باشگا انجومیار هوم‌ برو نه شرو کرد.[۱۳]

سفر اٛتقاتی[ڤیرایشت]

استیو دوس نازاری وه نوم دانیل کوتکی د دونسمنگه رید داش. ذن، دیلن و ال‌اس‌ دی سی استیو و دانیل فره نازار بیین. دانیل د دسه دوله من نیویورک بی و د مکتب بودا فره علاقمن بی. استیو بیشتر گاتشه وا دانیل و الیزاب هولمز (دوست هنی استیو د دونسمنگه) می گوارد. جابز هیشوخت د عرفانیا افتوزنون خصوصند د مصو بودایی ذن چی یه گل شادی کنون ویرباوری و زی گذر که مال گات جوونیه سیل نکرد. وه پی یا ای دلرئته ای نه تی خوش فئمسه بی و ذن ری شخصیت و منشتش فره کارگرایی داشت. کاتکی دباره جابز گوته: «استیو خوش ذن بی. وه د ریش کارگرایی فره نازاری نیائه بی. بی که ونه وا ریکرد خو و نازار وه و د نازار شناسی غیرتجملی و تمرکز فره نازار وه دی.» خصوصند که وه فره زیر نخیر کارگرایی شهودگرایی مصویا بوایی بی، جوری که د نهاتر گوت که : «کم کم فئمسمه که ویرروشنی و دیئن وا تیه، نازارتر د خود فرگ و وااشکافت علقمنیه.» وا ای حال و بال لیوه گری وه باعث بی که وه د آرامشت مئن وجودی و مئرگرمی د رابطه یا ش نرسه.

استیو د سال ۱۹۷۴ رئت وه هئن تا نیم کارولی بابا (یه گل گوروی هئنی، د دئنا رئته د: ۱۹۷۳[۱۶]) (نه د نزیک بوینه.[۱۷] وه وا دوسش دانیل پی جوری یه گل روشن ویر ائتقاتی بی.[۱۸] ولی د گاتی که ونو رسسن وه هئن فئمسن که وه د دنیا مالکنون کرده.[۱۸] وه نها یه گل سفر ائتقاتی هف مائه، وا سری تاشسه و لواس هئنی که د ورش بی ؤرئشت وه امریکا.[۱۹] استیو د تموم ای گات ال‌اس‌ دی نه وه کار می گرت[۱۹] که د گوته خوش ای کار د نازارترین کاریا عمرش و دلیل اصلی خو انجوم دئن کاریاش بیه.[۲۰]

کسم و کار ٱڤٱلیٱ[ڤیرایشت]

جابز نها ؤرئشتن د هئن هنی رئت وه آتاری. کار وه راس کردن یه گل صفه کلیت برق دونسمنی سی یه گل بازی سی شرکت آتاری (وه نوم Breakout) بی. د اساس گوته نولان باشنل یه گل جاییزه ۱۰۰ دلاری سی هر تاشسنی که د کنشتیاری راس کردن د دسگا اصلی پاکسا بی می دئن. استیو که دل رئتی ای و دونسمنی کمی دباره راس کردن مداریا برق دونسمنی داشت، وا استیو وزنیاک قراری نیا که ار وزنیاک بتونه مداری نه و انازه کمترونه تاشسه راس بکه، جاییزه ای که د آتاری می ئرن مینجا خوشو بهر بکن. ای پروجه انجوم گرت و وا یه که دیوونداریا آتاری فره گیج بیین، وزنیاک تونس انازه تاشسه یا وه کار گرته بیه د دسگا نه برسونه وه 50 گل. د بدبختی، وزنیاک راس کردن ای تاشسه یانه جوری کؤچک کرده بی که راس کردن دسگا نهایی د ری خط ری یک راس کردن او گات انجومشیو بی ولی وا یه، جابز د وزنیاک گوت که آتاری تئنا 700 دلار جاییزه سی ای کار گرته (ولی آتاری همه ای جاییزه نه که 5000 دلار بی دئه بی وه جابز) و اوسه جابز د وزنیاک گوت که نصم ای جاییزه نه یئنی 350 دلار نه ؤرداره.[۲۱] وزنیاک نها فئمسن ای جریان، د یه گل نهاپرسایشت گوت که ای جریان یه گل جریان کؤچک بیه و ار جابز راستش وه مه نگوته سی یه بیه که ای پیل نه میهاسته.[۲۲]

د سال ۱۹۷۱ استیو وزنیاک، سی یه که زیر نخیر کارگرایی یه گل گوتار بی جعوه آوی نه راس کرد. جعوه آوی یه گل سامونه ای بی که می تونست وا پش سر یک کردن بلنگ دنگیایی، دنگ دیاریایی نه د تورگه AT&T ره دیاری بکه و چنو امکانی نه راس می کرد که مفتکی بوئه وا دیر دس تماس گرت. وزنیاک دباره وه می گوت که: «تا به ایسه مداری نه راس نکرده بییم که د وه شانازی کرده بام. هنی یم فرگ می کم کارم فره نازار بیه.» استیو جابز ئم گوت که ونه بفروشیم. قیمت تموم بیه سی راس کردن هر گل جعوه آوی 40 دلار بی و جابز میهاس وه نه 150 دلار بفروشه. جابز موئه که د حدود 100 گله جعوه آوی راس کردیم و همه نه فورختیم. د دماتر جابز گوت: «مه ۱۰۰ درصد د ای جریان دل یکیم که ار او جعوه آوی نبی، ایسه ئم اپلی نبی. مه و وزنیاک یا گرتیم که چه جوری وایک کار بکیم. ایما دل یکی بییم که می تونیم مشگلات فنی نه دروس بکیم و د راستکی یه گل چی ای دروس بکیم.»

زئشت شٱخسی[ڤیرایشت]

استیو جابز د کنفرانس جهانی توسعه‌دهندگان اپل سال ۲۰۰۷

بچه اول جابز «لیزا برنان جابز» بی،[۲۳] دا لیزا، «کریس ان برنان»، اولی دوس نازار استیو جابز بی. لیزا د حال و باری د سال ۱۹۷۸ زایشتی اوما وه دی که ونو هنی زئنه و میره نبین. جابز سی گات فره درازی می گوت مه بوئه لیزا نیئم،[۲۴] ار چی وه ای قسه نه د نهاتر قوول کرد.[۲۳]

د ۱۸ مارس ۱۹۹۱، جابز ۳۶ ساله «لورن پاول» که ۲۷ ساله بی و د او گات (اوسه) دونسمنیجور رشنه MBA در دونسمنیجا استنفورد بی، گرت. وه نو صاحالو سه گل بچه وه نومیا ریدپاول، ارین سینا و اوه که د سالیا ۱۹۹۵،۱۹۹۱ و ۱۹۹۸ اومائن وه دی بیین.[۲۵]

د زئشت نومه ناصلادار د نو اومائن استیو جابز، نیسنه ای کتاو «آلن دویستچ‌من» دباره رئتن تی یک دل رئتیا جابز وا جون بائِز می نیسه. دویستچ‌من یه گل گوته که د الیزابت هولمز میاره مینیسه: «مه ائتقاتم یه بیه که جابز سی یه دلرئته جون بائز بیه که وه یه گاتی معشوقه باب دیلن بیه.»[۷] د کتاو اسطوره: استیو جابز نیسسه وه دس «جِفری اس. یانگ» و «ویلیام اِل. سیمون»، نیسنه یا د ای جریان موئن که شایت جابز بائز نه گرته بوئه ولی سند وه د او گات سی بچه دار بیین فره زیاد بیه و ونو نمی تونستن بچه دار بوئن.[۷]

د سال ۱۹۸۲ زایشتی، جابز یه گل آپارتمو د سن رموی نیویورک گرت. وه وا هومیاری آی. ام. پی، سی سالیا فره ای وا پیل ای شرکت تلاش می کرد که ای آپارتمو که د طوقه واروئی برج شمالی ای ساختمو بیه د نو راس بکه. ولی وا ای حال و بار وه و حونوادش هیژ گاتی نیومائن د ای آپارتمو و دس آخر وه نه بونو هچایه کن دسه یوتو فروخت.[۷]

د سال ۱۹۸۴، جابز یه گل لامردونه که مئماری اسپانیایی که ۱٬۶۰۰ مرت چارگوش گپی و ۱۴ گل اتاق خو داشت خری. ای لامردون که د نوم حونه جکلینگ نوم دیار بی، وا دسیا جورج واشنگتن اسمیت راس بیه بی و د وودساید، کالیفرنیا بی. جابز ده سال د ای لامردو د حال و بال بی اثاث حونه زئشت می کرد.[۷]

والتر ایزاکسون موئه که جابز د سال ۲۰۰۴ وا وه تماس گرته و د وه حاسته که زئشت نومه شه بنیسه. ایزاکسون د گات اول قبول نکرده قوول دار نبیه و گوته: «ده سال یا بیس سال نهاتر و د گاتی که مه بازنشس بیم ای کار نه می کم.» ولی د دس آخر نها چک چنه یایی که جابز وا زئنه ش لورن انجوم ده، قوولدار بی که ای کار انجوم بیه. وه موئه که: «ای زئشت نومه نتیجه 40 گل نهاپرسایشت و چک چنه وا جابز بیه. ای چک چنه یا یه گل وه شلک جاافتائه، و گلی تر وا تلکستن و هنی یه گل تر وه شلک تیلیفونی بیه. د ای دو سال وه فره وا مه مئرگرم بی. د ای گات مه وا بیشتر د صد نفر د دوسیا، کسونیا، هومالیا و دشمنیا وه نهاپرسایشت انجوم دئم.»[۱۵] نها د مردن استیو جابز،ای کتاو زیتر د گاتی که واس پلا بوئه و د ویرگار ۲۴ اکتور ۲۰۱۱ پلا بی.[۲۶]

ڤیر و باڤٱریا[ڤیرایشت]

استیو جابز یه گل گیاحور بودایی بی.[۲۷] وه گوته بی‌ بی‌ سی وه یه گل میلیاردر هیپی بی. وه یه گل دونسمنیجور می بلنگ دونسمنیجا ول کرده بی که تمارزیا فره ای د سرش بی و فره کمال حا بی.[۲۸]

جابز د جان اسکالی، دیووندار دماتری شرکت اپل، دباره کم بیین عمر آئمی چنی گوته که: «همهٔ ایما گات و دم فره کمی ری زمین داریمو. سی یه نه که ایما فقط فرصت داریمو که یه گل کار یا دو گل کار نه انجوم بیمو. هیژ کس نؤنه که چنی زئشت داره. مه ئم نؤنم. ولی حس میکم که واس تا جوونم و می تونم هرچی با د ای کاریا نه انجوم بئم.»[۲۹] وه د سال ۲۰۰۵ د گوته یا نوم دیارش د دونسمنیجا استنفورد ویر و باوریاشه دباره مرگ و زنئی و کم بیین عمر د خوئی نشو ده: «د او گاتی که فرگ میکم د ای زی یا میمرم، وه بیترین اوزاره که وم کمک میکه که بیترین گزینه یا نه انتخاو بکم.»[۳۰]

جابز برنامه حردنی فره ای چی رجیم گیاحری یا میوه حری نه ازمایشت کرد. د یه گل د ای برنامه یا میوه حردنی بی که نوم اپل یا (سیو) نه سی شرکتش انتخاو کرد د ویر و باور وه ای نوم یه گل نوم «زئنه و شوخ و بی دنگ » بی.[۲۹]

جابز یه گل د حامینداریا بیتلز بی.[۳۱] وه د یه گل نهاپرسایشت دباره بیتلز گوته که: «مدل مه د اموری بیتلزه. ونوه دسه ای بیینه که آز منفی یکتر نه نهاگری می کردن و یکتر نه می رسنن وه یه سونی. کنشتگری گروئی ونو بالاتر د گنشتگری تک تکشو بیه. کاریا فره گپ و نازار د کسم و کار، نه تئنا سی بیین آز هر کسه بلکه سی بیین کنشتگری تیمی و دس جمیه که انجوم بوئه.»[۳۲]

استیو جابز د گات ریگشو د آی‌فون ۴ د دمیتری مدودف

جابز د سال ۲۰۱۰ گوت که: «ایما بیتلز نه دوس داریمو و د خومو شانازی می کیم و سی یه که ونو د آی تیونز اومائنه فره خوشالیم و دشو موئیم که فره خوش اومائیت را ایما فره سخت و پر گلال بیه که د وه رسسیمه و منموندار بیتلز و ای ام آی هئیم ایسه تمارزیی که ده سال دماتر د یه داشتیم و اوسه گات شرو د راس کردن آی تیونز بیه دش رسسیمه.»[۳۳]

والتر ایزاکسون دباره جابز موئه که د ویرم هئ که د یه گل ایواره افتویی د باشغه حونه ش نشسه بییمو و وه دباره مردن قسه می کرد. وه دباره کنشتگریایی که دباره بودا، هئن و چئل سالی که د عمرش گوارده بی قسه می کرد. وه می گوت که: «ائتقاتم وه خدا نصم و نیمه یه. د بیشتر زنئی ام، حس کردم که واس زئشتی بیشتر د یه که ها د ور تیه مو با. مه دوس درم فرگ بکم که نها مردن چی ای د آئم می مونه. یه بلاجویه که همه نهاکنشگریا و ویر روشنایی کمی که وه دس اومائه د بین روئه. د راستکی دلم میها که نها مردن چی ای ئم با.» وه یه گری بی دنگ من و د نهاش گوت که: «شایت مردن چی روشنا و کور کردن یه گل کلیت که تو روشنا و کورش می کی با. شایت سی یه با که مه دوس نارم که محصولات اپل کلیت روشنا و کور کردن ناشتوئن.»

جابز د یه گل نهاپرسایشتی که د سال ۱۹۸۵ انجوم ده، د بهرجایی د جواوش د ای پرسایشت که: «پیل سیت چه مئنی مییه؟» گوت که: «دوس ناره نها مردنش مال و منال فره ای دش سی بچه یاش بمونه، سی یه که پیل فره رئنیا ونونه خراو و واجگون می که.»[۳۴]

جابز د جایی دباره بوئه و داش (پل و کلارا) موئه: «چیایی هان د زئشت مه که مه دشو شرمنه هیئم. مه فره با ادو نبیمه و ونونه فره اذیت دئمه... مه نمی هاستم کسی هالینش بوئه که مه دا و بوئه ای دارم. میهاستم چی یه گل یتیمی بام که د قطاریا و د ای لا و او لا شهر گشتل با و د هیچ جایی نرسه، بی اصل و نسو با و هیچ نهاتری ناشتوئه.»

استیو جابز د بهرجا سوم د سخنرانیش د دونسمنیجا استنفورد دباره مردن گوت: «هیشکی دوس ناره بمیره، حتی ونوه که ها روئن د بهشت، ونو دوست نارن بمیرن سی یه که بهشتی بان. وا ای حال و بار مردن رسینه گه آخری همه ایمانه که هیشکی تا ایسه نتونسته دش فراری بوئه.»[۳۰]

استیو جابز نها د ریگشونه آی تیونز استور و جئن وا ؤرچنایی دنگیا گوت: د اولین روزیایی که اپل بییم فئمسم که پئشکردی داریمو که موئه وه ویرائتقات. ار خلک نرم افزار ایمانه ری ورداشته می کردن یا می دوزین ایما بیکار بیم.ار پر و پیمش نمی کردیم سی راس کردن نرم افزاریا هنی یا کشیاری چیا تازه ویر ره دیارکنی ناشتیم. ار پر و پیم کردن واجگون بوئه، شرکتیا سازنه واجگون بوئن یا اصلا شرو وه کار نمی کن ولی دلیل ساده تریم بی: دوزی کردن اشتوائه، هم خلک هنی نه و هم وه خوتونه آزرده.

جابز د جواو ای پرسایشت که سی چی سی ماشینش زایاره دیارکن نمینه گوت که: «سی یه که د گاتیایی خلک میان وه دمم و ار زایاره دیارکن داشتوئم ونو می تونن تیرنشون حونه مه بجورن اما ایسه و بیین نشقه یا گوگل ای کار د حال و بار د ویر رئتنه په یه د ای مئنیه که خوم نمی هام.» سی یه که یه گل شکاف د قانون وسیله یا رئتن و اومائن د کالیفرنیا بی وه می تونست ماشینه بی زایاره دیارکن نه وه کار بیئره. ای قانون موئه که: «صاحاو ماشینی که نشودیارکن تازه داره می تونه وا بیشترونه یه گاتی که بیشتر شش ما نموئه د او ماشین بی زایاره دیارکن نه وه کار بیئره.» جابز وا یه گل شرکت اجارهٔ ماشین قراری نیائه بی که ماشین مرسدس بنز نرقه ای SL55 AMG خوشه وا یه گل د نمونه تازه ش آلشت بکه. چنی بی که وه می تونست ماشینیا بی زایاره دیارکن نه وه کار بیئره.[۳۵]

جابز یه گل آزیاشه چی دل رئتی یی وه ساده بیی نه مال آموزشتیا ذن می دونس. وه نازارشناسی نه وا پاکسا کردن چیا اضافه سی خوش دروس می کرد. الوت آموزشتیا ذن ونه د آرامشت و وقار نرسوند. وه د بیشتر گاتیا مئرگرم نبی. بیشتر خلک، یه گل ریترازکو مینجا فرگ و زون خوشو دارن که ائساسیا ونونن دروس می که، ولی چنی چی یی د جابز نبی. وه میهاست که آئم فره صادقی با. وه می گوت: «لازمه کار مه یه نه که هر گاتی یه چی گنه مه راستش بوئم، نه که دش تیه پوشی بکم.» سی یه نه که وه یه گل شخصیت کاریزماتیک و همچنی گات و وختی ائمق بی. جابز د جواو د ای پرسایشت که: «سی چی گات وختی چنی بدذات موئی؟» وه جواو ده که: «یه منم، و نموئه که کسی تر بام.»

زئشت د کسم و کار[ڤیرایشت]

پی ونن شرکت انجومیاری اپل[ڤیرایشت]

حونه پاول و کلارا جابز د لُس‌آلتوس د هارگه باریک او سان‌فرانسیسکو. استیو جابز شرکت انجومیاری اپل نه وا استیو وزنیاک و رونالد وین د پارکین ای حونه راس کرد.[۳۶][۳۷]

د سال ۱۹۷۶، د گاتی که جابز ۲۱ ساله و وزنیاک ۲۵ ساله بیین، شرکت انجومیاری اپل نه د پارکین حونواده جابز، ره وندیاری کردن.[۳۸] اولین انجومیار شسقی که جابز و وزنیاک سی بازار کل کردن انجومیار اپل I بی.[۳۹] قیمت ای انجومیار که د سال ۱۹۷۶ ری گشو بی، ۶۶۶ دلار و ۶۶ سنت بی.[۴۰] د سال ۱۹۷۷، جابز و وزنیاک انجومیار اپل II که یه گل انجومیار بیتر د انجومیار اپل یک بی ری گشو کردن.[۴۱] د سال ۱۹۸۰، اپل فروختن اول بهریا خوشه د بازار بورس شرو کرد و بی وه یه گل شرکت بهرکنون خلکمن. د گاتی که اپل خلک دیار بی، سرمایه بیشتری نه د گات فروختن اول بهریا، شرکت ماشی راس کنی فورد د سال ۱۹۵۶ جم کرد و گراگر آئمیا بیشتری (حدود ۳۰۰ کس) نه د قیاس وا شرکتیا هنی ملیونر کرد.[۴۲] د همو سال، شرکت اپل، د انجومیار اپل III ری گشو کرد که ای انجومیار سی یه که قیمت فره و مشگلیا سخت اوزاری هنی داشت د بازار خوش سرانجوم نبی.[۴۳] هوم گات وا رشت اپل، ای شرکت یه گل پی جوری ای نه سی جستن دیوونداریا نازار و کنتشگری که تونستوئن شرکت اپل نه د گپ و کلون کردنش هومیاری بکن شرو کرد. د سال ۱۹۸۳ زایشتی، جابز جان اسکالی نه که یه گل دیوونداریا پپسی کولا بی، موکیس کرد که بیائه و دیووندار اپل بوئه و سی ای کار د وه پیل کلونی پئشناد ده. جابز د وه گوته بی که: «میهای باقی زنئی ته وا فروختن آو- شکر بگواری، یا میهای شامس داشتویی که د دنیا وضع آلیش راست بکی و ونه آلیشت بئیی؟»[۴۴] در همو سال شرکت اپل، د انجومیار اپل لیزا ری گشو کرد که وا یه که د پیوندکار گرافیکی کاریار و موس مجئز بی د لحاظ امورگری خوش سرانجوم د او درنیوما. یه گل دلیلیا ای ناخوش سرانجومی قیمت بالا و کند کاری وه بی.[۴۵] سال ۱۹۸۴، سال ری گشونه انجومیار مکینتاش بی. ای انجومیار پردازشتگر موتورولا۶۸٬۰۰۰ وا فرکانس کلاک ۷٫۸ مگاهرتز و یه گل موس نازار نه د خوش داشت.[۴۶] نها گواردن دو ما د ری گشونه مکینتاش، تئنا۵۰٬۰۰۰ گل د وه فروخته بی که کنشتگری قووینی نبی از. حافظه مکینتاش کم بی (۱۲۸ کیلوبایت) و وا بیین یه گل فلاپی کار وا ونه فره سخت می کرد. مکینتاش چی لیزا د پیوندکار گرافیکی کاریار مجئز بی ولی پاره ای د چیا قووین لیزا نه چی چن کاره بیین و حافظه ۱ مگابایتی نه ناشت.[۴۷]

مایک اسکات (اولی دیووندار اپل مینجا سالیا ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ زایشتی) دباره جابز موئه که: «وه همیشه گنه دماغ و دمدمی مزاج بی. کردارش د آتاری بائث بی که ونه بوئرن د شیفت شو، ولی چنی چی ای د اپل ممکن نبی.» مایک مارکولا (اولین مالدار گپ، بهرکنون دار گپتری و دوئمی دیووندار اپل) ئم دباره جابز موئه که: «وه خصوصند وا برنامه نیسیا جوون راوطه خوئی ناشت. مشگل تمیس بیین وه ئم بی و وه می گوت تمیسه و ائتقات داشت که وا رجیم گیاحوریش دئودورانت و دوش گرتن نمیها. واس وه نه د ری ادو میانیم پشت در و می گوتیم که روئه دوش بیئره ایما مژبور بیمو که د نشسجایا سیل پایا کثیفش بکیم. وه کاریایی می کرد که سی هوم دنئیاش گن و دل وه یک زه بی.» وه وا یه که یه گل آئمیا پئشکردیار و دیووندار ائتقاتی اپل بی، منتقدیا گوتنه که وه دیوونداری دمدمی و فقر بیه.[۴۸] د سال ۱۹۸۵ جابز و اسکالی وایک جر کشین. جابز د اسکالی گوت: «تو سی اپل و رئنمونی کردن وه خو نیئی.» اسکالی ئم د دیوونداریا هنی هاست که یا وه باس بوئه یا جابز ونو وا یکاگری اسکالی نه انتخاو کردن. د نهایت جابز نه د اپل کردن وه در.[۴۹] جابز د همو سال شرکت نکست نه ره وندیاری کرد.[۵۰]

رٱڤٱندیاری کردن شرکت ٱنجومیاری نکست[ڤیرایشت]

نکست انجومیار وه کار گرته بیه وه دس تیم برنرز لی د سرن که د نهاتر اولین رسینه جا دیارگه جهون دیار بی

نها رئتن وه د اپل، جابز د سال ۱۹۸۵ وا سرمایه ۷ میلیون دلار یه گل شرکت انجومیاری هنی نه د نوم نکست ره وندیاری کرد.[۵۰] جابز د سال ۱۹۸۹ انجومیار قووین نکست انجومیار نه راس کرد. ار چی شرکت که نتونس فره د انجومیار نکست بفروشه ولی ای انجومیار یه گل خصوصیت برچ دیاری داشت. اولین دوارته نیئر دیارگه د ری وه دروس بی.[۵۱] نرم‌افزار نکست انجومیار چی داسون دار کنشتیار سامونکار مکینتاش ایسنی و آی‌ فون بی.[۵۱] شرکت نکست د نهاتر وا د دس دئن میلیونیا لار د سرمایه سرمایه نیایا، راس کردن ای انجومیار نه ول کرد و وه جا وه بیشتر ری کرد وه فروختن و وه گپ کلون کردن کنشتیار سامونکار نکست‌استپ و گپ کلون کردن سازیاری چی دیار.[۵۲] نکست‌استپ سامونگار فره خوئی بی که سی نکست انجومیار دروس بیه بی و د نهاتر د ستیجا x86 دروازگه بی.[۵۳]

جابز سی یه که سی چیا نهاسازی و تازه ازمایشت بیه د چیا شرکت نکست بازار جوری بکه می رئت د دونسمنیجایا و سامونگه یا دونسمنی. د ای دسه چیا هسته ماک، تاشسه پردازشت سیگنال دیجیتال و دروازگه اترنت مین کارن که فره نوم دیار بینه.[۵۴]

جابز انجومیار نکست‌ کیوب نه وا داسون یه گل انجومیار مین شسقی راس کرده بی که د ویر و باور وه اولین پا آلشت نها راس بیین انجومیار شسقیه.[۵۴]

تیم برنرز لی دوارته نیئر دیارگه جهون دیار نه ری نکست انجومیار سوار کرد.[۵۵] Info.cern.ch اولی تیرنشون دیارگه و رسینه جا دیارگه د دنیا بی که که ری نکست انجومیار د سرن اجرا بی. اولین تیرنشون بلگه دیارگه http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html بی که د وه دباره پروجه WWW قسه بیه بی و ونو که سیل کننه وه بیین می تونسن کلون نیسسه و جزئیات کسمدار ونه سی سوار بیین شو ری بلگه یا دیارگه یاد بگرن و حتی دباره شلک پی جوری دونسمنیاشو د دیارگه آشنا بوئن.[۵۶]

د ۲۰ دسامر ۱۹۹۶ شرکت اپل، شرکت نکست نه وا پیلی د انازه ۴۲۹ ملیون دلار خری. سر ای مئامله بی که استیو جابز، این معامله استیو جابز، هنی اوما وه اپل.[۵۷]

پیکسار و دیزنی[ڤیرایشت]

نشو دیارکن اموری شرکت پیکسار

جابز د سال ۱۹۸۶ یه گل گرو گرافیکی نه (که جابز نومشه نیا پیکسار[۵۸]) د بهرجا گرافیک انجومیار لوکاس فیلم،[۵۹] د قیمت ۱۰ ملیون دلار خری که ۵ ملیون دلار ونه د شرکت که ون د کار.[۶۰] ای شرکت د زمینه جمشت دار انجومیاری کنشتگری میکه.[۶۱] ادوین کتمول که د سال ۱۹۷۹ نایب دیووندار ای بهرجا د لوکاس فیلم بی یه گل ره وندیاریا و دیووندار کسمدار پیکسار بی. د ای گات تقریون 44 کس اومائن د شرکت پیکسار.[۶۲]

ای شرکت فیلیما جمشتداری نوم دیار و خوش سرانجومی چی متل اسباو بازی (۱۹۹۵)، زئشت یه گل حشره (۱۹۹۸)، متل اسباو بازی ۲ (۱۹۹۹)، شرکت مردزمایا (۲۰۰۱)، ها د دم نمو (۲۰۰۳) و بلاجویا (۲۰۰۴) نه راس کرده که همه شو جاییزه گره جاییزه یا فره ای بینه. فیلیمیا نهاتر که د ای شرکت دروس بینه ونونن ماشینیا (۲۰۰۶)، راتاتویی (۲۰۰۷)، وال ای (۲۰۰۸)، وارو (۲۰۰۹)، متل اسباو بازی ۳ (۲۰۱۰).[۶۳] و دم نمو بیین، بلاجونیا، راتاتویی، وال ای، وارو و متل اسباو بازی ۳ هر کومشو یه گل جاییزه سی بیترین فیلم جمشدار د دونسمنیحونه اُسکار گرتنه.[۶۳]

د جانویه ۲۰۰۶ شرکت والت‌ دیزنی گوت که دیه گل مامله ماشره وا ارزایشت ۷٫۴ میلیارد دلار میها پیکسار نه بخره.[۶۴] جابز، نها انجوم گر بیین ای مامله ماشره بی وه گپتری بهرکنون دار والت دیزنی و اندوم هیئت دیوونداری والت دیزنی ئم بی.[۶۵] چنی بی که بهرکنونیا جابز وا بیین ۷ درصد، د بهرکنونیا مایکل ایسنر (دیووندار والت دیزنی د سالیا ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۵ زایشتی) وا ۱٫۷ درصد و روی ایی دیزنی (یه گل د اندوم حونواده دیزنی ، وه دی اومائه د: ۱۹۳۰، د دنیا رئته: ۲۰۰۹) که تا گات مردنش د سال 2009 زایشتی که صاحاو بهرکنونیا یه درصد بیشتر بی، بیشتر بی.[۶۶]

ۉریٱشتن د اوپل[ڤیرایشت]

جابز د گات ری گشو د آی‌فون د سال ۲۰۰۷ وا شعار نوم دیار «اپل تیلیفون نه د نو نهاسازی کرد»
جابز د گات ریگشو د آی‌پد د سال ۲۰۱۰ زایشتی

د ۲۰ دسامر ۱۹۹۶ شرکت اپل، شرکت نکست نه وا پیل د انازه ۴۲۹ ملیون دلار خری. د مامله ماشره بی که استیو جابز هنی رئت د شرکت اپل.[۵۷] نها د کنارگرتن جیل آملیو د جوئیه سال ۱۹۹۷، جابز د راستی بی وه دیووندار اپل. ولی ای جاگه نه سی دائما قوول نکرد و د یه گل آلشت سامونجایی د همو ما بیشتر اندومیا هیئت دیوونداری اپل آلشتگر بیین. نها ره وندیاری کردن نشستجا وه دس اندومیا هیئت دیوونداری تازه، جابز بی وه «دیووندار موقتی».[۶۷] د ما مارس سال ۱۹۹۸ جابز سی ویر ونن بیشتر اپل سی سود دئن، یه تف کنون یه گل د پروجه یایی چی نیوتن، سایبر داگ و اپن داک نه نیا کنار.[۶۸] نها خرین نکست وه دس اپل و هنی اومائن جابز، سازیاری نکست، رئت ری وه لا چیا ساخته بیه وه دس شرکت اپل. ای سازیاری چی یه گل د پایه یا گپ کلون کردن سیستم‌عامل مک اواس ده، فروشگا اپل و فروشگا آی‌ تیونز وه کار گرته بی.[۶۹] همچنی یه گل د چیا راس بیه ای که جابز د اول اومائنش شرو د گپ کلون کردنشو کرد، آی‌ مک بی. یه گل جمشت امورداری که ری کرد شرکت نه د کشیاری نشو می ده.[۶۹]

استیو جابز دس آخر نها دوسال و نیم خذمت د اپل، در ورلد اکسپو سال ۲۰۰۰، کلیمه «موقت» نه د داسون وه پاکساگری کرد و رئیس دایمی دیوونداریا بی.[۷۰] د رخ ونیا نازار نها ای مساله د اپل ری گشو د آی‌ پاد د سال ۲۰۰۱،[۷۱] ری گشو د آی‌ تیونزاستور د سال ۲۰۰۳،[۷۲] ری گشو د آی‌ فون د سال ۲۰۰۷[۷۳] و آی‌ پد د سال ۲۰۱۰[۷۴] بیه.

د گوته یا نوم دیار جابز Real Artists Ship (وه لوری: هنرمن راستکی کل می که) بی. منظور جابز د ای کلیمه یا ونه که دئن یه گل سازسه چنو مهمه که ویجگی یا بیتر وه واس دم تیه مو با.[۷۵]

جابز د سال ۱۹۹۷ تا گات مردنش وا دسمزد یه دلار د سال جاگه رئیس دیوونداری سی اپل کار می کرد و سی سالیا فره هیچ پاداشتی د وه ندئن.[۷۶] ای مسئله باعث ی که نوم وه وا داسون «کم دسمزتری دیووندار ارشد کنشتکار» د کتاو گرینج داریا جهونی گینس ثوت با.[۷۷] الوت د جایایی ئم د زئمتیا وه وا جاییزه یایی منمونداری بی. چی جت امورداری ۹۰ میلیون دلاری گلف‌استریم و دئن خرج سفر وه. که ای پیل د سال ۲۰۱۰ زایشتی ۲۴۸٬۰۰۰ دلار بی.[۷۶]

جابز سی آزمنیا فره نازارش د بازارجستن و رضایت من کردن مشتریا، هم تشویق بیه و هئم نقد بیه و حتی د ای آزمنیا راساگه درو کردن حقیقت گوته نه که خصوصند د گات سخنرانی وه د مک‌ ورلد - آی‌ ورلد که وا داسون «استیو نت» نوم دیار بیه، نشودیاری میکن.[۷۸]

د سال ۲۰۰۵، جابز جواو د انتقادیایی که دباره برنامه یا گن شرکت اپل دباره دواره جستن زوالیا الکترونیکی، که د همایشت سالونه اپل د آوریل همو سال د کوپرتینو انجوم گرت، وه د ای انتقادیا که مال دفاکاریا محیط زئشت بیین فره گن رفتار کرد. د ای نشسجا د گاتی که یه گل د نماینه یا برنامه یا سرمایه نیاونیا اشتمائی د وه پرسایشت کرد که سی چه برنامه یا شرکت اپل که مال دواره جستن هنی نتونسنه د ریتراز برنامه یا شرکتیا انجومیاری هنی چی دل و اچ‌پی برسه، جابز گوت که گلایه یا دفاکاریا محیط زئشت فره مزخرفه و صلا قسه کردن د ونو نده.[۷۸] وا یه که، د چن هفته هنی ، اپل گوت که آی پادیا خراوی که واس دواره جست بان مفتکی ونون د فروشگایا حیرده فروشی خوش جم می که. نفوس کنشتکار د زمینه دواره جست زوالیا الکترونیکی که وا نوم Computer TakeBack Campaign نوم دیاره، د ای تصمیم شرکت اپل وا نیائن یه گل بیرق د ری یه گل هواپیما که د حال و بار بال گرتن د جاگه مراسم گرینج گیری دونسمنجوریا دونسمنیجا استنفورد- که هچایه گو ری گشو وه جابز بی - د ای کار کنشتکاری نشو ده. ری پارچه بسه بیه د هواپیما نیسسه بی که: «استیو! بازیگر کوچک نبا. همه زوالیا الکترونیکی نه دواره جست بک! [۷۹]

فکرتۊ فٱرق داشتۊئٱ[ڤیرایشت]

د سال ۱۹۹۷ جابز د سه گل بنگا تبلیغاتی سی دئن ایده یا تازه تبلیغاتی موکیس کرد. لی کلاو ئم که ایسه دیووندار جاگه نهاسازی شرکت چیات دیه. د اوسه یه گل د اندومیا او بنگا بی و شعار «فرخدار فکر بکیت» نه وه گوته.[۸۰]

پاره ای د چن کلمیه یا ای نیسسه نه چی وه «ونو نسل بشر نه مورن وارو» نه خود استیو جابز گوته.

نیسسه کوچک بیه ای تبلیغ چنیه. د شانازی سی لیوه یا، کله شقیا و دردسر راس کنیا. کسونی که دنیا نه جور هنی میئنن. شایت پاره ای د آئمیا ونون لیوه بدونن، ولی ور تیه ایما ونو نبغه ن . سی یه که دنیا نه ونون آلشت می ئن که چنی لیون که فکر می کن می تونن ای کار نه انجوم بیئن.[۸۱]

نها ای تبلیغ، جابز د مک ورلد آی ورلد او سال د سخنرانیش گوت که:

«اپل مال کسونایی که دیشو فره پی یائه و فقط توک کلیکیاشو نه نمی بینن و میهان انجومیار نه وه کار بیئرن تا وا هومیاری وه دنیا نه آلشت بیین.»

چیا تازه[ڤیرایشت]

جابز د ۳۲۳ پتنت شرکت اپل بیه. پاره ای د ای نهاسازیا دباره انجومیار ری میزی، آی‌ پاد، لپ‌ تاپیا، سامونه کنشتیار مکینتاش، بلگه نمائشت و کیس و صفه کلیت و حتی پله یا شیشه‌ای که هان د فروشگایا اپل بیین.[۸۲]

آی‌ مک[ڤیرایشت]
نسل اول آی‌ مک

آی­ مک اولی چی یی بی که جابز و جاناتان آیو وا هومیاری یک ونه کشیاری کردن و که وه ئم وا خوش سرانجومی فره نوم دیار بی. یه گل انجومیار ری میزی وا کاریاری حونه ای د سال ۱۹۹۸ زایشتی اوما وه بازار. جابز ائتقات داشت که ای چی واس یه گل چی بی نقصی با، یه جنسی که د ور گرته صفه کلیت، بلگه نمائشت و کیس با که نها دراوردن د کارتون تونستوئن ونه روشنا بکن و د کارش بیئرن.

ای انجومیار د آگوست ۱۹۹۸ وا قیمت ۱٬۲۹۹ دلار اوما د بازار و د شش هفته اول ۲۷۸٬۰۰۰ دسگا د وه فروخته بی. د ویرگار اومائن د بازار چیا تولیتی اپل، ای چی واروترین سرعت فروختن نه داشت. گوته وار ور تیه گر یه بی که ۳۲ درصد د فروش ونو، مال ونو بی که سی کرت اول ای انجومیار نه گرته بیین و ۱۲ درصد هنی د دماتر مایکروسافت ویندوز نه وه کار گرته بینه.

آی‌ پاد[ڤیرایشت]
نسل اول آی‌ پاد

د پاییز سال ۲۰۰۰، جابز تصمیم گرت که یه گل درتیچ ون دنگ همه جا بر کشیاری بکه. جابز که یه گل د حامینداریا دنگ و آواز بی، سی یه فره دل رئته ای پروجه بی، حاست اصلی جابز آسونی د کار گرتن بی. روشت وه سی ازمایش کاری ای آسونی چنی بی: ار وه دنگی یا کنشکاری نه میهاس می تونس وا سه گل پورسن ری یه گل کلیت ونه درتیچ یا انجومگر بکه.

تونی فادل می گوت: «گاتیایی بی که ایما دباره مشگل راوطه کاریاری د مزگ خومو فشار میاوردیم و فرگ می کردیم که همه چیا د ویرمو بیه، و وه می گوت که: یه د ویرتو بیه؟ وه مشگل نه د نو می گوته و مشگل کوچک ایما د بین می رئت.» اپل گزارشت ده که تا اکتور ۲۰۱۱، ۳۰۰ میلیون آی‌ پاد ذ سرتاسر جهون وه فروش رسسه.[۸۳] آی پاد اوزاری بی که اپل نه د یه گل سازیار انجومیار رسون د یه گل د باارزایشتری شرکتیا دنیا.

آی‌ فون[ڤیرایشت]
نسل اول آی‌ فون

استیو جابز د مک‌ ورلد د جانویه ۲۰۰۷ د آی فون ریگشو کرد. جابز گوت: «امرو ایما میهایم که سه گل چی وضع آلیشتگر نه د ای دسه ریگشو بکیم.

 • اولین چی د آی پاد یه گل صفه فره گپ وا کلیتا دسمالی بوئه.
 • دوئم یه گل دسگا تیلیفون موبایل وضع آلیشتیه.
 • و سیئمی ئم یه گل اوزار ارتواط اینترنتیه.

ونو سه گل وسیله جگا نیئن، ونو سریک یه گل دسگا بوئن که ایما وش موئیم آی فون.»

وه در دئن آی‌ فون، حامینداریا جابز و اپل نه فره خوشال کرد.

تا آخر سال ۲۰۱۰، اپل حدود ۹۰ ملیون آی فون فروخت و بیشتر د نصم سود نه د بازار موبایل گرت د دس خوش.

آی‌ پد[ڤیرایشت]

د سال ۲۰۰۷ پروجه ریزانجومیار وا ویریاری جابز، بی وه یه گل پروجه نازار د اپل. د یه گل د نشسجایا ایده یاری تیم کنشتکار، آیو ای پرسایشت نه وون د کار که: «سی چی دسگایا باید صفه کلیت داشتوئن که لولا بوئه وه صفه؟ ای کشیاری گرون قیمت و قطوره.» وه گوت که: «ایما می تونیم وا وه کار گرتن از یک رابط چندلمسی، صفه کلیت نه بیاریم ری صفه.» جابز ئم گوت باشد. جابز د اول میهاس که د آی پد د یه گل چیپ اتمی نه که اینتل ونه داش راس می کرد وه کار بیئره، ولی دس آخر تصمیم گرتن که د آی پد د یه گل پردازشتگر که د وه د مئماری ARM بی وه کار گرته بوئه.

نها وه در دئن ای چی ، د کمتر د یه ما، اپل یه ملیون آی پد فروخت که دو براور بیتر د فروختن آی فون بی. تا مارس ۲۰۱۱، نه ما نهاتر د وه در دئن وه، پومزه ملیون آی‌ پد وه فروش رسس. د اساس یه گل گرینج دیاریا ای کنشتیاری یه گل د بیترین وه در دئن یه گل چی تازه د ویرگار بیه.

ٱپل استور[ڤیرایشت]
اپل‌استور خیاوون پنجم منهتن

جابز د ای داسون که نتونه ری تجربه مشتری کارگرایی داشتوئه فره متنفر بی. ولی د ای کنشتیاری مشگل داشت، وه د یه که بحا یه گل د بهرکاریا د انجوم دئن کار د زیر نخیز خوش ناشتوئه فره نارائت بی: «تجربه گرتن یه گل چی اپل د یه گل فروشگا.» بیشتر فروشیاریا نمی تونسن انگیزشت خوئی سی یه داشتوئن که نشون بیئن چیا راس بیه وه دس شرکت اپل چیا هنی هئین . جابز می گوت: «تئنا چی یی که سی فروشیار مهم بی یه بی، ۵۰ درصد پورسانت بی.» انجومیاریا هنی تقریون نوم نشون تجاری ناشتن ، ولی چیایی که ساخته دس اپل بیین خصوصیات تازه باوی و قیمت واروتری داشتن. وه دوس ناشت که یه گل چی یی که اپل راس می که مینجا یه گل چی یی که شرکت کامپک راس می که و یه گل چی راس بیه وه دس دل بوئه و یه گل فروشیار خصوصیات هر کوم نه د حفظ بوئه. جابز می گوت: «سرمو کلاو رئته بی، مر یه که یه رایی سی رسونن پیغومیامو سی مشتری می جستیم.»

د جوئیه سال ۲۰۱۱، یه دهه نها د ریگشون اولین فروشگا اپل، ای شرکت ۳۲۶ فروشگا هنی نه وا کرده بی. درآمد متوسط سالیونه هر فروشگا ۳۴ ملیون دلار و انازه کل فروش خالص د سال ۲۰۱۰ ئم ۹٫۸ ملیارد دلار بی. ولی فروشگا د یه ئم نازارتر بیین. ونو مستقیمن ۱۵ درصد کل درآمد اپل نه دیاری می کردن.

آی‌ تیونزاستور[ڤیرایشت]

د اولا سال ۲۰۰۲، سی شرکت اپل یه گر جمجال پیش اوما. ارتواط یکاگری بیه مینجاآی پاد، نرم افزار آی تیونز و انجومیار دیوونداری دنگیا نه فره آسون می کرد، ولی سی راس کردن یه گل دنگ تازه کافی نبی، سی یه که واس د یه گل جاگه بی دنگ می زئیت وه در و یه گل سی دی می خرئیت یا دنگیانه خوتو د اینترنت می گرتیت. چی دوئمی باعث بی که خلک سی گرتن جانیایا و دنگیا چول بکن د دیارگه یا غیرقانونی و دیارگه بهریار نامعتور و بی قانون. سی یه بی که جابز تلاش می کرد یه گل روشت بیتری نه سی گرتن دنگیا سی کاریاریا آی پاد نشو بیه که رائت، پشت راس بیه و قانونی با. صنعت دنگ و آواز ئم سی ای کار جمجالی بی. ای صعنت د مرض پلا کاری غیرقانونی چی نپستر، ناتلا، گروکستر و کازا که ینو باعث بیین که خلک می تونستن دنگیا نه رایگان د اینترنت بیئرن و هنی باعث یه بیه بی که فروش قانوی سی دیا دنگ د سال ۲۰۰۲ زایشتی وه انازه ۹ درصد کم با. جابز می تونست ای صلا نه بیه که دنگیا وه آسونی و غیر قانونی پلا بان. دنگ مفتکی هومبراور بی وا آی پادیا بیشتر و ارزشایتمنتر . وا یه سی یه که جابز د راستکی حامیندار و دفاکار دنگ و ره وندیاریا وه بی، و او چی یی که وا نوم دزدی دنگ نوم دیار بی فره مخالف بی. بنا وه یه جابز فروشگا آی تیونز نه راس کرد و پنج گل د بیترین شرکتیا ضفط دنگ نه فره تشویق کرد که صلا بیین تا نسقه یا انجومیارکاری بیه د دنگیاشو د اوچه فروخته بان. پیشناد جابز یه بی که دنگیا انجومیارکاری بیه قیمتشو سی فروختن 99 سنت بوئه. گرتن آسون و رائت. فروشگا آی تیونز تا فوریه سال ۲۰۰۶، حدود یگ ملیارد دنگ فروخت.

استیو جابز وا ری گشو د آی تیونز استور صنعت دنگ و آواز نه نجات ده. [۸۴][۸۵]

کنار رٱتن[ڤیرایشت]

جابز د اوت ۲۰۱۱ د گرینج گا سردیوونکاری شرکت اپل استفا ده.[۸۶] تیم کوک، د سردیوونیاریا اپل نها وه بی وه سردیوونکاری شرکت اپل و اوسه جابزم بی وه رئیس هیئت دیوونداری.[۸۷] نها د استفا جابز، ارزایشت بهرکردیا اپل د گات چن ساعت 5 درصد کمتر بی.[۸۸]

دارایی[ڤیرایشت]

جابز صاحاو ۵٫۵ میلیون بهرکرده یا اپل وا ارزایشت ۲٫۱ ملیارد دلار و ۱۳۸ ملیون بهرکره یا دیزنی وا ارزایشت ۴٫۴ ملیارد دلار بی.[۸۹] فوربز د مارس ۲۰۱۱، ثروت جابز ۸٫۳ ملیارد دلار و دما د دنیا رئتن وه (د سپتامر ۲۰۱۱) ۷ ملیارد دلار نهابینی کرد و وه وه د جاگه سی و چارمین آئم مالدار امریکا جاگر بی.[۹۰]

رٱڤشت دیڤۊنداری[ڤیرایشت]

استیو جابز د گات ری گشو د iOS در کنفرانس جهونی گپ کلونکاریا اپل د سال ۲۰۰۸ زایشتی

استیو جابز کمال حا بی.[۹۱] وه د سخنرانی خوش د مک‌ ورلد - آی‌ ورلد د ما جانویه سال ۲۰۰۷ زایشتی د یه گل گوته د در نقل قولی از وین گرتزکی (بازیکن دماتری کانادایی هاکی ری یخ و نوم دیار وه گپتری بازیکن یخ د همه گاتیا) گوت: یه گل گوته دمادار د وین گرتزکیه که مه ونه فره دوس دارم. «د گات هاکی، من بیشتر میهام که سیل بکم توپ ها روئه کجا و د ای اساس جمشتیامه میزوکاری می کم، وه جا یه که کورمال کورمال وه دم توپ بیئردم.» و ایما همیشه تلاش می کیم ای انجومکاری نه د اپل اجرا بکیم.[۹۲] مجله فورچون دباره وه گوت که: «استیو یه گل د پئشکردکاریا خود نیئر د دره سیلیکون ه.»[۹۳] چیا فره یی سی کارگرایی شسقیت آهره دار و چل گر وه دروس بیه.[۹۴] وااشکافتیایی که دباره شسقیت و منشت استیو جابز د سرچشمه یایی چی «جاگرته یی کوچک»، (د زئشت نومه یا کلک شمار مجاز جابز) آرنگ مایک موریتز، «اسطوره: استیو جابز» نیسسه جفری یانگ و ویلیام سیمون و د «نوم اومائن هنی» آرنگ آلن دویستچمن هیئن.[۹۴] جابز یه گل د هف گل د دیوونداریا زمخت و ضخیم د دی جا مجله فورچون بی.[۹۵] دنل لوین، شریک استیو، دباره گات ره وندیاری کردن نکست گوت که: «خوش سرانجومیا نازار و گپ سی ایما باورکردنی نبی.... ولی نخطه ضئفیاش د ویرمو نمی رئتن.»[۹۵]

د سال ۲۰۰۵، جابز همه کتاویایی که وه دس پلاگه جان وایلی و کریا پلا بیه بیین و د فروشگایا اپل بین د واکنشت د درتیچ کاری غیرقانونی زئشت نومه ش (استیو جابز) تئریم کرد.[۹۶] فلوید نورمن (یه گل انیمیشن راس کو که د شرکت والت دیزنی بی) دباره جابز گوت: «جابز د پیکسار سیاست دخالت نکردن نه د نها خوش گرته بی و هیچ گاتی د چیا مروط وه فیلمیایی که راس می کردن دخالت نمی کرد. وه چنو باهوش بی که خلاف دوبیشتر سردیوونیاریا، مزائم کسم هنرمنیا نبی.»[۹۷]

سی کارگرا بیین راکار دیارکنیا استیو جابز، د گاتی که د ماه مه سال ۲۰۰۰ زایشتی، ارزایشت بازار اپل یه بیستم مایکروسافت بی، رئت وارو. د ما مه سال ۲۰۱۰، اپل وا داسون یه گل د ارزایشت دارتری شرکتیا سازیاری جهون د شرکت مایکروسافت رئت واپیشتر و دسامر سال ۲۰۱۱، ای شرکت حدود ۷۰درصد ازایشت بیشتری د شرکت مایکروسافت داشت.

جابز د سال ۲۰۰۰ یه گل وا لینوس توروالدز ملاقات کرد و وه نه موکیس کرد سی اومائن وه نویسگه اپل د کوپرتینو. جابز میهاس تا ونه بیاره د شرکت اپل و کاری بکه که وه گپ کلون کاری نرم افزار لینوکس نه ول بکه. ای رخ ون هیچ گاتی پیش نیوما سی یه که توروالدز وه استیو جابز گوت که نمیا.[۹۸]

نها وه که آی فون د سال ۲۰۰۷ زایشتی ریگشو بی، جابز سئم ون د گوگل که ار ای شرکت گپ کلونکاری اندروید نهاداری بکه و د وه خصوصیات واروتری آی فون، چی لمس چنتایی وه کار بیئره، وه قانونن د ونو شکایت می که. د گات اول گوگل د ورداشتن ای چیا وانهاداشت می کرد. ولی د سال ۲۰۱۰، اچ‌ تی‌ سی یه گل گجت د پایه نرم افزار اندروید ده مین بازار که خصوصیت دسمالی چنتایی و چن گل د خصوصیات وه د ری خصوصیات آی فون ورداشته بیه بی. ای کار باعث بی که جابز ائلامیه جاونه خوش د ری وه ری شعار گوگل (شیطان صفت نبوئیت) دیاری ده و گوت که «ای قسه یار چرنده.» جابز گوت: «مه تا آخری هناس و تا آخری قرو د درآمد ۴۰ ملیاردی اپل نه سی گرتن ای حق خرج می کم. ای چی دروس بیه دوزیه. جگا د زمینه پی جوری، چیا هنی که وه دس گوگل دروس بینه افتضائن.»

جابز مینجا سالیا ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ اندوم هیئت دیوونداری شرکت گپ بی.[۹۹]

پیڤٱند جابز وا پیشکردکاریا هٱنی ٱشکٱفت سیلیکون[ڤیرایشت]

استیو جابز و بیل گیتس د کنفرانس آل تینگز دیجیتال د سال ۲۰۰۷

جابز و گیتس راوطه بلاوجویی وایک داشتن.[۱۰۰] بنا وه گوته بیل گیتس، وه و جابز بیشتر د نصم عمرشونه هومکار، هومال و دوس بینه.[۱۰۱] ونو وا یه که همیشه هومال یک بیین و هومال حایی می کردن، د گاتیا جور واجور شریک و هومدئن ئم بینه.[۱۰۰] جابز د جایی دباره گیتس گوت: «بیل اصلند آز خیال یاری خووی ناره و هیچ گاتی چی نه نهاسازی نکرده. مه فکر می کم او بیشتر د امور بشردوسونه رائته تا سازیاری. وه وا بی شرمی ویرساخته یا کسونا هنی نه می دوزه.» گیتس ئم دباره جابز گوت که: «رایا هنی یی سی سیل کردن وه ای داسون هئ. د ویر و باور مه داسون بیشتریم چی ینه که هر دو گلمو هومسا مالداری وه نوم زیراکس داشتیم. مه شیشه حونه ونه اشگسم تا تیلیوزیون ونه بدوزم ولی فئمسم که تو دماتر د مه ای کار نه انجوم ده ئیه یی.»

جابز جئن قسه دیاری وا مایکل دل، سردیوونیار شرکت دل داشت. ای جمجال د گاتی شرو بی که جابز د دل سی راس کردن «جعوه یا قئوه یی بی یه که دشو نودیاری بوئه» انتقات کرد.[۱۰۲] د اکتور ۱۹۹۷ د یه گل نشسجا گارتنر، د گاتی که د مایکل دل پرسایشت بی که ار د شرکت انجومیاری اپل که د او گات حال و بار خوئی ناشت وه جا جابز که سردیوونیار بی وه چی می کرد؟ وه د جواو گوت که: «در شرکت نه حره می گرتم و پیل بهرکنون داریار شرکت نه می دئم وشو.»[۱۰۲] د سال ۲۰۰۶ زایشتی جابز د گاتی که ارزایشت بازار شرکت اپل د شرکت دل رئت واروتر، وا یه گل انجومانامه سی همه کارمنیا اپل نیسن: اوضا نشو میه که مایکل دل نهاگو خوئی. د پابه دونسمنیا ایسنی بازار بورس، ازایشت بهرکنون اپل د شرکت دل بیشتر بیه. الوت بهرکنون میره وه هار و وارو و شایت شو صو چیایی آلشتیاری داشتوئن که مه ایسه فکر کردم که ای چی واس گوته بوئه. استیو[۱۰۳] جابز همیشه حس می‌کرد که اریک اشمیت (که د گات گپ کلونکاری آی فون و آی پد، سردیوونیار گوگل[۱۰۴] و اندوم هیئت دیوونداری اپل بی[۱۰۵]) و لری پیج و سرگئی برین (ره وندیاریا گوگل که جابز نه مئلم خوشو می دونسن) د وه خیانت کردنه. ای حس د گاتی بیشتر بی که راوط کاریاری اندروید، خصوصیات فره تره نه د آی او اس می گرت. د ویر و باور جابز، اچ‌ پی سی یه گات فره دراز، نشو دیارکن دره سیلیکون بی. جابز نها د خوشالی کردن یه پاره یی د پیروزی آی پد ری وه ری اچ پی وا نارائتی گوت که:«هیولت و پاکارد یه گل شرکت گپ ره وندیاری کردن، ونو تئ خوشو می گوتن که شرکت نه دئنه وه آئمیا کاربلل. ولی اچ پی ایسه واجگو بیه و یه انو ناکه.»

جابز د حامینکاری د ادوبی فلش د ری آی‌ پد و آی‌ فون نهاگری کرد.[۱۰۶] د ویر و باور وه فلش یه گل نرم افزار ضئیف بی که وه دس آئمیا تمبل ره وندیاری بیه. جابز گوت که: «د گاتی که جان وارناک د ادوبی رئن، روح ادوبی ئم نابود بی. وه یه گل نهاساز بی و راوطه مه وا وه فره نازار بی. ادوبی ایسه بیه وه یه گل شرکت ستره پوش و د خوش آزی ناره.»

آئم حایی[ڤیرایشت]

بنا وه گوته اریک هسلدال د مجلهٔ بلومبرگ بیزینس‌ ویک، «جابز د ری وه ری وا بیل گیتس، چنی دباره هومیاری د کاریا اآئم حایی نوم دیار و اشناخته نئ.»[۱۰۷] وا ای حال و بار جابز د سال ۱۹۸۵ زایشتی گوت که «کاریا آئم حایی نه وه شکل نهو بیه انجوم میئه.»[۳۴] نها د ؤرئشتن جابز وه اپل وا داسون سردیوونیار د سال ۱۹۹۷، وه همه برنامه یا آئم حایی نه د اول کار نیا وه کنار.[۱۰۷] بنا وه گوته پاره یی د دوسیا وه د نیویورک تایمز، جابز حس می کرد که می تونه گپ کلونکاری اپل نه بیتر بکه تا به جا ای کار کاریا آئم حایی بکه.[۱۰۸] د نهاتر زیر نخیز دیوونداری وه، اپل اندوم کشیارکاری دروسیاری سور(راسیاری نسقه یا سور د دسگایا، سی یه که بهرجایی د سود فروختن ونو سی جئنیاری وا مرض ایدز د آفریقا وه کار گرته بوئه[۱۰۹]).

کنشتگریا سیاسی[ڤیرایشت]

د سال ۲۰۱۱، د یه گل نهاپرساشت وا والتر ایزاکسون، جابز گوت که د یه گل دیئه یاری که وا سرکومره باراک اوباما داشته د کم بیین انازه یاریا نرم افزار د وه گلایه کرده سی یه که وه یه گات هنی سرکومره نئ جابز د وه گوته که واس سی هر دونسمنیجور خارجی که مدرک انازه یاری خوشه د ولاتیا یکاگرته امریکا میئره، گرین کارت بئن وش.[۱۱۰] نها د ای دیئه یاری جابز گوت که: «سرکومره فره باهوشه، ولی وایه وه سی یه که کاریا وا خوش سرانجوم دروس نموئن دلیل میاورد و سی یه بی که مه عصوانی بیم.»[۱۱۰]

جابز د عمر خوش وه پاره یی د سیاستکاریا و پاره یی د جمشتیا هومیاری پیلی می کردد، چی هومیاری ۲۰۹ هزار دلاری وه مردم کیخایا وهومیاری پیل ۱٬۰۰۰ دلاری وه کومره حایا و هومیاری ۴۵ هزار دلاری وه پاره یی د کنشتکاریا و جمشتیایی که وه ونونه دوس داشت.[۱۱۱]

مسئله تن آزایی وه[ڤیرایشت]

مرضی که د گرداله یا جابز (برد گرداله) بی وه شکل اتفاقی باعث بی که سلطان وه دیارکاری بوئه. د گاتی که جابز د ما ۲۰۰۳ ئل حاس یه گل اورولوژیست یه گلاسکن کت د گرداله یاش گرت، دیار بی که گرداله یاش سالمه ولی یه گل سا افتائه بی وه ری لوزالمئده وه. نها د وارسیا دیاری کرد که وه مفتلا وه سلطان بیه. حتی سه گل د دگدریا د وه گوت که چن ما بیشتر زنه نمی مونه. جابز نمیهاس سی ورداشتن غده سلطانی جراحی بکه، د حال و باری که وه د او گات تینا راحل پزشگی سی درمونه وه بیه. وه چن سال نهاتر وا پشیمونی گوت که: «د راستکی نمی حاسم که لشمه د یک بتلیشنن، سی یه بی که تلاش کردم بفئمم که سی درمون رایا هنی ئم هئ یا نه؟» پاول موئه که: «یه چی نازار یه بی که وه د او گات د راستکی نمیهاس لش شه د یک بتیلشنن. اوسه سخته که کسی نه که نمی حا چنی کاری بکه مژبور کرد که چنی بکه.» سرتق بیین و کله شقی وه د نها فئمسن مرض وه تا اکتور ۲۰۰۳، یئنی وه انازه نو ما طول برد. د جوئیه سال ۲۰۰۴، اسکن کت نشو ده که تومور گپ بیه و و فره درتیچ بیه. جابز د روز ۳۱ جوئیه سال ۲۰۰۴، د مینجاون پزشگی دونسمنیجا استنفورد عمل بی.

جابز ۴۹ ساله د سال ۲۰۰۴ وا یه گل انجومانامه که د تخت بیمارستان ونه کل کرده بی، سی کارمنیاش گوت که: «مه چن گله هوال شخصی دارم که واس وتون بوئمشو و دوس دارم که خوتو د زون مه ونون بفئمیت. مه وه یه گل د جورا سلطان لوزالمعده مفتلا بیمه که وا عمل خوو موئه و شیمی‌ درمونی و لیسک درمونی نمیحا.»[۱۱۲] دس آخر د آگوست ۲۰۰۴، نها یه گل عمل خوش سرانجوم، تومور نه د لش وه اوردن وه در.[۱۱۳] د گات نبیین جابز، تیم کوک کاریا ونه د شرکت انجوم می ده.[۱۱۲]

لر بیین جابز ر کنفرانس جهونی گپ کلونکاریا اپل د اوت ۲۰۰۶ و جوئن ۲۰۰۸ و نبیین وه د مک‌ ورلد - آی‌ ورلد د سال ۲۰۰۹ نشو می ده که مرض وه فره پیشکرد کرده.[۱۱۳] جایک بیین هورمونیا لش وه شیوسه بی وه یک و یه باعث بی که سلطان وه سرایت بکه وه جی ئرش . ناگرونیا راس بیه سی کم بیین وزن جابز باعث بی که قیمت بهرکنون اپل د ۱۸۸ دلار د شرو جوئن سال ۲۰۰۸ بیا هارتر و کمتر ۱۵۶ دلار د آخر ما جوئیه و د نهایت بوئه وه ۹۷ دلار د ما اکتور. د ما مارس ۲۰۰۹ پیا جوونی د یه گل تصادف د دنیا رئت و اندومیا لشش ده سی مریضا هنی و اوسه بی که جابز جی ئر ونه سی پیوند گرت. ای پیوند وا خوش سرانجومی انجوم گرت ولی مطمئن نبی. د گات دراوردن جی ئر وه وه دس دگدریا، توموریا درتیچ بیه د سرتاسر جی ئر وه نشو می ده که شایت ای تومور د جایا هنی لش وه درتیچ بیه و د ری سلطان وه فره رشت داشته.

جابز د گات درمونکاری خوش د ری شیمی درمونی و لیسک درمونی نبیه.[۱۱۲][۱۱۴]

د اساس گوته دگدر امری (یه گل کارشناس سلطان لوزالمعده که ها د مدرسه دگدری هاروارد و اوچه کار می که) انتخاو درمونیا جانشین چی رجیم غذایی ویجه، وه دس خود جابز باعث بی که وه فره زیتر د دنیا روئه.[۱۱۵]

والتر ایزاکسون که چن هفته دما د دنیا رئتن جابز د حونه ش ونه دیئه گوت که: «جابز که فره درد داشته د یه گل اتاق خو د طبقه هاری حونش بی و سی رئتن د پله یا فره ضعیف و لر بی ولی وا یه هنی چی دماتر باهوش و خوش کلوم بی.»[۱۱۶] جابز که خوشه وخم شرکت اپل کرده بی د روز آخری د عمرش چی سردیوونیار د نویسگه مینجاون اپل بی و یه روز نه تمومن کار کرد.[۱۱۶] چیا نشو میئن که جابز تا روز دما د دنیا رئتنش سی اپل کار می کرد و درگر مشگلات سازیاری تازه و نهایی ای شرکت بیه.[۱۱۶] د استئفا نومه یی که جابز سی هیئت دیوونداری اپل کل کرد چنی اومائه که: مه همیشه وه شما گوتمه که ار یه روزی بیائه که مه نتونم کاریام چی یه گل سردیوونیار انجوم بئم شما اولی کسونیایی هئیت که د ای داسون وارسیار موئیت و د بدبختی چنی گاتی پیش اومائه.[۱۱۷]

د دونیا رٱتن[ڤیرایشت]

استیو جابز د ویرگا چارشمه ۵ اکتور ۲۰۱۱ د سند ۵۶ ساله یی د دنیا رئت .[۱۱۸] تصیق د دنیا رئتن جابز نشو میئه که وه د دور و با ساعت ۳ ایواره د مالگه ش که ها د پالو آلتو کالیفرنیا د کارگرایی واستائن نفسش که وه ئم د کارگرایی سلطان لوزالمعده بی د دنیا رئت.[۱۱۹] جابز نها د ورگزاری یه گل پرس کوچک و خصوسی د ویرگار ۷ اکتور،[۱۲۰] د یه گل مزارگه خلکمن وا نوم «آلتا مسا مموریال پارک» د پالو آلتو اسبارده بی وه حاک.[۱۲۱]

ڤاکونشتیا د دونیا رٱتن ڤ[ڤیرایشت]

حونواده جابز نها د دنیا رئتن وه د یه گل ائلامیه گوتن که:استیو وا آرامشت د ای دنیا رئت...[۱۲۲]

د دنیا رئتن وه وه دس دیارگه اپل د یه گل وارسیارکو ائلام بی:

ایمانیا وه شکل پی یاداری غمداریم سی یه واس بوئیم که استیو جابز امر د دنیا رئته. استئداد، دل رئته یی و آز استیو سرچشمه چیا تازه و فره یی بی که زئشت ایمانیا نه بیتر و رائتر کرده و گپتری دل رئته یی وه، زئنه ش لورن و حونواده ش بیین...[۱۲۳]

نها د دنیا رئتن جابز، سرآسونه دیارگه اپل یه گل شیوه سیا اسبئ د وه نه نیا و یه گل تیرنشون انجومانامه سی یه که کل خلک بتونن پیغومیاشونه سی پرسیاری وا حونواده بنیسن نیا.[۱۲۴]

یه گری نها د دنیا رئتن جابز، شبکه یا ABC، CBS و NBC ای هوال نه گوتن[۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] و آئمیا نوم دیاری چی باراک اوباما، [۱۲۸] دیوید کامرون،[۱۲۹] مایکل بلومبرگ،[۱۳۰] بیل گیتس،[۱۰۱] استیو وزنیاک،[۱۳۱] اریک اشمیت،[۱۳۰] لری پیج،[۱۳۲] سرگئی برین،[۱۳۲] تیم کوک،[۱۳۰] مایکل دل،[۱۳۰] ادوین کتمول،[۱۳۰] جان لستر[۱۳۰] و… سی د دنیا رئتن وه ائلامیه دئن.

شانازیا[ڤیرایشت]

مجستمه استیو جابز د بوداپست مجارستان

تایم د سال ۱۹۸۳ زایشتی، جابز نه وا داسون «نوم دیارتری استاد میکرو (الکترونیک)» ری دیاری کرد.[۱۳۳]

د سال ۱۹۸۵ سرکومره رونالد ریگان، مدال زایاره یی سازیاری و نهادیاری نه د وه استیو جابز و استیو وزنیاک سی یه که ونو انجومیار شخصی نه ریگشو و گپ کلون کاری کرده بیین. (د مینجا اولی آئمیا خوش سرانجومی که تونسن ای نشو نه بیئرن)[۱۳۴] د سال ۲۰۰۷ زایشتی، جابز وه دس مجله فورچون د یه گل نومگه بیس پنج کسه وا داسون یه گل د قووین تری آئمیا د ای نومگه و واروتر د کسونایی چی بیل گیتس، روپرت مرداک و اریک اشمیت د تجارت ری دیاری کرد[۱۳۵] و جیمز کالینز (نویسیار و هچائه گو د زمینه تجارت) ونه بیترین «بتهوون تجارت» دونس.[۱۳۶] د دسامر ۲۰۰۷، آرنولد شوارزنگر فرماندار اوسنی کالیفرنیا و کیخا اول ماریا شرایور،شانازی اومائن وه «تالار نوم دیاریا کالیفرنیا» که ها د موزه ویرگار و زئنیا وهنر کالفرنیا نه، دئن وه استیو جابز.[۱۳۷]

د اوت سال ۲۰۰۹ زایشتی، د ویر و باورسنجشت جونیور اچیومنت، وه وا داسون تشویق بیه تری کار ره وندیار د مینجا نو جوونیا انتخاو بی.[۱۳۸] د نوامر ۲۰۰۹، وه دس مجله فورچون وه وا داسون «سردیوونیار دئه» انتخاو بی.[۱۳۹] د سال ۲۰۱۰، وه رئت د دسه هبدئم قوویتری آئمیا جهون د دیجا فوربز.[۱۴۰] د دسامر ۲۰۱۰، فایننشیال تایمز، جابز نه وا داسون پیا سال ۲۰۱۰ زایشتی نشو ده.[۱۴۱] د کنار گرتن استیو جابز و نها د دنیا رئتنش، د دفئه یا فره ایی وا داسونیا، نهابین، پئشکرده و نابغه نشو دیاری بی.[۱۴۲][۱۴۳][۱۴۴][۱۴۵] [۱۴۶] نها کنار گرتن استیو جابز د سردیوونیاری شرکت اپل ، نیویورک تایمز، گوت که استیو جابز هنری فورد گات ایسنی یه.[۱۴۷] و ونه نیا د کنار توماس ادیسون.[۱۴۸] د ۲۱ دسامر ۲۰۱۱ د بوداپست، شرکت گرافی‌ سافت، اولی مجستمه برنزی استیو جابز نه دروس کرد و گوت که وه یه گل د گپتری آئیما گات مدرنه.[۱۴۹]

د یه گل ویر و باور سنجشت د سال ۲۰۱۲ که د مینجا ۱٬۰۰۰ نوجوون مینجا سندیا ۱۶ تا ۲۵ سال انجوم بی سی یه که گپتری نهادیارکن کل ویرگار دیار بکی، استیو جابز وا گرتن ۲۴ درصد رایا، رئت د گرینج دوئم و نها د توماس ادیسون.[۱۵۰]

د مارس ۲۰۱۲، فورچون، گوت که جابز گپتری کار ره وندیار ای گاته و گوته که وه نها بین و بااستئداده.[۱۵۱]

والتر ایزاکسون دباره استیو جابز موئه که: «وه یه گل کار ره وندیار خلاق بی و د شش صنعت جور واجور وضع آلیشت ره ونه و ونونه وه کمال رسونه: انجومیاریا شخصی، فیلمیا انیمیشن، دنگ، تیلیفون، تبلت و پلاگه یا دیجیتال.»

ثبت حونه استیوز جابز چی یه گل جاگه ویرگارمنی[ڤیرایشت]

حونه استیو جابز د کالیفرنیا که کشیاری انجومیاریا اپل د پارکین اوچه شرو بی، چی یه گل آرنگ ویرگارمن ثبت بی. ای حونه ویلایی که ها د لس‌ آلتوس که وه ئم ها د باریک او سانفرانسیسکو، بی وه یه گل جاذوه ولاتگردی.[۱۵۲]

وا تصمیم کمیسیون ویرگارمن راساگه سیلیکون ولی، هر جور آلشتی د ای حونه واس اول وه دس ای کمیسیون واری بوئه. خوئر جابز که ایسه صاحاو ای ماله، وه ای تصمیم ائتراضی ناره. د ایسنی دا حنه استیو جابز ها د ای مال و ایچه زئشت می که.[۱۵۳]

اٛستیڤ جابز د ڤارسگٱریا[ڤیرایشت]

کتاویا[ڤیرایشت]

فیلمیا[ڤیرایشت]

 • جابز: یه گل فیلم وا داسون زئشت استیو جابز
 • دزیا دره سیلیکون: یه گل فیلم وا داسون راس بیین اولین انجومیار شخصی د سال ۱۹۹۹ زایشتی

پلا کردن تمر سی وه[ڤیرایشت]

وا ائتمال فره د اولیا سال ۲۰۱۵ زایشتی، عسگ استیو جابز وا داسون ویردیاری و دیارکرده د ری تمریا پستی امریکا چاپ با. اداره پست امریکا سی شانازی د آئمیایی که د پیشکرد رئزشت و جامعه امریکا نشق فره نازاری نه داشتنه، هر سال یه گل د عسک ونونه ری تمریا پستی پلا می که.[۱۵۴][۱۵۵][۱۵۶][۱۵۷][۱۵۸][۱۵۹]

سرچشمٱ[ڤیرایشت]

 1. "The Walt Disney Company and Affiliated Companies – Board of Directors". The Walt Disney Company. http://corporate.disney.go.com/corporate/board_of_directors.html. Retrieved October 2, 2009. 
 2. خطا جاگه:نامعتور <ref> سردیس; هیچ نیسسه یی سی چیا نوم نیائه دیار نکردهJobsBio1
 3. http://dgmweb.net/FGS/J/JobsPaulReinhold-ClaraHagopian.html
 4. http://www.newsday.co.zw/article/2011-11-04-why-do-hurt-people-other
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ http://americanhistory.si.edu/collections/comphist/sj1.html خطا جاگه:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «mount» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است خطا جاگه:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «mount» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است
 6. http://www.cultofmac.com/121169/what-steve-jobs-means-to-silicon-valley
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ ۷٫۵ http://www.onlinecnnnews.com/steve-paul-jobs-personal-life خطا جاگه:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «online» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است خطا جاگه:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «online» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است خطا جاگه:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «online» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ http://www.nytimes.com/2011/10/12/opinion/prosperos-tempestuous-family.html
 9. http://www.people.com/people/package/article/0,,20534714_20535084,00.html
 10. http://www.biography.com/people/mona-simpson-20841731
 11. http://www.nytimes.com/2011/10/30/opinion/mona-simpsons-eulogy-for-steve-jobs.html?pagewanted=all
 12. http://allaboutstevejobs.com/bio/longbio/longbio_01.php
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ۱۳٫۲ http://www.stevejobs.info/biography-of-steve-jobs.php
 14. http://www.forbes.com/sites/daveserchuk/2011/10/11/steve-jobs-liberal-hippie-education
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱
 16. http://www.mid-day.com/news/2010/aug/100810-picture-Guru-Neem-Karoli-Baba-attracted-Julia-Roberts-Hinduism.htm
 17. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-10-25/news/30320340_1_delhi-belly-intuition-indian-villages
 18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ http://timesofindia.indiatimes.com/tech/itslideshow/7312002.cms
 19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ http://www.telegraph.co.uk/technology/apple/4242660/Steve-Jobs-Apples-iGod-Profile.html خطا جاگه:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «lsd» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است
 20. http://www.thefix.com/content/steve-jobs-think-different-and-lsd-9143
 21. http://www.investingvalue.com/investment-leaders/steve-jobs/index.htm
 22. http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=1903
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ http://www.minyanville.com/special-features/articles/lisa-brennan-jobs-business-icons-rich/8/31/2010/id/29768
 24. http://allaboutstevejobs.com/bio/longbio/longbio_03.php
 25. http://books.google.com/books?id=mXnw5tM8QRwC&pg=PA81#v=onepage&q&f=false
 26. http://www.redmondpie.com/steve-jobs-biography-by-walter-isaacson-launch-brought-up-to-october-24th-pre-orders-jump-53555
 27. http://money.cnn.com/2008/03/02/news/companies/elkind_jobs.fortune/index.htm
 28. http://www.bbc.co.uk/programmes/b018ct00
 29. ۲۹٫۰ ۲۹٫۱
 30. ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html
 31. http://perrya.hubpages.com/hub/Steve-Jobs-Apple-and-The-Beatles
 32. http://www.psychologytoday.com/blog/the-tao-innovation/201112/unleashing-your-inner-steve-jobs-part-4
 33. http://www.apple.com/pr/library/2010/11/16The-Beatles-Now-on-iTunes.html
 34. ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ http://www.redmondpie.com/steve-jobs-interview-in-playboy-1985
 35. http://www.cultofmac.com/126338/why-steve-jobs-mercedes-never-had-a-license-plate
 36. http://www.scaruffi.com/politics/svtour.html
 37. http://www.cultofmac.com/110841/apple-co-founders-steve-wozniak-and-ron-wayne-talk-about-apples-early-years-video/
 38. http://extras.denverpost.com/books/chap0411h.htm
 39. http://inventors.about.com/od/cstartinventions/a/Apple_Computers.htm
 40. http://www.islandnet.com/~kpolsson/comphist/comp1976.htm
 41. http://arstechnica.com/old/content/2005/12/total-share.ars/3
 42. http://www.pophistorydig.com/?tag=apple-computer-ipo
 43. http://www.vectronicsappleworld.com/profiles/84.html
 44. http://www.actsweb.org/articles/article.php?i=1160&d=2&c=6
 45. http://www.newlaunches.com/archives/top_10_apple_products_which_flopped.php
 46. http://www.islandnet.com/~kpolsson/applehis/appl1984.htm
 47. http://inventors.about.com/library/weekly/aa051599.htm
 48. http://books.google.com/books?id=WcLJ3aK-ZSkC&pg=PT1948&lpg=PT1948&dq=Jobs+was+a+persuasive+and+charismatic+evangelist+for+Apple&source=bl&ots=Bbb66ZI291&sig=ZpOSNxqfKX-q9ydXEtnVJbOT3Gg&hl=en&sa=X&ei=sPp3T_afMOnH0QW24uTgDw&ved=0CCcQ6AEwAg#v=onepage&q=Jobs%20was%20a%20persuasive%20and%20charismatic%20evangelist%20for%20Apple&f=false
 49. http://www.applematters.com/article/may-24-1989-jobs-fails-to-oust-sculley/
 50. ۵۰٫۰ ۵۰٫۱ http://www.eastlinemarketing.com/blog/generalonline/ir-i-p-steven-paul-steve-jobs-1955 –2011/
 51. ۵۱٫۰ ۵۱٫۱ http://www.theage.com.au/photogallery/digital-life/digital-life-news/10-products-that-defined-steve-jobss-career-20110825-1jb6e.html
 52. http://www.wired.com/wired/archive/4.02/jobs.html
 53. http://toastytech.com/guis/openstep.html
 54. ۵۴٫۰ ۵۴٫۱ http://www.startyourbusinessmag.com/featuredotcom.html
 55. http://info.cern.ch/NextBrowser.html
 56. http://info.cern.ch
 57. ۵۷٫۰ ۵۷٫۱ http://www.smashiphone.net/mac-os-x-turns-10-tomorrow خطا جاگه:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «buy» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است
 58. http://lowendmac.com/orchard/06/pixar-story-lucas-disney.html
 59. http://www.pixar.com/about/Our-Story
 60. http://alvyray.com/Pixar
 61. http://www.pixar.com/about
 62. http://www.pixar.com/companyinfo/history/1986.html
 63. ۶۳٫۰ ۶۳٫۱ http://www.pixar.com/about/Our-Story
 64. http://money.cnn.com/2006/01/24/news/companies/disney_pixar_deal
 65. http://www.nytimes.com/2006/01/25/business/25disney.html?_r=2&oref=slogin
 66. http://www.splashnology.com/article/steve-jobs-1955-–-2011/2961/
 67. http://www.nytimes.com/library/cyber/week/091797apple.html
 68. http://www.oppapers.com/essays/Apple-s-Change/168353
 69. ۶۹٫۰ ۶۹٫۱ http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/06/article_0008.html
 70. http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2000/01/06/BU47316.DTL
 71. http://www.technobuffalo.com/companies/apple/a-look-back-at-the-introduction-of-the-ipod
 72. http://www.apple.com/pr/library/2008/04/03iTunes-Store-Top-Music-Retailer-in-the-US.html
 73. http://www.macworld.com/article/1054769/iphone.html
 74. http://www.apple.com/pr/library/2010/03/05iPad-Available-in-US-on-April-3.html
 75. http://www.onleadingwell.com/2011/10/06/steve-jobs-legacy-real-artists-ship
 76. ۷۶٫۰ ۷۶٫۱ http://money.cnn.com/galleries/2011/technology/1111/gallery.1_dollar_tech_executives/
 77. http://www.redmondpie.com/steve-jobs-annual-salary-at-apple-1997-2011-was-less-than-yours
 78. ۷۸٫۰ ۷۸٫۱ http://books.google.com/books?id=WcLJ3aK-ZSkC&pg=PT1952&lpg=PT1952&dq=Jobs+was+both+admired+and+criticized+for+his+consummate+skill+at+persuasion+and+salesmanship&source=bl&ots=Bbb79UF690&sig=vTZz7sbyyrb3dJCBZJUE00SFZHs&hl=en&sa=X&ei=WAOLT7GHGsXLtAbqqNzqCw&ved=0CFkQ6AEwCQ#v=onepage&q=Jobs%20was%20both%20admired%20and%20criticized%20for%20his%20consummate%20skill%20at%20persuasion%20and%20salesmanship&f=false
 79. http://books.google.com/books?id=WcLJ3aK-ZSkC&pg=PT1952&lpg=PT1952&dq=Jobs+was+both+admired+and+criticized+for+his+consummate+skill+at+persuasion+and+salesmanship&source=bl&ots=Bbb79UF690&sig=vTZz7sbyyrb3dJCBZJUE00SFZHs&hl=en&sa=X&ei=WAOLT7GHGsXLtAbqqNzqCw&ved=0CFkQ6AEwCQ#v=onepage&q=Jobs%20was%20both%20admired%20and%20criticized%20for%20his%20consummate%20skill%20at%20persuasion%20and%20salesmanship&f=false
 80. http://lowendmac.com/orchard/07/apple-think-different.html
 81. http://www.cbsnews.com/8301-501465_162-20116786-501465.html
 82. http://www.nytimes.com/interactive/2011/08/24/technology/steve-jobs-patents.html?ref=technology
 83. http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2394061,00.asp
 84. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204002304576629463753783594.html
 85. http://www.businessday.co.za/Articles/Content.aspx?id=152129
 86. http://techcrunch.com/2011/08/24/steve-jobs-resigns-from-apple
 87. http://www.apple.com/pr/library/2011/08/24Steve-Jobs-Resigns-as-CEO-of-Apple.html
 88. http://www.techradar.com/news/computing/apple/steve-jobs-resignation-sees-apple-stock-tumble-999739
 89. http://abcnews.go.com/Business/steve-jobs-death-billions-remain-private-topic/story?id=14682218#.T3SMEXNuFuU
 90. http://www.forbes.com/profile/steve-jobs
 91. http://www.abc.net.au/7.30/content/2011/s3334132.htm
 92. http://www.engadget.com/2007/01/09/live-from-macworld-2007-steve-jobs-keynote
 93. http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2007/03/19/8402325/index.htm
 94. ۹۴٫۰ ۹۴٫۱ http://books.google.com/books?id=WcLJ3aK-ZSkC&pg=PT1955&lpg=PT1955&dq=temperamental+style+can+be+found+in+steve+jobs&source=bl&ots=Bbb7cXK2d5&sig=jR4pEWhP4jztTCF6ZlLpJiuGwEw&hl=en&sa=X&ei=jR6QT92xEK_T4QScsPzCBA&ved=0CEIQ6AEwBQ#v=onepage&q=temperamental%20style%20can%20be%20found%20in%20steve%20jobs&f=false
 95. ۹۵٫۰ ۹۵٫۱ http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/1993/10/18/78470
 96. http://www.nytimes.com/2005/04/30/technology/30apple.html?_r=1
 97. http://jimhillmedia.com/columnists1/b/floyd_norman/archive/2009/01/19/steve-jobs-a-tough-act-to-follow.aspx
 98. http://www.wired.com/wiredenterprise/2012/03/mr-linux/2
 99. http://www.berkeleydailyplanet.com/issue/2002-10-05/article/15120
 100. ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۱ http://news.cnet.com/8301-10805_3-20096955-75/steve-jobs-and-bill-gates-its-complicated
 101. ۱۰۱٫۰ ۱۰۱٫۱ http://www.thegatesnotes.com/Personal/Steve-Jobs
 102. ۱۰۲٫۰ ۱۰۲٫۱ http://news.cnet.com/8301-10787_3-9940589-60.html خطا جاگه:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «struggle» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است
 103. http://www.nytimes.com/2006/01/16/technology/16apple.html
 104. http://www.google.com/about/company/facts/management/#eric
 105. http://www.apple.com/pr/library/2009/08/03Dr-Eric-Schmidt-Resigns-from-Apples-Board-of-Directors.html
 106. http://mashable.com/2012/09/23/tech-rivalries
 107. ۱۰۷٫۰ ۱۰۷٫۱ http://youngblah.com/steve-jobs-an-artist-who-changed-the-world
 108. http://www.deseretnews.com/article/700187536/Steve-Jobs-philanthropy-Did-he-give-anonymously-or-not-at-all.html
 109. http://www.apple.com/product-red
 110. ۱۱۰٫۰ ۱۱۰٫۱ http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2011/11/01/BUHP1LOI3O.DTL
 111. http://newsmeat.com/billionaire_political_donations/Steve_Jobs.php
 112. ۱۱۲٫۰ ۱۱۲٫۱ ۱۱۲٫۲ http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/c/a/2004/08/02/MNGMJ816F41.DTL
 113. ۱۱۳٫۰ ۱۱۳٫۱ http://abcnews.go.com/Health/CancerPreventionAndTreatment/steve-jobs-pancreatic-cancer-timeline/story?id=14681812 خطا جاگه:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «Pancreatic Cancer: A Timeline» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است
 114. http://tech.fortune.cnn.com/2008/06/13/steve-jobs-life-after-the-whipple
 115. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2049019/Steve-Jobs-dead-Apple-CEO-shunned-conventional-cancer-medicine.html?ito=feeds-newsxml
 116. ۱۱۶٫۰ ۱۱۶٫۱ ۱۱۶٫۲ http://www.appleinsider.com/articles/11/10/19/steve_jobs_worked_on_apples_next_product_the_day_before_he_died.html
 117. http://www.apple.com/pr/library/2011/08/24Letter-from-Steve-Jobs.html
 118. http://abcnews.go.com/Technology/steve-jobs-dies-apple-chief-innovated-personal-computer/story?id=14383813
 119. http://www.bloomberg.com/news/2011-10-10/jobs-died-at-home-of-respiratory-arrest-tied-to-cancer-1-.html
 120. http://abcnews.go.com/blogs/business/2011/10/steve-jobs-funeral-takes-place/
 121. http://abcnews.go.com/blogs/technology/2011/10/steve-jobs-died-of-respiratory-arrest-amid-pancreatic-tumor
 122. http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304447804576410753210811910.html
 123. http://www.apple.com/pr/library/2011/10/05Statement-by-Apples-Board-of-Directors.html
 124. http://money.cnn.com/galleries/2011/technology/1110/gallery.steve_jobs_homepage_tributes/index.html
 125. http://www.youtube.com/watch?v=Ft3oPgsCFbA
 126. http://www.youtube.com/watch?v=Ho830uRUxEg
 127. https://www.youtube.com/watch?v=gvvm-CCdSdI
 128. http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/10/05/statement-president-passing-steve-jobs
 129. http://www.number10.gov.uk/news/steve-jobs/
 130. ۱۳۰٫۰ ۱۳۰٫۱ ۱۳۰٫۲ ۱۳۰٫۳ ۱۳۰٫۴ ۱۳۰٫۵ http://techland.time.com/2011/10/05/ap-reports-apple-says-steve-jobs-has-died
 131. http://www.usatoday.com/tech/news/story/2011-10-06/wozniak-reacts-jobs-death/50676712/1
 132. ۱۳۲٫۰ ۱۳۲٫۱ http://mashable.com/2011/10/05/google-founders-steve-jobs
 133. http://www.time.com/time/printout/0,8816,953634,00.html
 134. http://www.uspto.gov/about/nmti/recipients/1985.jsp
 135. http://money.cnn.com/galleries/2007/fortune/0711/gallery.power_25.fortune/index.html
 136. http://money.cnn.com/2007/11/21/news/newsmakers/power_jobs.fortune/index.htm
 137. http://www.californiamuseum.org/exhibits/halloffame/inductees
 138. http://www.ja.org/files/polls/Teens-Entrepreneurship-Part-2.pdf
 139. http://money.cnn.com/2009/11/04/technology/steve_jobs_ceo_decade.fortune/index.htm
 140. http://www.forbes.com/lists/2011/20/powerful-people_2010.html
 141. http://www.geek.com/articles/apple/the-financial-times-names-steve-jobs-2010-person-of-the-year-20101227
 142. http://www.suntimes.com/8064619-417/steve-jobs-impact-goes-far-beyond-computers.html
 143. http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/technology-obituaries/8810037/Steve-Jobs-obituary.html
 144. http://www.independent.co.uk/opinion/leading-articles/leading-article-the-sad-loss-of-one-of-a-kind-2366636.html
 145. http://mg.co.za/article/2011-10-07-steve-jobs-a-genius-to-the-end
 146. http://www.nytimes.com/2011/10/06/business/steve-jobs-of-apple-dies-at-56.html?pagewanted=all
 147. http://www.nytimes.com/2011/08/27/opinion/nocera-what-makes-steve-jobs-great.html?_r=1
 148. http://www.nytimes.com/2011/08/26/technology/jobs-rare-among-ceos-engendered-affection.html
 149. http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/weird-wide-web/steve-jobs-apple-iphone-statue-budapest-hungary-graphisoft
 150. http://latimesblogs.latimes.com/technology/2012/01/thomas-edison-steve-jobs-top-young-adult-list-of-greatest-innovators.html
 151. http://money.cnn.com/galleries/2012/news/companies/1203/gallery.greatest-entrepreneurs.fortune/2.html
 152. ثبت حونه استیو جابز چی یه گل 'آرنگ ویرگارمن' بی‌سی‌سی فارسی
 153. ثبت حونه استیو جابز چی یه گل 'آرنگ ویرگارمن' بی‌سی‌سی فارسی
 154. نقش استیو جابز روی تمبر
 155. "استیو جابز" بوئه وه تمر
 156. استیو جابز بوئه وه تمر- عصر ایران
 157. شیوات استیو جابز ری یه گل تمر ویردیاری چاپ بوئه- فارنت
 158. بهار نیوز - عسک استیو جابز ری تمر پست امریکا
 159. شیوات استیو جابز د ری یه گل تمر ویردیار پستی