اْستيڤ جابز

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اْستیڤ جابز
Steve Jobs with red shawl edit.jpg
جابز د سال ۲۰۰۷
ڤ دیر اۊمائٱ اْستیڤن پاڤل جابز
۱۹۵۵
سان فرانسیسکو، کالٛیفورنیا، لاتچٱیا یٱکاگرتٱ اْمریکا
د دونیا رٱتن ۲۰۱۱
پالوآلتو، کالٛیفورنیا
دلیل د دونیا رٱتن
سٱلٱتۊ
زایارٱڤٱندی اْمریکایی
لۉن آلمانی و سۊریاٛیی
آموختارکاری آموختارجا رٱدیارکونی هوم اْستید ('۷۲)
دٱبیرسوݩ رید (اْخراج بی)
کاٛسم
نوم دیار بیٱ سی پیشرو د اْنقلاب ٱنجومیار شٱخسی وا اْستیو ڤازنیاک
ٱندوم ساڤارگٱ سردیڤونکاری
دین
هومسریٛا لورین پاڤل
(اْزدڤاج ۱۹۵۱–۲۰۱۱؛ د دۏنیا رٱتٱ)
شریکیٛا زهشت کریسن برنن (دۊس دٱبیرسوݩ ۉ دآ لیسا)
بچٱیا
دا بۊٱ
 • پول ۉ کلارا جابز (دآ بوئٱ ڤٱنٱ)
 • جوآن شیبل سیمپسون ۉ عبدالفتاح جندلی (دآ بوئٱ بیولوژیکی)
کٱس و کار

اْستیڤن پاڤل جابز (ڤ دیر اۊمایٱ د ۲۴ فڤریٱ ۱۹۵۵ د سان‌ فرانسیسکو – د دۏنیا رٱتٱ د ۵ اکتور ۲۰۱۱ د پالوآلتو) کار راس کو، نهاساز، پی ڤن ۉ دیڤوندار ٱنجومگریار شرکٱت ٱنجومیاری ٱپل ۉ یٱکؽ د آیمؽا پیشکردٱ د سٱنعٱت ٱنجومیاری بی. د سال ۱۹۷۶، جابز ۲۱ سالٱ ڤاگرد هوم دٱنگٛش اْستیڤ ڤزنیاک ۲۶ سالٱ، شرکٱت ٱپل ناْ راس کردن. ٱڤلی ٱنجومیار شٱخسی ک شرکٱت ٱپل دۏرس کردٱ بی، نومش ٱپل I بی. یاٛ سال نوئا ڤٱ د سال ۱۹۷۷ ٱپل II ئم اومایٱ ڤ بازار. د سال ۱۹۸۵ سی یاٛ اْختلاف دیڤونداری جابز د ٱپل اوما ڤ دٱر ۉ د همو سال شرکٱت نکست ناْ راس کرد. د بؽتریݩ چیا دۏرس بیٱ د شرکٱت نکست نکست ٱنجومیار ٱ ک د نوئا ماٛموندار ٱڤلی دوئارتٱ نیر ڤب بی. د سال ۱۹۹۶ شرکٱت ٱپل، شرکٱت نکست ناْ ڤ پیلٛی هومبراڤٱر ۴۲۹ ملٛیوݩ دلار خٱری. د گات اؽ دٱسٱ اْستیڤ جابز هنی ڤرگٱشت ڤ ٱپل. د روخ ڤٱنؽا خۊیی ک نوئا اؽ مٱسئٱلٱ د شرکٱت ٱپل پیش اوما ڤنونن دؽارکنون آی‌ پاد د سال ۲۰۰۱، ریگشو د آی‌ تیونزاستور د سال ۲۰۰۳ ۉ دؽارکنون آی‌ فون ۉ آی پد د سالؽا ۲۰۰۷ و ۲۰۱۰.

جابز د سال ۱۹۸۶ یاٛ دٱسٱ گرافیکی ناْ د بهرجا گرافیک ٱنجومیار لۊکاس فیلٛم خٱری. جابز د نوئاتر نوم اؽ شرکٱت ناْ نؽا پیکسار ۉ اؽ شرکٱت تونس فیلٛمؽا جمشت دار کردن نازارؽ دۏرس بٱکٱ. د سال ۲۰۰۶ شرکٱت ڤالت دیزنی، پیکسار ناْ خٱری. نوئا اؽ دا ۉ ستٱ جابز بی ڤ بهرکنودار ٱسلی شرکٱت ڤالت دیزنی ۉ ٱندوم دٱسٱ دیڤونداری ڤٱ بی. د اکتور ۲۰۰۳ سلتون جابز ڤ دٱس دگدریا دؽاری کرد ۉ د اۊت ۲۰۱۱، ڤ د گرینج دیڤونداری ٱپل رٱت کنار. تیم کوک، د دیڤونداریا گرینج دار ٱپل، بی ڤ دیڤوندار ٱسلی ۉ جابز چی رئیس گورۊ دیڤوندارؽا کارؽاش نوئاگری.

اْستیڤ جابز د آخر سی کارگرایی چیایی ک د سلتون لوزالمعدٱ بیین، د ڤیرگار چارشمٱ ۵ اکتور ۲۰۱۱ د سن ۵۶ سالاٛ ایی د اؽ دۏنؽا مالکنون کرد.

سالؽا ٱڤٱل زهشت[آلشتکاری]

اْستیڤ جابز د ۲۴ فبریٱ سال ۱۹۵۵ د سان‌ فرانسیسکو د دائی ڤ نوم خوئان کارول شیبل ک یاٛ آلمانی-سۊئیسی بی ۉ بوئٱ سۊریٱ یی ۉ موسٱلموݩ ڤ نوم عٱبداْلفٱتا جان جندلی ک هٱر دۏشو دۊنسمٱن بیئن اوما ڤ دی. گات ڤٱختی جابز سی یٱ ک بوئٱش سۊریاٛیی بیٱ چی یاٛ اْمریکایی عرۉ نوم دؽاری مؽکٱ. کارول ۉ عٱبداْلفٱت د گات ڤ دی اومایݩ اْستیڤ هنی ڤایٱک زٱن ۉ زقاسشو نبیٱ بی. د گاتی ک اْستیڤ ڤ دیر اوما جندلی ۉ دۊسش خوئان شیبل ک هٱر دۏشو ۲۳ سالٱ بینن نمؽ تونسن ڤٱنٱ گٱپ بٱکن. خوئان که د یاٛهونڤادٱ مٱسیهی پر و پیم کار بی، نمؽ تونس ڤ هونڤادٱش بۉئٱ ک مؽها ڤا یاٛ عرۉ موسٱلموݩ شی بٱکٱ.

دٱس آخر اْستیڤ جابز بی چی کر، پل رینهولد جابز (ڤ دیر اومایݩ: ۱۹۲۲، د دۏنیا رٱتݩ: ۱۹۹۳) ۉ کلارا هاگوپیان (ڤ دیر اومایݩ: ۱۹۲۴، د دۏنیا رٱتݩ: ۱۹۸۶).[۳] گاتی ک د «دا ۉ بوئٱ هنیش» پورسایشت بی، جابز ڤا اْسرار جوئاو ٱ ک: «پل ۉ کلارا جابز دا ۉ بوئٱ ماْ هؽسن». ڤٱ د نوئاتر د زئشت نومٱاش گوت ک: «۱٬۰۰۰ دٱرسٱد ڤنو دا ۉ بوئٱ ماْ بینٱ.»[۴] د گاتی ک اْستیڤ ۵ سالٱ بی، هونڤادٱ جابز د سان‌ فرانسیسکو رٱتݩ ڤ مانتین ڤیو د کالٛیفورنیا .[۵] مانتین ڤیو د اْشگفت سیلیکون بی. اْستیڤ کر اْشگفت بی ۉ رو ۉ آز اْشگفت سیلیکون د پی یا ڤوجۊدش کارگرایی داشت.[۶] د نوئتر، پول ۉ کلارا هنی یاٛ دوخترؽ ڤ نوم پتی ناْ چی بٱچٱ خوشو قبۊل کردن.[۷] پول جابز ک یاٛ میکانیک نازار د کارخون لیزر راس کنی بی،[۸] چیا اڤلی دٱبارٱ بٱرق دونسمنی ۉ رٱڤش کار ڤا دٱسؽا ناْ ڤ کورش اْستیڤ یاد دٱ.[۵] کلارا جابز یاٛ حساودار بی[۸] ۉ هنن دما رٱتݩ ڤ مٱدرسٱیا ڤٱ دٱ.[۵]

جابز د سال ۱۹۹۵ د جوئاو ڤ اؽ پورسایشت ک مؽها چیاناْ د بٱچٱیا خوش بوئٱ چنی گوت ک: «تٱنڳؽا مؽهام سی ڤنو ڤ ٱندازاٛیی خۊ ۉ نازار بام ک بوئٱم سی ماْ خۊ ۉ نازار بی ۉ د همٱ گاتؽا زئشتم د اؽ مٱسئٱلٱ فکر مؽکم.»[۹]

بوئٱ ۉ دا زئشت دونمسنی جابز، د جوئٱ ۱۹۵۷ ساحاو یاٛ دوختر ڤ نوم مونا (مونا سیمپسون) بیین.[۱۰] جابز سی ٱڤلیݩ کرت مونا ناْ د سن 27 سالاٛای دی.[۱۱]

یاد گرتݩ[آلشتکاری]

گات اْبتدایی سی اْستیڤ خٱستٱ کونٱندٱ بی. موعٱلٛم کلاس چارم د چیا خۊیی ک د نوئٱتر سیش پیش اوما کارگرایی فراٛ اؽ داشت. ڤٱ بی ک چیا خۊیی ک د ڤۊجۊد اْستیڤ بی سی ڤٱ دؽاری کرد، جابز د نوئاتر د ڤٱ مؽگوت قدیس. ڤٱ باعس بی ک اْستیڤ کلاس پٱنجم زیتر تموم بکٱ ۉ گات ابتداییشاْ یاٛ سال زیتر تموم بکٱ.[۱۲] اْستیڤ هٱمیشٱ د سوخٱنرانیا اچ‌ پی د پالو آلتو مؽرٱت ۉ د دماتر ڤٱ د اۊچاْ اْسدخدام بی ۉ چی کارمٱنؽا توئوسنی ڤا اْستیڤ ڤزنیاک د اۊچاْ کار مؽکردن.[۷] اْستیڤ د سال ۱۹۷۲، د «دٱبیرسوݩ هومستد»د شٱئر کوپرتینو د کالٛیفورنیا گرینج گری کرد ۉ د دونسمنیگٱ رید د شٱئر شٱئر پورتلند اورگن سٱبت نوم کرد، ڤلی دما یاٛ نیم ترم د اۊچاْ اوما ڤ دٱر.[۱۳] دونسمنیگٱ رید، یاٛ دونسمنیگٱ هونٱرؽا آزاد ٱ ۉ دؽاری کردن آیمی چی اْستیڤ جابز د یاٛ هکایٱت مؽکٱ ک اؽ دونسمنیا فرٱ نازارٱن.[۱۴]

اْستی دما یاٱ ک د اۊچاْ در اوما، د پاراٛ اؽ د کلاسؽا دونسمنیگٱ چی خوشنیسی مؽ رٱت. اؽ هونٱر د کسم نوئاتری اْستیڤ کارگرایی فراٛیی داشت. اؽ هونٱر اؽ اْتقاداْ ڤ اْستیڤ د ک هٱرفؽا چٱن کارٱ ناْ ڤ کار باٛیرٱ کارگراییش مۊئٱ د ٱنجومیار مکینتاش دی.[۱۳] جابز مۉئٱ ک: «ٱر د دونسمنیگٱ د او کلاس(خوشنویسی) نمؽ رٱتن، مٱکینتاش سی هیچ گاتی سهاو چٱن تا هٱرف نازار ۉ فونتؽا خۊ ناٛیی.ۉ د اۊچاْ ک ڤیندوز هٱرفؽا مٱکینتاش ناْ ڤرداشتٱ، ٱنجومیار هیچ کٱس اؽ فونتؽا ناْ ناشتٱ ۉ نارٱ.»[۱۵] د زمسوݩ ۱۹۷۴، ڤٱ دوئارٱ اوما ڤ کالٛیفورنیا، ۉ ڤاگٱرد اْستیڤ ڤزنیاک، رٱتݩ د نشسجایا باشگا ٱنجومیار هوم‌ برو ناْ شرۊ کرد.[۱۳]

سٱفٱر اْتفاقی[آلشتکاری]

اْستی دۊس نازارؽ ڤ نوم دانیل کوتکی د دونسمنگٱ رید داشت. زن، دیلن ۉ ال‌اس‌ دی سی اْستیڤ ۉ دانیل فرٱ نازار بیین. دانیل د دسٱ دولٱ مٱن نیویورک بی ۉ د مٱکتٱب بۊدا فرٱ علاقمن بی. اْستیڤ بؽشتر گاتشاْ ڤا دانیل ۉ اْلٛیزاب هولمز (دۊس هنی اْستیڤ د دونسمنگٱ) مؽ گوئارد. جابز هیچ ڤٱخت د عرفانؽا ٱفتاوزنوݩ خسۊسٱن د مسو بۊدایی زن چی یاٛ شادی کنون ڤیرباڤٱری ۉ زی گوزٱر ک مال گات جڤۊنیٱ ساٛلٛ نٱکرد. ڤٱ پؽایی اؽ دلرٱتاٛیی ناْ تاٛ خوش فٱمسٱ بی ۉ زن ری شٱخسیٱت ۉ منشتش فرٱ کارگرایی داشت. کاتکی دٱربارٱ جابز گوتٱ: «اْستیڤ خوش زن بی. ڤٱ د ریش کارگرایی فرٱ نازاری نؽایٱ بی. بی ک ڤنٱ ڤا ریکرد خۊ ۉ نازار ڤٱ ۉ د نازار شناسی غیرتٱجٱمولی ۉ تٱمٱرکوز فرٱ نازار ڤٱ دی.» خسۊسٱن ک ڤٱ فرٱ زؽر نخیر کارگرایی شهۊدگرایی مسویا بوایی بی، جۊری ک د نوئاتر گوت ک : «کٱم کٱم فٱمسمٱ ک ڤیرروشنی ۉ دیئن ڤا تیٱ، نازارتر د خود فرگ ۉ ڤاشکافت علقمنیٱ.» ڤا اؽ هال ۉ بال لٛؽڤ گری ڤٱ باعس بی ک ڤٱ د آرامش مؽن ڤوجۊدی ۉ مرگرمی د رابتٱیا ش نرسٱ.

اْستیڤ د سال ۱۹۷۴ رٱت ڤٱ هئن تا نیم کارولی بابا (یٱکؽ گوروی هئنی، د دۏنیا رٱتٱ د: ۱۹۷۳[۱۶]) (ناْ د نزیک باٛینٱ.[۱۷] ڤٱ ڤا دۊسش دانیل پاٛ جوری یاٛ جۊر روشنڤیر اْتقاتی بی.[۱۸] ڤلی د گاتی ک ڤنو رسسن ڤ هند فمسن ک ڤٱ د دۏنیا مالکنون کردٱ.[۱۸] ڤ نوئا یاٛ سفر اْتقاتی هٱف مائٱ، ڤا سری تاشسٱ ۉ پرتال هندی ک د ڤرش بی ڤرگٱشت ڤ اْمریکا.[۱۹]اْستیڤ د تموم اؽ گات ال‌اس‌ دی ناْ ڤ کار مؽ گرت[۱۹] ک د گوتٱ خوش اؽ کار د نازارترین کارؽا عۏمرش ۉ دٱلٛیلٛ ٱسلی خۊ ٱنجوم داٛین کاؽاش بیٱ.[۲۰]

کسم و کار ٱڤٱلیٱ[آلشتکاری]

جابز ڤرٱز ڤرگٱشتاْ د هند هنی رٱت ڤ آتاری. کار ڤٱ راس کردن یاٛ کلٛیلٛ مدار پلابیینی سٱفٱ کلٛیلٛ بٱرق دونسمنی سی یاٛ بازی سی شرکٱت آتاری (ڤ نوم Breakout) بی. د ٱساس گوتٱ نولان باشنل یاٛ جاییٱ ۱۰۰ دلاری سی هٱر تاشسنی ک د کنشتیاری راس کردن د دسگا ٱسلی پاکسا بی مؽ دٱن. اْستڤ ک دل رٱتی اؽ ۉ دونسمنی کٱمؽ دٱبارٱ راس کردن مدارؽا بٱرق دونسمنی داشت، ڤا اْستیڤ ڤزنیاک قراری نؽا ک ٱر ڤزنیاک بٱتونٱ مداری ناْ ۉ ٱندازٱ کٱمترونٱ تاشسٱ دۏرس بٱکٱ، جاییزاٛیی ک د آتاری ماٛییرٱن ؽنجا خوشو بٱئر بٱکن. اؽ پروژٱ ٱنجوم گرت ۉ ڤا یٱ ک دیڤونداریا آتاری فرٱ گؽژ بیین، ڤزنیاک تونس ٱنازٱ تاشسٱیا ڤ کار گرتٱ بیٱ د دٱسگاناْ بٱرٱسونٱ ڤ 50 گلٛ. د بٱدبٱختی، ڤزنیاک دۏرس کردݩ اؽ تاشسٱیاناْ جۊرؽ کوچک کردٱ بی ک دۏرس کردن دٱسگا نهایی د ری خٱت ری یٱک راس کردن او گات ٱنجومشیو بی ڤلی ڤا یاٛ، جابز د ڤزنیاک گوت ک آتاری تئنا 700 دولار جاییزٱ سی اؽ کار گرتٱ (ڤلی آتاری هٱمٱ اؽ جاییزٱناْ ک 5000 دولار بی داٛیٱ بی ڤ جابز) ۉ اۊساْ جابز د ڤزنیاک گوت ک ماْ نسف اؽ جاییزٱناْ یٱنؽ 350 دولار ناْ ڤردارٱ.[۲۱] وزنیاک نوئا فٱمسن اؽ جٱریان، د یاٛ نوئاپرسایشت گوت ک اؽ جٱریان یاٛ جٱریان کوچک بیٱ ۉ ٱر جابز راسش ڤ ماْ نگوتٱ سی یٱ بیٱ ک اؽ پیلٛ ناْ مؽهاستٱ.[۲۲]

د سال ۱۹۷۱ اْستیو ڤزنیاک، سی یٱ کاْ زؽر نخیر کارگرایی یۊ گوتار بی جٱڤٱ آوی ناْ دۏرس کرد. جٱڤٱ آوی یاٛ ساموناٛیی بی مؽ تونس ڤا پش سٱر یٱک کردن بلڳ دٱنڳؽایی، دٱنڳ دؽاریایی ناْ د تورگٱ AT&T رٱ دؽاری بٱکٱ ۉ چنو اْمکانی ناْ دۏرس مؽ کرد ک موفتٱکی بۊئٱ ڤا دیر دس تٱماس گرت. ڤزنیاک دٱبارٱ ڤٱ مؽ گوت ک: «تا ڤ ایساْ مداری ناْ دۏرس نکردٱ بییم ک د ڤٱ شانازی کردٱ بام. هنی یٱم فرگ مؽکم کارم فرٱ نازار بیٱ.» اْستیڤ جابز هٱم گوت ک ڤٱناْ بٱفرۊشؽم. قیمٱت تموم بیٱ سی دۏرس کردݩ هٱر جٱڤٱ آوی 40 دولار بی ۉ جابز مؽهاس ڤٱنٱ ناْ 150 دولار بٱفرۊشٱ. جابز مۉئٱ ک د هودۊد 100 گلٱ جٱڤٱ آوی دۏرس کردؽم ۉ هٱمٱ ناْ فروختؽم. د دماتر جابز گوت: «ماْ ۱۰۰ دٱرسٱد د اؽ جٱریان دل یکیم کاْ ٱر او جٱڤٱ آوی ناٛیی، ایساْ هٱم ٱپلی ناٛیی. اْ ۉ ڤزنیاک یاد گرتؽم ک چتۉری ڤایٱک کار بٱکؽم. اؽما دل یٱکی بییم کاْ مؽ تونؽم موشکلات فنٱی ناْ دۏرس بٱکؽم ۉ د راسی یاٛ چی اؽ دۏرس بٱکؽم.»

زهشت شٱخسی[آلشتکاری]

اْستیڤ جابز د کونفرانس جهونی توسعٱ داٛینؽاٱپل سال ۲۰۰۷

بٱچٱ ٱڤٱل جابز «لٛیزا برنان جابز» بی،[۲۳] دا لٛیزا، «کریس اْن برنان»، ٱڤلی دۊس نازار اْستیڤ جابز بی. لٛیزا د هال ۉ بارؽ د سال ۱۹۷۸ زایشتی اوما ڤ دیر ک ڤنو هنی زؽنٱ ۉ مؽرٱ ناٛین. جابز سی گات فٱ درازی مؽگوت ماْ بوئٱ لٛیزا نؽسم،[۲۴] ٱر چی ڤٱ اؽ قسٱناْ د نوئاتر قوول کرد.[۲۳]

د ۱۸ مارس ۱۹۹۱، جابز ۳۶ سالٱ «لورن پاول» ک ۲۷ سالٱ بی ۉ د او گات (اۊساْ) دونسمنیجور رشتٱ MBA د دونسمنیجا اْستنفورد بی، گرت. ڤ نو ساهالو ساْ بٱچٱ ڤ نومؽا ریدپاول، ارین سینا ۉ او ک د سالؽا ۱۹۹۵،۱۹۹۱ ۉ ۱۹۹۸ اوماین ڤ دیر بیین.[۲۵]

د زئشت نومٱ ناسلادار د نۊ اوماین اْستیڤ جابز، نڤیسٱنٱ اؽ کتاو «آلن دویستچ‌من» دٱبارٱ رٱتن تاٛ یٱک دلرٱتٱ جابز ڤا جون بائِز می نیسه. دویستچ‌من یه گل گوته که د الٛیزابت هولمز میارٱ مینیسٱ: «مه اعتقاتم یٱ بیٱ ک جابز سی یٱ دلرٱتٱ جون بائز بیٱ ک ڤٱ یاٛ گاتی معشۊقٱ باب دیلن بیٱ.»[۷] د کتاو اوستۊرٱ: اْستیڤ جابز نیسسٱ ڤٱ دٱس «جفری اس. یانگ» ۉ «ڤیلٛیام اٛل. سیمون»، نیسنٱ یا د اؽ جٱریان مۉئٱن ک شایٱت جابز بائز ناْ گرتٱ بۊئٱ ڤلی سٱنٱد ڤٱ د او گات سی بچٱ دار بیین فرٱ زیاد بیٱ ۉ ڤنو نمؽ تونسن بٱچٱ دار بۊئٱن.[۷]

د سال ۱۹۸۲ زایشتی، جابز یاٛ آپارتموݩ د سن رموی نیویورک گرت.ڤٱ ڤا هومیاری آی. ام. پی، سی سالؽا فراٛیی ڤا پیلٛ اؽ شرکٱت تلاش مؽکرد ک ای آپارتموݩ ک د تٱبٱقٱ ڤارۉیی بورج شومالی اؽ ساختموݩ بیٱ د نۊ دۏرس بٱکٱ. ڤلی اؽ هال ۉ بار ڤٱ ۉ هونڤادٱش هیچ گاتی نۏمان د اؽ آپارتموݩ ۉ دٱس آخر ڤٱ ناْ بونو هچایٱ کن دٱسٱ یوتو فروخت.[۷]

د سال ۱۹۸۴، جابز یاٛ لامردوناْ ک ماٛماری اْسپانؽایی ک ۱٬۶۰۰ مرت چارگوش گٱپی ۉ ۱۴ تا اوتاق خاو داشت خٱری. اؽ لامردون ک د نوم هونٱ جکلینڳ نوم دؽار بی، ڤا دٱسؽا جورج ڤاشنڳتون اْسمیت دۏرس بیٱ بی ۉ د ڤودساید، کالٛیفورنیا بی. جابز دٱ سال د اؽ لامردو د هال ۉ بال بی ٱساس هونٱ زئشت مؽکرد.[۷]

ڤالتر ایزاکسون مۉئٱ ک جابز د سال ۲۰۰۴ ڤا ڤٱ تٱماس گرتٱ ۉ دس هاستٱ ک زئشت نومٱ شاْ بٱنیسٱ. ایزاکسون د گات ٱڤٱل قبول نٱکردٱ قوول دار نبیٱ ۉ گوتٱ: «دٱ سال یا بیس سال نوئاتر ۉ د گاتی ک ماْ بازنشس بیم اؽ کارناْ مؽکم.» ڤلی د دٱس آخر نوئٱ چٱک چنٱیایی ک جابز ڤا زؽنٱش لٛورن ٱنجوم دٱ، قوولدار بی ک اؽ کار ٱنجوم بیٱ. ڤٱ مۉئٱ ک: «اؽ زئشت نومٱ نٱتیجٱ 40 نهاپرسایشت ۉ چٱک چنٱ ڤا جابز بیٱ. اؽ چٱک چنٱیا یاٛ گلٛ ڤ شلک جااوفتایٱ، ۉ گلٛی تر ڤا تلکستن ۉ هنی یاٛ گلٛ تر ڤ شلک تلٛؽفونی بٱ. د اؽ دۏ سال ڤٱ فرٱ ڤا ماْ گرم بی. د اؽ گات ماْ ڤا بؽشتر د سٱد نٱفٱر د دۊسؽا، کسونؽا، هومالؽا ۉ دۏشمٱنؽا ڤٱ نوئا پرسایشت ٱنجوم دٱم.»[۱۵] نوئا د موردن اْستیڤ جابز،اؽ کتاو زیتر د گاتی ک واس پلا بۊئٱ ۉ د ڤیرگار ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۱ پلا بی.[۲۶]

ڤیر ۉ باڤٱؽا[آلشتکاری]

اْستیڤ جابز یاٛ گیاهٱر بۊدایی بی.[۲۷] ڤ گوتٱ بی‌ بی‌ سی ڤٱ یاٛ میلٛیاردر هیپی بی. ڤٱ یاٛ دونسمنیجور می بلنڳ دونسمنیجا ڤلٛ کردٱ بی ک تمارزیا فراٛیی د سرش بی ۉ فرٱ کٱمال ها بی.[۲۸]

جابز د جان اسکالی، دیڤوندار دماتری شرکٱت ٱپل، دٱبارٱ کٱم بیین عۏمر آیمی چنی گوتٱ ک: «هٱماٛ اؽما گات ۉ دٱم فرٱ کٱمی ری زمیݩ دارؽمو. سی ینٱ ک اؽما فٱقٱت ڤٱخت دارؽمو ک یاٛ کار یا دۏ کار ناْٱنجوم باٛیمو. هیش کٱس نوئنٱ ک چنی زئشت دارٱ. ماْ هٱم نوئنم. ڤلی هس مؽکم ک باید تا جڤونم ۉ مؽ تونم هٱرچی با د اؽ کارؽا ناْ ٱنجوم باٛیم.»[۲۹] ڤٱ د سال ۲۰۰۵ د گوتٱ یا نوم دؽارش د دونسمنیجا اْستنفورد ڤیر ۉ باڤٱرؽاشاْ دٱبارٱ مٱرگ ۉ زناٛییۉ کٱم بیین ۏعمر د خۊیی نشو دٱ: «د او گاتؽ ک فرگ مؽکم ڤ اؽ زییا میمرم، ڤ بؽتریݩ اوزارٱ ک وم کومٱک مؽکٱ ک بؽتریݩ گوزینٱیا ناْ اْنتخاو بٱکم.»[۳۰]

جابز بٱرنامٱ هٱردنی فراٛیی چی ژیم گیاهٱری یا میڤٱ هری ناْ اْزمایش کرد. د یٱکؽ د اؽ بٱرنامٱیا میڤٱ هٱردنی بی ک نوم ٱپل یا (سؽف) ناْ سی شرکٱتش اْنتخاو کرد د ڤیر ۉ باڤٱر ڤ ای نوم یاٛ نوم «زنٱ ۉ شۊخ ۉ بی دٱنڳ » بی.[۲۹]

جابز یٱکؽ د هامینداریا بیتلز بی.[۳۱] ڤٱ د یاٛ نوئا پرسایشت دٱبارٱ بیتلز گوتٱ ک: «مودل ماْ د اومۊری بیتلزٱ . ڤنو دٱساٛیی بی ینٱ ک آز مٱنفی یٱکتری ناْ نوئاگری مؽ کردن ۉ یٱکتری ناْ مؽرٱسٱنن ڤ یاٛ سونی. کنشتگری گورۊیی ڤنو بالاتر د گنشتگری تٱک تٱکشو بیٱ. کارؽا فرٱ گٱپ ۉ نازار د کسم ۉ کار ناْ تٱنڳؽا سی بیین آز هٱر کٱسٱ بٱلکٱ سی بیین کنشتگری تیمی ۉ دٱس جٱمیٱ ک ٱنجوم مۊئٱ.»[۳۲]

اْستیڤ جابز د گات ریگشو د آی‌فون ۴ د دمیتری مدودف

جابز د سال ۲۰۱۰ گوت کاْ: «اؽما بیتلز ناْ دۊس دارؽمو ۉ ڤ خومو شانازی مؽکیم ۉ سی یٱ کاْ ڤنو د آی تیونز اومانٱ فرٱ خوشالؽم ۉ ڤشو موئیم کاْ فرٱ خٱش اومایت رٱ اؽما فرٱ سٱخت ۉ پور گلال بیٱ کاْ د ڤٱ رسسؽمٱ ۉ منموندار بیتلز ۉ ای ام آی هؽسؽم ایساْ تمارزۊیی کاْ دٱ سال دماتر د یٱ داشتؽم ۉ اۊساْ گات شرۊ د دۏرس کردن آی تیونز بیٱ دش رسسؽمٱ.»[۳۳]

ڤالتر ایزاکسون دٱبارٱ جابز مۉئٱ ک د ڤیرم هؽ کاْ د یاٛ اؽڤارٱ ٱفتاوئی د باشغٱ هونٱش نشسٱ بیؽمو ۉ ڤٱ دٱبارٱ موردݩ قسٱ مؽ کرد. ڤٱ دٱبارٱ کنشتگریایی کاْ دٱبارٱ بۊدا، هن ۉ چلٛ سالؽ کاْ د عۏمرش گوئارسٱ بیٱ قسٱ مؽکرد. ڤٱ مؽگوت کاْ: «ائتقاتم ڤ خودا نسم ۉ نیمٱ آ. د بؽشتر زناٛییم، هس کردم ک بایٱد زئشتی بؽشتر د یٱ کاْ ها د ڤٱر تیٱمو با. ماْ دۊس دارم فرگ بٱکم کاْ دما موردݩ چی یی د آؽم مؽ مونٱ. یٱ بلاجییٱ کاْ هٱمٱ نهاکنشگریا ۉ ڤیر روشنایی کٱمؽ کاْ ڤ دٱس اومایٱ د باٛن رۉئٱ. د روسی دلم مؽها کاْ دما موردݩ چی یی هٱم بۊئٱ.» ڤٱ یاٛ گری بی دٱنڳ مٱن ۉ دماش گوت کاْ: «شایٱت موردݩ چی رۊشݩ ۉ کۊر کردݩ یاٛ کلٛیلٛ با کاْ تۏ رۊشݩ ۉ کۊرش مؽکؽ. شایٱت سی یٱ بۊئٱ ک ماْ دۊس نارم کاْ مٱهسۊلؽا ٱپل کلٛیلٛ رۊشݩ ۉ کۊر کردݩ ناشتۊٱن.»

جابز د یاٛ نوئاپرسایشتی کاْ د سال ۱۹۸۵ ٱنجوم دٱ، د بهرجایی د جوئاوئش د اؽ پرسایشت کاْ: «پیلٛ سیت چاْ مٱنی ماٛیٱ؟» گوت اْ: «دۊس نارٱ نوئا موردنش مال ۉ منال فراٛیی دش سی بٱچٱیاش بٱمونٱ، سی یٱ کاْ پیلٛ فرٱ زناٛیی ڤنوناْ خراو مؽکٱ.»[۳۴]

جابز د جایی دٱبارٱ بوئٱ ۉ داش (پول ۉ کلارا) مۊئٱ: «چیاؽی هان د زئشت ماْ کاْ دشو شٱرمٱندٱ هؽسم. ماْ فرٱ ڤا ٱدۉ ناٛیمٱۉ ڤنوناْ فرٱ ٱزیٱت کردمٱ... ماْ نمؽ هاسم کٱسی دونسٱ بۊئٱ کاْ اْ دا ۉ بوئاٛیی دارم. مؽ هاسم چی یاٛ یٱتیمؽ بام کاْ د قٱتارؽا ۉ د ای لٛاۉ اۊ لٛا شٱئر فلاٛت با ۉ ڤ هیچ جایؽ نٱرسٱ، بؽ ٱسل ۉ نٱسٱب با ۉ هیچ نوئاتری ناشتۊئٱ.»

اْستیڤ جابز د بهرجا سئم د سوخٱنرانیش د دونسمنیجا اْستنفورد دٱربارٱ موردݩ گوت: «هیشکؽ دۊس نارٱ بٱمیرٱ، هٱتا ڤنو کاْ ها رۉئٱن بهشت، ڤنو دۊس نارٱن بٱمیرٱن سی یٱ کاْ بهشتی بان. ڤا اؽ هالۉو بار موردݩ رٱسینٱ کاْ آخرؽ هٱمٱ اؽماناْ کاْ هیشکی تا ایساْ نتونسٱ دش فراری بۊئٱ.»[۳۰]

اْستیڤ جابز نوئا د ریگشونٱ آی تیونز اْستور ۉ جئن ڤا ڤرچنایی دٱنڳؽا گوت: د ٱڤلیݩ رۊزؽایؽ کاْ ٱپل بییم فٱمسم کاْ پشکردی دارؽمو کاْ مۉئٱ ڤ ڤیر ائتقات. ٱر خلک نٱرم ٱفزار اؽمانٱ ری ڤرداشتٱ مؽکردن یا مؽ دۏزین اؽما بؽکار بیم.ٱر پر ۉ پیمش نمؽ کردؽم سی دۏرس کردݩ نٱرم ٱفزارؽا هنی یا کشیاری چیا تازٱ ڤیر رٱ دؽارکنی ناشتؽم. ٱر پر و پیم کردݩ ڤاجگۊن بۊئٱ، شرکٱتؽا سازنٱ ڤاجگۊن بۉئٱن یا ٱسلٱن شرۊ ڤ کار نمؽ کٱن ڤلی دلٛلٛ سادٱترؽ هٱم بی: دۏزی کردݩ اْشتبائٱ، هٱم خلک هنی ناْ ۉ هٱم ڤ خوتوناْ آزردٱ.

جابز د جوئاو اؽ پرسایشت کاْ سی چی سی ماشینش زایارٱ دؽارکن نمؽ نؽٱ گوت کاْ: «سی یٱ کاْ د گاتؽایی خلک میان ڤ دۏمم ۉ ٱر زایارٱ دؽارکن داشتۊئم ڤنو مؽ تونٱن تیرنشوݩ هونٱ ماْ بٱجۊرٱن ٱما ایساْ ۉ بیین نٱشقٱیا گۊگل اؽ کار د هال ۉ بار د ڤیر رٱتنٱ پٱ یٱ ڤ اؽ مٱنی یٱ ک خوم نمؽ هام.» سی یٱ کاْ یاٛ شکاف د قانۊن ڤٱسیلٛیا رٱتݩ ۉ اومایݩ د کالٛیفورنیا بی ڤٱ مؽ تونس ماشیناْ بی زایارٱ دؽارکن ناْ ڤ کار باٛیرٱ. ؽ قانۊن مۉئٱ کاْ: «ساحاو ماشینی کاْ نشوؽارکݩ تازٱ دارٱ مؽ تونٱ ڤا بؽشترونٱ یاٛ گاتی کاْ ؽشتر شیش ما نمۊئٱ د او موشیݩ بی زایارٱ دؽارکݩ ناْ ڤ کار باٛیرٱ.» جابز یاٛ یاٛ شرکٱت اْجارٱ موشیݩ قرارؽ نؽایٱ بی کاْ موشیݩ مرسدس بنز نۏقراٛیی SL55 AMG خوشاْ ڤا یاٛ د نمۊنٱ تازٱش آلشت بکٱ. چنی بی کاْ اۊ مؽ تونس ماشینؽا بؽ زایارٱ دؽارکݩ ناْ ڤ کار باٛیرٱ.[۳۵]

جابز یاٛ آزیاشٱ چی دل رٱتاٛی یی ڤ سادٱ بیی ناْ مال آمۊزشتبا زن مؽ دونس. ڤ نازارشناسی ناْ ڤا پاکسا کردن چیا اْزافٱ سی خوش دۏرس مؽکرد. ٱلڤٱت آمۊزشتیا زن ڤنٱ د ستار ۉ ڤٱقار نٱرٱسٱن. اۊ د بؽشتر گاتؽا مؽ کردم نبی. بؽشتر خلک، یاٛ ریترازکو مؽنجا فرگ ۉ زون خوشو دارٱن کاْ اْساسؽا ڤنونن دۏرس مؽکٱ، ڤلی چنی چی یی د جابز ناٛیی.اۊ مؽهاس کاْ آیم فرٱ دۏرسؽ با. اۊ مؽ گوت: «لٛازمٱ کار ماْ ینا کاْ هٱر گاتی یاٛ چی گٱنٱ راسش بۉئم، نٱ کاْ دش تیٱ پۊشی بٱکم.» سی یٱ نه کاْ ڤٱ یاٛ شٱخسیٱت کاریزماتیک ۉ هٱمچنیݩ ۉ وٱختؽ ٱهمٱق بی. جابز د جوئاو د اؽ پرسایشت کاْ: «سی چی گات ڤٱختؽ چنی گٱن زات مۊیی؟» اۊ جوئاو دٱ کٱ: «یٱ منم، ۉ نمۊئٱ کاْ کٱسی تر بام.»

زئشت د کسم ۉ کار[آلشتکاری]

پاٛ ڤٱنن شرکٱت ٱنجومیاری ٱپل[آلشتکاری]

هونٱ پول ۉ کلارا جابز د لوس‌آلتوس د هارگٱ باریک او سان‌فرانسیسکو. اْستیڤ جابز شرکٱت ٱنجومیاری ٱپل ناْ ڤا اْستیڤ ڤزنیاک ۉ رونالد ڤین د پارکین اؽ هونٱ دۏرس کرد.[۳۶][۳۷]

د سال ۱۹۷۶، د گاتؽ کاْ جابز ۲۱ سالٱ ۉ ڤزنیاک ۲۵ سالٱ بیین، شرکٱت ٱنجومیاری ٱپل ناْ د پارکینڳ هونڤادٱ جابز، رٱ ڤیندیاری کردن.[۳۸] ٱڤلیݩ ٱنجومیار شسقی کاْ جابز ۉ ڤزنیاک سی بازار کلٛ کردن ٱنجومیار ٱپل I بی.[۳۹] قیمٱت اؽ ٱنجومیار کاْ د سال ۱۹۷۶ ری گشو بی، ۶۶۶ دولار ۉ ۶۶ سنت بی.[۴۰] د سال ۱۹۷۷، جابز ۉ ۉزنیاک ٱنجومیار ٱپل II کاْ یاٛ ٱنجومیار بؽتر د ٱنجومیار ٱپل یٱک بی ری گشو کردن.[۴۱] د سال ۱۹۸۰، ٱپل فروختن ٱڤٱل بهرؽا خوشاْ د بازار بۊرس شرۊ کرد ۉ بی ڤٱ یاٛ شرکٱت بٱئررکنوݩ خلکمن. د گاتی کاْ ٱپل خلک دؽار بی، سٱرمایٱ بؽشترؽ ناْ د گات فروخݩ ٱڤٱل بهرؽا، شرکت ماشیݩ دۏرس کنی فورد د سال ۱۹۵۶ جٱم کرد ۉ گراگر آیمؽا بؽشترؽ (حدود ۳۰۰ کس) ناْ د قؽاس ڤا شرکٱتؽا هنی ملٛیونر کرد.[۴۲] د هاٛ او سال، شرکٱت ٱپل، د ٱنجومیار ٱپل III ری گشو کرد کاْ اؽ ٱنجومیار سی یٱ کاْ قیمٱت فرٱ ۉ موشگلؽا سٱخت اوزاری هنی داشت د بازار خوش سرٱنجوم نبی.[۴۳] هوم گات ڤا رشت اپل، اؽ شرکٱت یاٛ پاٛ جۊری ناْ سی جۏستݩ دیڤوندارؽا نازار ۉ کنتشگری کاْ تونسۊئٱن شرکٱت ٱپل ناْ د گٱپ ۉ کلون کردنش هومیاری بٱکٱن شرۊ کرد. د سال ۱۹۸۳ زایشتی، جابز جان اْسکالی ناْ کاْ یاٛ دیڤونداریا پپسی کۊلا بی، موکیس کرد کاْ بؽایٱ ۉ دیڤوندار ٱپل مۊئٱ ۉ سی اؽ کار د ڤٱ پیلٛ کلونی پیشناد دٱ. جابز د ڤٱ گوتٱ بی کاْ: «مؽهای باقی زناٛییت ڤٱ فروختݩ آو- شکر بگوئاری، یا مؽهای شامس داشتۊیی کاْ د دۏنیا ڤٱز آلٛیش دۏرس بٱکی ۉ ڤٱناْ آلیشت باٛیی؟»[۴۴] در هٱمو سال شرکٱتٱپل، د ٱنجومیار ٱپل لٛیزا ری گشو کرد کاْ ڤا یٱ کاْ د پاٛڤٱنکار گرافیکی کارؽار ۉ موس مجئز بی د لٛٱهاز امۊرگری خوش سرٱنجوم د آو در نۏما. یاٛ دٱلٛیلٛؽایی ناخوش سرٱنجومی قیمٱت بالا ۉ کند کاری ڤٱ بی.[۴۵] سال ۱۹۸۴، سال ری گشونٱ ٱنجومیار مکینتاش بی. اؽ ٱنجومیار پردازشگٱر موتورولا۶۸٬۰۰۰ ڤا فرکانس کلاک ۷٫۸ مگاهرتز ۉ یاٛ موس نازار ناْ د خوش داشت.[۴۶] نوئا گوئاردن دۏ ما د ری گشوناْ مکینتاش، تٱنڳؽا۵۰٬۰۰۰ گلٛ د ڤٱ فروختٱ بی کاْ کنشتگری قوئینی نبی از. هافزٱ مٱکینتاش کٱم بی (۱۲۸ کیلوبایت) ۉ ڤا بیین یاٛ فلاپی کار ڤا ڤنٱ فرٱ سخت مؽ کرد. مٱکینتاش چی لٛیزا د پیڤٱندکار گرافیکی کارؽار مجئز بی ڤلی پاراٛیی د چیا قئین لٛیزا ناْ چی چن کارٱ بیین ۉ هافزٱ ۱ مگابایتی ناْ ناشت.[۴۷]

مایک اْسکات (ٱڤلی دیڤوندار ٱپل مؽنجا سالؽا ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ زایشتی) دٱبارٱ جابز مۉئٱ کاْ: «ڤٱ هٱمیشٱ گٱن دماغ ۉ دٱمدٱمی مزاج بی. کردارش د آتاری باعس بی کاْ ڤنٱ بوردن د شیفت شۏ، ڤلی چنی چی اؽ د ٱپل مومکن نبی.» مایک مارکولا (ٱڤلیݩ مالدار گٱپ، بٱئرکنوݩ دار گٱپتری ۉ دۏئمی دیڤوندار ٱپل) ئم دٱبارٱ جابز مۉئٱ کاْ: «ڤٱ خسۊسٱن ڤا بٱرنامٱ نیسیا جڤون رابتٱ خۊیی ناشت. موشگل تمیس بیین ڤٱ هٱم بی ۉ اۊ مؽ گوت تمیسٱ ۉ ائتقات داشت کاْ ڤا رجیم گیاهٱریش دئودورانت ۉ دۊش گرتن نمؽها. بایٱد ڤٱ ناْ د ری ٱدۉ مؽ نؽایم پوشت دٱر ۉ مؽ گوتؽم کاْ رۉئٱ دۊش باٛیرٱ ؽما مٱجبۊر بیمو کاْ د نشسجایا ساٛلٛ پایا کسیفش بٱکؽم. اۊ کارؽایی مؽ کرد کاْ سی هوم دٱنڳؽاش گٱن ۉ دل ڤ یٱک ز بی.» اۊ ڤا یٱ کاْ یاٛ آیمؽ پشکردیار ۉ دیڤوندار ائتقاتی ٱپل بی، مونتٱقدؽا گوتنٱ کاْ ڤٱ دیڤونداری دٱمدٱمی ۉ شلٛۊغ بیٱ.[۴۸] د سال ۱۹۸۵ جابز ۉ اْسکالی ڤا یٱک جر کٱشین. جابز د اْسکالی گوت: «تۏ سی ٱپل ۉ رٱدمونی کردن ڤٱ خۊ نؽسی.» اْسکالی هٱم د دیڤونداریا هنی هاست کاْ یا ڤٱ باس بۊئٱ یا جابز ڤنو ڤا یٱکاگری اْسکالی ناْ اْنتخاو کردن. د نهایٱت جابز ناْ د ٱپل کردن ڤ دٱر.[۴۹] جابز هاٛ د او سال شرکٱت نکست ناْ رٱ ڤٱندؽاری کرد.[۵۰]

رٱڤٱندؽاری کردن شرکٱت ٱنجومیاری نکست[آلشتکاری]

نکست ٱنجومیار ڤ کار گرتٱ بیٱ ڤ دٱس تیم برنرز لی د سرن کاْ د نوئاتر ٱڤلیݩ رٱسینٱ جا دؽارگٱ جهون دؽار بی

گات رٱتݩ ڤٱ د ٱپل، جابز د سال ۱۹۸۵ ڤا سٱرمایٱ ۷ ملٛیوݩ دولار یاٛ شرکٱت ٱنجومیاری هنی ناْ د نوم نکست رٱ ڤٱندیاری کرد.[۵۰] جابز د سال ۱۹۸۹ ٱنجومیار قڤین نکست ٱنجومیار ناْ دۏرس کرد. ٱر چی شرکٱت کاْ نٱتونس فرٱ د ٱنجومیار نکست بفرۊشٱ ڤلی اؽ ٱنجومیار یاٛ خوسوسیٱت برچ دؽاری داشت. ٱڤلیݩ دوئارتٱ نیر دیارگٱ د ری ڤٱ دۏرس بی.[۵۱] نٱرم‌ٱفزار نکست ٱنجومیار چی داسون دار کنشتیار سامونکار مٱکینتاش ایسنی ۉ آی‌ فون بی.[۵۱] شرکٱت نکست د نوئاتر ڤا د دٱس داٛین ملٛیونؽا دولار د سٱرمایٱ سرمایٱ نؽایا، دۏرس اؽ ٱنجومیار ناْ ڤلٛ کرد ۉ ڤ جا ڤٱ بؽشتر ری کرد ڤ فروختݩ ۉ ڤ گٱپ کلون کردن کنشتیار سامونکار نکست‌استپ ۉ گٱپ کلون کردن سازیاری چی دؽار.[۵۲] نکست‌ اْستپ سامونگار فرٱ خۊیی بی کاْ سی نکست ٱنجومیار دۏرس بیٱ بی ۉ د نوئاتر د ستیجا x86 دروازگٱ بی.[۵۳]

جابز سی یٱ کاْ سی چیا نوئا سازی ۉ تازٱ آزمایشت بیٱ د چیا شرکٱت نکست بازار جۊری بٱکٱ مؽ رٱت د دونسمنیجایا ۉ سامونگٱیا دونسمنی. د اؽ دٱسٱ چیا هٱستٱ ماک، تاشسٱ پردازشت سیگنال دیجیتال ۉ دروازگٱ اْترنت ؽن کارن کاْ فٱ نوم دؽار بینٱ.[۵۴]

جابز ٱنجومیار نکست‌ کیوب ناْ ڤا داسون یاٛ ٱنجومیار مؽن شٱخسی دۏرس کردٱ بی کاْ د ڤیر ۉ باڤٱر ڤ ٱڤلیݩ پا آلشت نوئا دۏرس بیین ٱنجومیار شٱخسیٱ.[۵۴]

تیم برنرز ؽی دوئارتٱ نیئر دؽارگٱ جهون دؽار ناْ ری نکست ٱنجومیار سڤار کرد.[۵۵] Info.cern.ch ٱڤلی تیرنشوݩ دؽارگٱ ۉ رسینٱ جا دؽارگٱ د دۏنیا بی کاْ ری نکست ٱنجومیار د سرن اْجرا بی. ٱڤللیݩ تیرنشون بٱلگٱ دؽارگٱ http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html بی که د وه دباره پروجه WWW قسه بیٱ بی ۉ ڤنو ک ساٛلٛ کن ڤٱ بیین مؽ تونسن کلون نیسسٱ ۉ جۏزییات کسمدار ڤنۉ سی سڤار بیین شو ری بٱلگٱیا دؽارگٱ یاد بگرن ۉ هٱتا دٱبارٱ شلک پی جوری دونسمنیاشو د دیارگه آشنا بوئن.[۵۶]

د ۲۰ دسامر ۱۹۹۶ شرکٱت ٱپل، شرکٱت نکست ناْ ڤا پیلٛی د ٱنازٱ ۴۲۹ ملٛیوݩ دولار خٱری. سر اؽ موئاملٱ بی ک اْستیڤ جابز، هنی اوما ڤ ٱپل.[۵۷]

پیکسار ۉ دیزنی[آلشتکاری]

نشو دؽارکن اومۊری شرکٱت پیکسار

جابز د سال ۱۹۸۶ یاٛ گورۊ گرافیکی ناْ (کاْ جابز نومشاْ نؽا پیکسار[۵۸]) د بٱئرجا گرافیک ٱنجومیار لۊکاس فیلٛم،[۵۹] د قیمٱت ۱۰ ملٛیوݩ دولار خٱری کاْ ۵ ملٛیوݩ دولار ڤٱناْ د شرکٱت کاْ ڤٱن د کار.[۶۰] اؽ شرکٱت د زٱمینٱ جمشت دار ٱنجومیاری کنشتگری مؽکٱ.[۶۱] ادوین کتمول کاْ د سال ۱۹۷۹ نایب دیڤوندار اؽ بٱئرجا د لۊکاس فیلٛم بی یاٛ رٱ ڤٱندؽاریا ۉ دیڤوندار کسمدار پیکسار بی. د اؽ گات تٱقریبٱن 44 کٱس اوماین د شرکٱت پیکسار.[۶۲]

اؽ شرکٱت فیلٛمؽا جمشتداری نوم دؽار ۉ خوش سرٱنجومی چی مٱتٱل ٱسباو بازی (۱۹۹۵)، زئشت یاٛ هٱشٱرٱ (۱۹۹۸)، مٱتٱل ٱسباو بازی ۲ (۱۹۹۹)، شرکٱت مردزمایا (۲۰۰۱)، ها د دم نمو (۲۰۰۳) ۉ بلاجۊیا (۲۰۰۴) ناْ دۋرس کرٱ کاْ هٱمٱ شو جایؽزٱ گرٱ جایؽزٱیا فرٱ اؽ بینٱ. فیلٛمؽا نوئاتر کاْ د اؽ شرکٱت دۏرس بینٱ ڤنونن ماشینیا (۲۰۰۶)، راتاتویی (۲۰۰۷)، ڤال ای (۲۰۰۸)، ڤارو (۲۰۰۹)، مٱتٱل ٱسباو بازی ۳ (۲۰۱۰).[۶۳] ۉ دم نمو بیین، بلاجۊنیا، راتاتویی، ڤال ای، ڤارو ۉ مٱتٱل ٱسباو بازی ۳ هٱر کومشو یاٛ جایؽزٱ سی بؽتریݩ فیلٛم جمشدار د دونسمنیهونٱ اوسکار گرتنٱ.[۶۳]

د جانڤیٱ ۲۰۰۶ شرکٱت ڤالت‌ دیزنی گوت کاْ د یاٛ ماملٱ ماشرٱ ڤ ٱرزش ۷٫۴ ملٛیارد دولار مؽها پیکسار ناْ بٱخرٱ.[۶۴] جابز، نوئا ٱنجوم گر بیین اؽ ماملٱ ماشرٱ بی ڤ گٱپتری بٱئرکنوݩ دار ڤالت دیزنی ۉ ٱندوم هاٛیٱت دیڤونداری ڤالت دیزنی هٱم بی.[۶۵] چنی بی ک بٱئرکنونؽا جابز ڤا بیین ۷ دٱرسٱد، د بٱئرکنونؽا مایکل اْیسنر (دیڤوندار ڤالت دیزنی د سالؽا ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۵ زایشتی) ڤا ۱٫۷ دٱرسٱد ۉ روی ایی دیزنی (یاٛ د ٱندوم هونڤادٱ دیزنی ، ڤ دی اومایٱ د: ۱۹۳۰، د دۏنیا رٱتٱ: ۲۰۰۹) کاْ تا گات موردنش د سال 2009 زایشتی ک ساحاو بٱئررکنونؽا یاٛ دٱرسٱد بؽشتر بی، بؽشتر بی.[۶۶]

ڤرگٱشتاْ ڤ ٱپل[آلشتکاری]

جابز د گات ری گشو د آی‌فون د سال ۲۰۰۷ ڤا شوار نوم دؽار «ٱپل تلٛیفوݩ د نۊ نۊاسازی کرد»
جابز د گات ریگشو د آی‌پٱد د سال ۲۰۱۰ زایشتی

د ۲۰ دسامر ۱۹۹۶ شرکٱت ٱپل، شرکٱت نکست ناْ ڤا پیلٛ ڤ اندازٱ ۴۲۹ ملٛیوݩ دۏلٛار خٱری. د مواملٱ ماشرٱ بی کاْ اْستیڤ جابز هنی رٱت د شرکٱت ٱپل.[۵۷] نۊا د کنارگرتݩ جیلٛ آملیو د جۊئیٱ سال ۱۹۹۷، جابز د روسی بی ڤ دیڤوندار ٱپل. ڤٱلٛی اؽ جاگٱ ناْ سی دائمٱن قٱبۊل نٱکرد ۉ د یاٛ آلشت سامونجایی د هاٛ اْو ما ؽشتر ٱندومیا هاٛئٱت دیڤونداری ٱپل آلشتگٱر بیین. نوئا رٱ ڤٱندیاری کردݩ نشسجا ڤ دٱس ٱندومیا هاٛئٱت دڤونداری تازٱ، جابز بی ڤ «دیڤوندار موڤٱقٱتی».[۶۷] د ما مارس سال ۱۹۹۸ جابز سی ڤیر ڤٱنن بؽشتر ٱپل سی سۊد داٛئن، آزاٛ قرؽ د پروجٱ یایؽ چی نیوتون، سایبر داگ ۉ ٱپن داک ناْ نؽا ڤ لٛا.[۶۸] نوئا خٱریؽن نکست ڤ دٱس ٱپل ۉ هنی اوماین جابز، سازیاری نکست، رٱت ری ڤٱ لٛا چیا ساخٱ بیٱ ڤ دٱس شرکٱت ٱپل. اؽ سازیاری چی یاٛ د پایٱ یا گٱپ کلون کردݩ سیستم‌عامل مٱک اواس دٱ، فرۊشگا ٱپل ۉ فرۊشگا آی‌ تیونز ڤ کار گرتٱ بی.[۶۹] هٱمچنیݩ یٱکؽ د چیا دۏرس بیاٛیی کاْ جابز د ٱڤٱل اوماینش شرۊ د گٱپ کلون کردنشو کرد، آی‌ مٱک بی. یاٛ جمشت اومۊرداری کاْ ری کرد شرکٱت ناْ د کشیاری نشو مؽ دٱ.[۶۹]

اْستیوڤ جابز دٱس آخر نوئا دۏ سال ۉ نیم خدمٱت د ٱپل، د ورلد اکسپو سال ۲۰۰۰، کٱلٱمٱ «موڤٱقٱت» ناْ د داسون پاکساگری کرد ۉ راٛئیس دایمی دیڤوندارؽا بی.[۷۰] د رخ ڤنیا نازار نوئا اؽ مٱسئٱلٱ د ٱپل ری گشو د آی‌ پاد د سال ۲۰۰۱،[۷۱] ری گشو د آی‌ تیونزاستور د سال ۲۰۰۳،[۷۲] ری گشو د آی‌ فون د سال ۲۰۰۷[۷۳] ۉ آی‌ پد د سال ۲۰۱۰[۷۴] بیٱ.

د گوتٱیا نوم دؽار جابز Real Artists Ship (ڤ لٛۏری: هونٱرمٱن روسی کلٛ مؽکٱ) بی. مٱنزۊر جابز د اؽ کلٱمٱیا ینا کاْ داٛئن یاٛ سازسٱ چنو موهمٱ کاْ ڤیژگی یا بؽتر ڤٱ بایٱد دۏم تیٱمو با.[۷۵]

جابز د سال ۱۹۹۷ تا گات موردنش ڤا دٱسمز یاٛ دۏلٛار د سال جاٱ راٛئیس دیڤونداری سی ٱپل کار مؽ کرد ۉ سی سالؽا فراٛ هیچ پاداشتی د ڤٱ نٱدٱن.[۷۶] اؽ مٱسئٱلٱ باعس بی کاْ نوم ڤٱ ڤا داسون «کٱم دٱسمزتری دیڤوندار ٱرشٱد کنشتکار» د کتاو گرینج دارؽا جهونی گینس سٱبت با.[۷۷] ٱلڤٱت د جایایؽ هٱم د زٱمٱتؽا ڤٱ ڤا جاییزٱیایی منمونداری بی. چی جت اومۊرداری ۹۰ ملٛیوݩ دۏلٛاری گولف‌اْستریم ۉ داٛئن خٱرج سٱفر ڤٱ. کاْ اؽ پیلٛ د سال ۲۰۱۰ زایشتی ۲۴۸٬۰۰۰ دۏلٛار بی.[۷۶]

جابز سی آزمنؽا فرٱ نازارش د بازارجستن ۉ رزایٱت مٱند کردن موشتٱریا، هٱم تٱشڤیق بیٱ ۉ هٱم نٱقد بیٱ ۉ هٱتا د اؽ آزمنؽا راساگه درو کردن حقیقت گوتنٱ کا خسۊسٱند د گات سوخٱنرانی ڤٱ د مٱک‌ ورلد - آی‌ ورلد کاْ ڤا داسون «اْستیو نت» نوم دؽار بیٱ، نشودؽاری مؽکٱ.[۷۸]

د سال ۲۰۰۵، جابز جوئاو د انتقادؽایی کاْ دٱبارٱ بٱرنامٱیا گٱن شرکٱت ٱپل دٱبارٱ دوئارٱ جستن زوالیا اْلکترونیکی، کاْ د هٱمایش سالونٱ ٱپل د آڤریل هٱمو سال د کوپرتینو ٱنجوم گرت، ڤٱ د اؽ اْنتقادؽا کاْ مال دفاکاریا موهیت زئشت بیین فرٱ گٱن رٱفتار کرد. د اؽ نشسجا د گاتی کاْ یاٛ د نماینٱیا بٱرنامٱیا سٱرمایٱ نیاڤنیا اْجتمایی د ڤٱ پورسی کاْ سی چه بٱرنامٱیا شرکٱت ٱپل کاْ مال دوئارٱ جستن هنی نٱتونسنٱ د ریتراز بٱرنامٱیا شرکٱتؽا ٱنجومیاری هنی چی دل ۉ اچ‌پی بٱرٱسٱ، جابز گوت کاْ گلایٱیا دفاکاریا موهیت زئشت فرٱ موزٱخرٱفٱ ۉ سلا قسٱ کردݩ ڤ ڤنو نٱدٱ.[۷۸] ڤا یٱ کاْ، د چٱن هٱفتٱ هنی ، ٱپل گوت کاْ آی پٱادؽا خراویی کاْ بایٱد دوئارٱ جست بان موفتی ڤنون د فرۊشگایا هیردٱ فرۊشی خوش جٱم مؽکٱ. نوفۊس کنشتکار د زٱمینٱ دوئارٱ جست زوبالٱیا الٛکترونیکی کاْ ڤا نوم Computer TakeBack Campaign نوم دیارٱ، د اؽ تٱسمیم شرکٱت ٱپل ڤا نؽاین یاْ بیرق د ری یاٛ هٱڤاپاٛما کاْ د هال ۉ بار بال گرتن د جاگٱ مراسم گرینج گیری دونسمنجوریا دونسمنیجا اْستنفورد- کاْ هچایٱ گو ری گشو ڤ جابز بی - د اؽ کار کنشتکاری نشو دٱ. ری پٱرۊ بٱسٱ بیٱ د هٱڤاپاٛما نیسسٱ بی کاْ: «اْستیڤ! بوزیگٱر کوچکؽ نۊ. هٱمٱ آشغالؽا الٛکترونیکی ناْ دوئارٱ جست کو! [۷۹]

فکرتۊ فٱرق داشتۊئٱ[آلشتکاری]

د سال ۱۹۹۷ جابز د ساْ بٱنگا تبلیغوتی سی داٛین ایدٱیا تازٱ تبلیغوتی موکیس کرد. لی کلاو هٱم کاْ ایساْ دیڤوندار جاگٱ نوئاسازی شرکٱت چیات دیٱ. د اۊساْ یاٛ د ٱندومؽا او بونگا بی ۉ شعار «فٱرخدار فکر بٱکیت» ناْ ڤٱ گوتٱ.[۸۰]

پاراٛیی د چٱن کٱلٱمٱیا اؽ نیسسٱ ناْ چی ڤٱ «ڤنو نٱسل بٱشر ناْ مۉرٱن ڤا رۉ» ناْ خود اْستیڤ جابز گوتٱ.

نیسسٱ کوچک بیٱ اؽ تٱبلیغ چنینٱ. د شانازی سی لٛؽڤٱیا، کٱلٛٱ شٱڤؽا ۉ دٱردسٱر دۏرس کنؽا. کسونی کاْ دۏنیا ناْ جۊرؽ هنی ماٛینٱن. شایٱد پاراٛیی د آیمؽا ڤنون لٛؽڤٱ بدونٱن، ڤلی ڤٱر تیٱ اؽما ڤنو نابغٱ هؽسن. سی یٱ کاْ دۏنیا ناْ ڤنون آلشت ماٛینٱن اْ چنی لٛؽڤان اْ فکر مؽکٱن مؽ تونٱن اؽ کار ناْ ٱنجوم باٛیٱن.[۸۱]

نوئا اؽ تٱبلیغ، جابز د مٱک ورلد آی ڤرلد او سال د سوخٱنرانیش گوت کاْ:

«ٱپل هؽن کسؽایی کاْ دیدشو فرٱ ڤلٱ هؽ ۉ فقٱت تۏک کلٛکیاشو ناْ نماٛینٱن ۉ مؽهان ٱنجومیار ناْ ڤ کار باٛیرٱن تا ڤا هومیاری ڤٱ دۏنیا ناْ آلشت باٛینٱن.»

چیا تازٱ[آلشتکاری]

جابز د ۳۲۳ پتنت شرکٱت ٱپل بیٱ. پاراٛیی د اؽ نوئاسازیا دٱبارۉ ٱنجومیار ری میزی، آی‌ پاد، لٱپ‌ تاپؽا، سامونٱ کنشتیار مٱکینتاش، بلگٱ نمایش ۉ کاٛیس ۉ سٱفٱ کلٛیلٛ ۉ هٱتٱ پلٛٱیا شیشاٛیی کاْ هان د فرۊشگایا ٱپل بیین.[۸۲]

آی‌ مٱک[آلشتکاری]
نٱسل ٱل آی‌ مٱک

آی­ مٱک ٱڤلی چی یی بی کاْ جابز ۉ جاناتان آیو ڤا هومیاری یٱک ڤٱناْ کشیاری کردن ۉ کاْ ڤٱ هٱم ڤا خوش سرٱنجومی فرٱ نوم دؽار بی. یاٛ ٱنجومیار ری میزی ڤا کارؽاری هوناٛیی د سال ۱۹۹۸ زایشتی اوماڤ بازار. جابز ائتقات داشت کاْ اؽ چی بایٱد یاٛ چی بی نٱقسی با، یاٛ جنسؽ کاْ د ڤٱر گرتٱ سٱفٱ کلٛیلٛ، بلگٱ نمایش ۉ کاٛیس بۊئٱ ک نوئا درائوردن د کارتوݩ تونسۊئٱن ڤٱناْ رۊشݩ بٱکٱن ۉ ڤ کارش باٛیرٱن.

ؽ ٱنجومیار د آگوست ۱۹۹۸ ڤا قیمٱت ۱٬۲۹۹ دۏلٛار اوماڤ بازار ۉ د شیش هٱفتٱ ٱڤٱل ۲۷۸٬۰۰۰ دٱسگا دش فروختٱ بی. د ڤیرگار اوماین ڤ بازار چیا تۏلٛیدیٱپل، اؽ چی ڤارۉتریݩ سۏرعٱت فروختݩ ناْ داشت. گوتٱ ڤار ڤٱر تیٱ گیر یٱ بی کاْ ۳۲ دٱرسٱد د فرۊش ڤنو، مال ڤنو بی کاْ سی کرت ٱڤٱل اؽ ٱنجومیار ناْ گرتٱ بیین ۉ ۱۲ دٱرسٱد هنی د دماتر مایکروسافت ڤیندوز ناْ ڤ کار گرتٱ بینٱ.

آی‌ پٱد[آلشتکاری]
نٱسل ٱڤٱل آی‌ پاد

د پوییز سال ۲۰۰۰، جابز تٱسمیم گرت کاْ یاٛ درتیچ دٱنڳ ڤٱن هٱمٱ جا بٱر کشیاری بکٱ. جابز کاْ یاٛ د هامینداریا دٱنڳ ۉ سرۊ بی، سی یٱ فرٱ دل رٱتٱ پروجٱ بی، هاست ٱسلی جابز آسونی د کار گرتݩ بی. رٱڤش اۊ سی آزمایش کاری اؽ آسونی چنی بی: ٱر ڤٱ دٱنڳی یا کنشکاری ناْ میهاس مؽ تونس ڤا ساْ پورسن ری یاٛ کلٛیلٛ ڤٱناْ درتیچ یا ٱنجومگر بٱکٱ.

تونی فادل مؽ گوت: «گاتؽایی بی کاْ اؽما دٱبارٱ موشگل رابتٱ کاریاری ڤ مٱزگ خومو فشار مؽائوردؽم ۉ فرگ مؽ کردؽم کاْ هٱمٱ چیا ڤ ڤیرمو بیٱ، ۉ اۊ مؽ گوت کاْ: یٱ د ڤیرتو بیٱ؟ ڤٱ موشگل ناْ د نو مؽ گوتٱ ۉ موشگل کوچک اؽما د باٛن مؽ رٱت.» ٱپل گوزارش دٱ کاْ تا اکتور ۲۰۱۱، ۳۰۰ ملٛیوݩ آی‌ پاد د سٱرتاسٱر جهوݩ ڤٱ فرۊش رسسٱ.[۸۳] آی پاد ٱڤزارؽ بی کاْ ٱپل ناْ د اٛ سازیار ٱنجومیار رٱسنی ڤ یاٛ ڤا ٱرزشتریݩ شرکٱتؽا دۏنیا.

آی‌ فون[آلشتکاری]
نٱسل ٱڤٱل آی‌ فون

اْستیڤ جابز د مٱک‌ ڤرلد د جانویٱ ۲۰۰۷ د آی فون ریگشو کرد. جابز گوت: «اؽمرۊ اؽما مؽهایم کاْ ساْ چی ڤٱز آلیشتگر ناْ د اؽ دٱسٱ ریگشو بٱکؽم.

 • ٱڤلیݩ چی د آی پاد یاٛ سٱفٱ فرٱ گٱپ ڤٱ کلٛیلؽا لٛٱمسی هؽ.
 • دۏئم یاٛ دٱسگا تلٛؽفوݩ موبایل ڤٱز آلیشتیٱ.
 • ۉ سیئمی هٱم یاٛ ٱبزار اْرتبات اینترنتٱ.

ڤنو ساْ ڤٱسیلٛٱ جگا نؽسن، ڤنو سٱریٱک یاٛ دٱسگا مۊئٱن کاْ اؽما ڤش مۉییم آی فون.»

ڤ دٱر داٛین آی‌ فون، هامینداریا جابز ۉ ٱپل ناْ فرٱ خوشال کرد.

تا آخر سال ۲۰۱۰، ٱپل هودۊد ۹۰ ملٛیوݩ آی فون فروخت ۉ بؽشتر د نسم سۊد ناْ د بازار موبایل گرت ڤ دٱس خوش.

آی‌ پٱد[آلشتکاری]

د سال ۲۰۰۷ پروجٱ رؽز ٱنجومیار ڤا ڤیریاری جابز، بی ڤٱ یاٛ پروجٱ نازار د ٱپل. د یاٛ د نشسجایا ایدٱ یاری تیم کنشتکار، آیو اؽ پرسایشت ناْ ڤٱن د کار کاْ: «سی چی دٱسگایا بایٱد سٱفٱ کلٛیلٛ داشتۊئٱن کاْ لٛۏلٛا بۊئٱ ڤ سٱفٱ؟ اؽ کشیاری گروݩ قیمٱت گٱپٱ.» اۊ گوت کاْ: «اؽما مؽ تونؽم ڤا ڤ کار گرتن د یاٛ رابت چاند لٛٱمسی، سٱفٱ کلٛیلٛ ناْ بؽارؽم ری سٱفٱ.» جابز هٱم گوت باشٱد. جابز د ٱڤٱل مؽهاس کاْ د آی پٱد د یاٛ چیپ ٱتومی ناْ کاْ اینتل ڤٱناْ داش دۏرس مؽ کرد وڤ کار باٛیر، ڤلی دٱس آخر تٱسمیم گرتݩ کاْ د آی پٱد د یاٛ پٱردازشتگر کاْ د ڤٱ د ماٛموری ARM بی ڤ کار گرتٱ مۊئٱ.

نوئٱ ڤٱ در داٛین ؽ چی ، د کٱمتر د یاٛ ما، ٱپل یاٛ ملٛیوݩ آی پٱد فروخت کاْ دۏ برابٱر بؽتر د فروختݩ آی فون بی. تا مارس ۲۰۱۱، نۏ ما نوئاتر د ڤ دٱر داٛین مٱهسۊل ، پومزٱ ملٛیوݩ آی‌ پٱد ڤ فرۊش رٱسس. د ٱساس یاٛ گرینج دؽاریا اؽ کنشتیاری یٱکؽ د بؽتریݩ ڤ دٱر داٛین اٛ چی تازٱ د ڤیرگار بیٱ.

ٱپل اْستور[آلشتکاری]
ٱپل‌ اْستور خؽابوݩ پٱنجم مٱنهٱتن

جابز د اؽ داسوݩ کاْ نٱتونٱ تٱجروبٱ موشتری کارگٱرؽایی داشتۊئٱ فرٱ موتنٱفر بی. ڤلی د اؽ کنشتیاری موشگل داشت، ڤٱ د یٱ کاْ بها یاٛ د بهرکاریا د ٱنجوم داٛݩ کار د زؽر نخیز خوش ناشتۊئٱ فرٱ ناراهٱت بی: «تٱجرۏبٱ گرتن یاٛ چی ٱپل د یاٛ فرۊشگا.» بؽشتر فرۊشیارؽا نمؽ تونسن ٱنگیزش خۊیی سی یاْ داشتۊئٱن کاْ نشوݩ باٛیٱن چیا دۏرس بیٱ ڤ دٱس شرکٱت ٱپل چیا هنی هؽسن . جابز مؽ گوت: «تٱنڳؽا چی یی کاْ سی فۊشیار موم بی یٱ بی، ۵۰ دٱرسٱ پۊرسانت بی.» ٱنجومیارؽا هنی تٱقریبٱن نوم نشون تجاری ناشتن ، ڤلی چیایی کاْ ساختٱ دٱس ٱپل بیین خوسۊسیات تازٱ باوی ۉ قیمٱت ڤارۉترؽ داشتن. اۊ دوس ناشت کاْ یاٛ چی یی ک ٱپل راس مؽ کٱ مؽنجا یاٛ چی یی کاْ شرکٱت کامپٱک راس مؽ کٱ ۉ یاٛ چی دۏرس بیٱ ڤ دٱس دل مۊئٱ ۉ یاٛ فرۊشیار خوسۊسیات هٱر کوم ناْ د هفز بۊئٱ. جابز مؽ گوت: «سٱرمو کلاو رٱتٱ بی، مٱر یٱ کاْ یاٛ رایی سی رٱسٱنن پاٛغومیامو سی موشتری مؽ جۊرؽم.»

د جوئیٱ سال ۲۰۱۱، یاٛ دٱهٱ نوئا د ریگشون ٱڤلیݩ فرۊشگا ٱپل، اؽ شرکٱت ۳۲۶ فرۊشگا هنی ناْ ڤا کردٱ بی. درآمد موتڤٱست سالیوٱه هٱر فرۊشگا ۳۴ ملٛیوݩ دۏلٛار ۉ ٱنازٱ کولٛ فرۊش خالس د سال ۲۰۱۰ ئم ۹٫۸ ملٛیارد دۏلٛار بی. ڤلی فرۊشگا د یاٛ هٱم نازارتر بیین. ڤنو موستٱقیمٱن ۱۵ دٱرسٱ کولٛ دٱرآمد ٱپل ناْ دؽاری مؽ کردن.

آی‌ تیونزاْستور[آلشتکاری]

د ٱڤٱل سال ۲۰۰۲، سی شرکٱت ٱپل یاٛ جٱنڳجال پیش اوما. اْرتبات یکاگری بٱ مؽنجا آی پاد، نٱرم ٱفزار آی تیونز ۉ ٱنجومیار دیڤونداری دٱنڳؽا ناْ فرٱ آسون مؽ کرد، ڤلی سی دۏرس کردن یاٛ دٱنڳ تازٱ کافی ناٛی، سی ٱ کاْ بایٱد د یاٛ جاگٱ بی دٱنڳ می زئشت ڤ دٱر ۉ یاٛ سی دی مؽ خٱریت یا دٱنڳؽاناْ خوتو د اینترنت مؽ گرتؽت. چی دۏئمی باعس بی کاْ خلک سی گرتن جاؽایا وپۉ دٱنڳؽا چۊل بٱکٱن د دؽارگٱ یا غیرقانونی ۉ دؽارگٱ بهریار ناموعتٱبٱر ۉ بی قانون. سی یاٛ بی کاْ جابز تٱفرٱ مؽ کرد یاٛ رٱڤش بؽتری ناْ سی گرتن دٱنڳؽا سی کاریاریا آی پاد نشو بیٱ کاْ راهٱت، پشت راس بیٱ ۉ قانونی با. سٱنٱت دٱنڳ ۉ سرۊ هٱم سی اؽ کار جمجالی بی. اؽ سٱنٱت د مرٱز پلٛا کاری غیرقانونی چی نپستر، ناتلا، گروکسترۉ کازا کاْ ینو باعس بیین کاْ خلک مؽ تونسن دٱنڳؽا ناْ رایگان د اینترنت باٛیرٱن ۉ هنی باعس یٱ بیٱ بی کاْ فرۊش قانوی سی دیا دٱنڳ د سال ۲۰۰۲ زایشتی ڤ ٱندازٱ ۹ دٱرسٱد کٱم با. جابز مؽ تونست اؽ سلا ناْ بیٱ کاْ دٱنڳؽا ڤ آسونی ۉ غیر قانونی پلٛا بان. دٱڳ مفتکی هومبراوئٱر بی ڤا آی پادیا بؽشتر ۉ ٱرزشایتمنتر . ڤا یٱ سی یٱ کاْ جابز د راستکی هامیندار ۉ دفاکار دٱنڳ ۉ رٱ ڤٱندؽاریا ڤٱ بی، ۉ او چی یی کاْ ڤا نوم دۏزی دٱنڳ نوم دؽار بی فرٱ موخالف بی. بنا ڤ یٱ جابز فرۊشگا آی تیونز ناْ راس کرد پٱنج تا د بؽتریݩ شرکٱتؽا زٱبت دٱنڳ ناْ فرٱ تٱشڤیق کرد کاْ سلا بیین تا نۏسخٱ یا ٱنجومیارکاری بیٱ د دٱنڳیاشو د اۊچاْ فروختٱ بان. پیشناد جابز یٱ بی کاْ دٱنڳؽا ٱنجومیارکاری بیٱ قیمٱتشو سی فروختن 99 سنت بۊئٱ. گرتن آسون ۉ راهٱت. فرۊشگا آی تیونز تا فوریٱ سال ۲۰۰۶، هودۊد یاٛک ملٛیارد دٱنڳ فروخت.

اْستڤ جابز ڤا ری گشو د آی تیونز اْستور سٱنٱت دٱنڳ ۉ سرۊ ناْ نجات دٱ. [۸۴][۸۵]

کنار رٱتݩ[آلشتکاری]

جابز د اۊت ۲۰۱۱ د گرینج گا سردیڤونکاری شرکٱت ٱپل اْستفا دٱ.[۸۶] تیم کوک، د سردیوونیاریا ٱپل نوئا ڤٱ بی ڤ سٱردیڤونکاری شرکٱت ٱپل ۉ اۊساْ جابزم بی ڤ راٛییس هاٛئٱت دڤونداری.[۸۷] نوئا د اْستفا جابز، ٱرزش بٱئرکردیا ٱپل د گات چن ساعت 5 دٱرسٱد کٱمتر بی.[۸۸]

دارویی[آلشتکاری]

جابز سااو ۵٫۵ ملٛیوݩ بٱئر کردٱ یا ٱپل ڤا ٱرزایشت ۲٫۱ ملٛیارد دۏلٛارۉ ۱۳۸ ملٛیوݩ بٱئررکرٱیا دیزنی ڤا ٱرزایشت ۴٫۴ ملٛیارد دۏلٛار بی.[۸۹] فوربز د مارس ۲۰۱۱، سرڤٱت جابز ۸٫۳ ملٛیارد دۏلٛار ۉ دما د دۏنیا رٱتݩ ڤٱ (د سپتامر ۲۰۱۱) ۷ ملٛیارد دۏلٛار نوئابینی کرد ۉ ڤٱ د جاگٱ سی ۉ چارمیݩ آیم مالدار اْمریکا جاگر بی.[۹۰]

رٱڤش دیڤۊنداری[آلشتکاری]

اْستیو جابز د گات ری گشو د iOS در کنفرانس جهونی گٱپ کلونکاریا اپل د سال ۲۰۰۸ زایشتی

اْستیو جابز کٱمال ها بی.[۹۱] ڤٱ د سوخنٱرانی خوش د مک‌ ڤرلد - آی‌ ڤرلد د ما جانویٱ سال ۲۰۰۷ زایشتی د یاٛ گوتٱ د در نٱقل قۉلی د ڤین گرتزکی (بازیکن دماتری کانادایی هاکی ری یٱخ ۉ نوم دؽار ڤٱ گٱپتری بازیکاْ یٱخ د هٱمٱ گاتؽا) گوت: یاٛ گوتٱ دمادار د ڤین گرتزکیٱ کاْ ماْ ڤنٱ فرٱ دۊس دارم. «د گات هاکی، من بؽشتر مؽهام کاْ ساٛلٛ بٱکم تۊپ ها رۉئٱ کوجا ۉ د اؽ ٱساس جمشتؽامٱ میزوکاری مؽ کم، ڤٱ جا یٱ کاْ کورمال کورمال ڤ دۏم تۊپ بٱگٱردم.» ۉ اؽما هٱمیشٱ تلاش مؽ کیم اؽ ٱنجومکاری ناْ د ٱپل اْجرا بٱکؽم.[۹۲] مٱجلٱ فورچون دٱبارٱ ڤٱ گوت کاْ: «اْستیوڤ یٱکؽ د پشکردکارؽا خود نیر د درٱ سیلیکون ٱ.»[۹۳] چیا فرٱ یی سی کارگرایی شٱخسیٱت آهرٱ دار ۉ چلٛ گر ڤ دۏرس بیٱ.[۹۴] ڤا اْشکافتیایی کاْ دٱبارٱ شٱخسیٱت ۉ منشت اْستیڤ جابز د سرچشمٱ یایی چی «جاگرتاٛ یی کوچک»، (د زئشت نومٱ یا کلک شمار مجاز جابز) آرنگ مایک موریتز، «اوستۊرٱ: اْستیڤ جابز» نیسسٱ جفری یانڳ ۉ ڤیلٛیام سیمون ۉ د «نوم اوماین هنی» آرنڳ آلن دویستچمن هیسن.[۹۴] جابز یٱکؽ د هٱفت تا د دیڤوندارؽا زمخت ۉ زٱخیم د دی جا مٱجٱلٱ فورچون بی.[۹۵] دنل لوین، شریک اْستیڤ، دٱبارٱ گات رٱ ڤٱندیاری کردن نکست گوت کاْ: «خوش سرٱنجومیا نازار ۉ گٱپ سی اؽما باڤٱرکردنی ناٛی.... ڤلی نۏقتٱ زٱفؽاش د ڤیرمو نمؽ رٱتن.»[۹۵]

د سال ۲۰۰۵، جابز هٱمٱ کتاویایی کاْ ڤ دٱس پلاگٱ جان ڤایلی ۉ کریا پلا بیٱ بیین ۉ د فرۊشگایا ٱپل بین د ڤاکنش د درتیچ کاری غیرقانونی زئشت نومٱ ش (اْستیڤ جابز) تٱئریم کرد.[۹۶] فلوید نورمٱن (یاٛ انیماٛیشن راس کو کاْ د شرکٱت ڤالت دیزنی بی) دٱبارٱ جابز گوت: «جابز د پیکسار سؽاسٱت دخالت نٱکردن نٱ د نوئا خوش گرتٱ بی ۉ هیچ گاتی د چیا مر ڤ فیلٛمؽایی کاْ راس مؽ کردن دخالت نمؽ کرد. ڤٱ چنو باهۊش بی کاْ خلاف دۏبؽشتر سردیڤونؽاریا، موزاهم کسم هونٱرمٱنؽا ناٛی.»[۹۷]

سی کارگرا بیین راکار دیارکنؽا اْستیڤ جابز، د گاتی کاْ د ما ماٛ سال ۲۰۰۰ زایشتی، ٱرزایشت بازار ٱپل یاٛ بیسم مایکروسافت بی، رٱت ڤارۉ. د ما ماٛ سال ۲۰۱۰، ٱپل ڤا داسون یٱکؽ د ٱرزایشت دارتری شرکٱتؽا سازیاری جهون د شرکٱت مایکروسافت رٱت ڤاپؽشتر ۉ دسامر سال ۲۰۱۱، اؽ شرکٱت هودۊد ۷۰دٱرسٱد ٱرزش بؽشتری د شرکٱت مایکروسافت داشت.

جابز د سال ۲۰۰۰ ڤا لٛینوس توروالدز مولاقات کرد ۉ ڤنٱ ناْ موکیس کرد سی اوماین ڤ نڤیسگٱ ٱپل د کوپرتینو. جابز مؽهاس تا ڤنٱ بیارٱ د شرکٱت ٱپل ۉ کارؽ بٱکٱ کاْ ڤ گٱپ کلون کار نٱرم ٱفزار لینوکس ناْ ڤلٛ بٱکٱ. اؽ رۏخ ڤٱن هیچ گاتی پیش نۏما سی یٱ کاْ توروالدز ڤ اْستیڤ جابز گوت کاْ نمؽا.[۹۸]

نوئا ڤٱ کاْ آی فون د سال ۲۰۰۷ زایشتی ریگشو بی، جابز سٱئم ڤٱن د گۊگل کاْ ٱر اؽ شرکٱت گٱپ کلونکاری ٱندروید نوئاداری بٱکٱ ۉ د ڤٱ خوسۊسیات ڤارۉتری آی فون، چی لٛٱمسی چنتایی ڤ کار باٛیرٱ، ڤ قانونن د ڤنو شکایٱت مؽ کٱ. د گات ٱڤٱل گۊگل د ڤرداشتاْ اؽ چیا ڤانهاداشت مؽ کرد. ڤلی د سال ۲۰۱۰، اچ‌ تی‌ سی یاٛ گجت د پایٱ نٱرم ٱفزار ٱندروید دٱ مؽن بازار کاْ خسۊسیات لٛٱمسی چٱنتایی ۉ چٱن تا د خسۊسیات ڤٱ د ری خسۊسیات آی فون ڤرداشتٱ بیٱ بی. اؽ کار باعس بی کاْ جابز اٛلامیٱ جاڤٱنٱ خوش د ری ڤٱ ری شعار گۊگل (شاٛتوݩ سفٱت نۊییت) دؽاری دٱ ۉ گوت کاْ «اؽ قسٱیا چرندٱ.» جابز گوت: «ماْ تا آخریݩ هناسٱ ۉ تا آخریݩ قرو د درآمد ۴۰ ملٛیاردی ٱپل ناْ سی گرتن اؽ هٱق خٱرج مؽ کم. اؽ چی دۏرس بیٱ دۏزیٱ. جگا د زمینٱ پاٛ جۊری، چیا هنی کاْ ڤ دٱس گۊگل دۏرس بینٱ اْفتزائٱن.»

جابز مؽنجا سالؽا ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ ٱندوم هاٛئٱت دیڤونداری شرکٱت گٱپ بی.[۹۹]

پاٛڤٱن جابز ڤا پیشکردکارؽا هٱنی ٱشکٱفت سیلیکون[آلشتکاری]

اْستیڤ جابز ۉ بیل گیتس د کنفرانس آل تینگز دیجیتال د سال ۲۰۰۷

جابز ۉ گیتس رابتٱ بلاجۊیی ڤایٱک داشتن.[۱۰۰] بنا ڤ گوتٱ بیل گیتس، ڤٱ ۉ جابز بؽشتر د نسم عۏمرشوناْ هومکار، هومال ۉ دۊس بینٱ.[۱۰۱] ڤنو ڤا یٱ کاْ هٱمیٱ هومال یٱک بیین ۉ هومال هایی مؽ کردن، د گاتؽا جۊرڤاجۊر شریک ۉ هوم دٱنڳ هٱم بینٱ.[۱۰۰] جابز د جایؽ دٱبارٱ گیتس گوت: «بیل ٱسل آز خؽال یاری خۊیی نارٱ ۉ هیچ گاتی چی ناْ نوئاسازی نٱکردٱ. ماْ فکر مؽکم اۊ بؽشتر د اومۊر بٱشٱردۊسونٱ رٱتٱ تا سازؽاری. ڤٱ وا بؽ شٱرمی ڤیرساختٱیا کسونؽا هنی ناْ مؽ دۏزٱ.» گیتس هٱم دٱربارٱ جابز گوت کاْ: «رایا هنی یی سی ساٛلٛ کردن ڤ اؽ داسون هؽ. د ڤیر ۉ باڤٱر ماْ داسون بؽشترؽم چی ینٱ کاْ هٱر دۏ تا مو هومسا مالداری ڤ نوم زیراکس داشتؽم. ماْ شیشٱ هونٱ ڤٱناْ اْشگسم تا تلٛڤزیوݩ ڤٱناْ بۉئزم ڤلی فٱمسم کاْ تۏ زیتر د ماْ اؽ کار ٱنجوم داٛییٱ.»

جابز جٱنڳ قسٱ دؽاری ڤا مایکل دل، سردیڤونیار شرکٱت دل داشت. اؽ جمجال د گاتی شرۊ بی کاْ جابز د دل سی دۏرس کردن «جٱڤٱیا قٱڤاٛیی بؽ نودیاری» انتقات کرد.[۱۰۲] د اکوتور ۱۹۹۷ د یاٛ نشسجا گارتنر، د گاتی کاْ د مایکل دل پرسایشت بی کاْ ٱر د شرکٱت ٱپل کاْ د او گات هال ۉ بار خۊیؽ ناشت ڤ جا جابز کاْ سٱردیڤونیار بی ڤٱ چی مؽ کرد؟ ڤٱ د جوئاو گوت کاْ: «دٱر شرکٱتاْ خٱرٱ مب گرتم ۉ پیلٛ بٱئرکنوݩ داریار شرکٱت ناْ مب دٱم ڤشو.»[۱۰۲] د سال ۲۰۰۶ زایشتی جابز د گاتی کاْ ٱرزایشت بازار شرکٱت ٱپل د شرکٱت دل رٱت ڤارۉتر، ڤا یاٛ ٱنجومانامٱ سی هٱمٱ کارمٱنؽا ٱپل نیسٱن: اۉزا نشو ماٛیٱ اْ مایکل دل نوئاگو خۊیی. د پایٱ دونسمنیا ایسنی بازار بۊرس، ٱرزایشت بٱئرکنوݩ ٱپل د شرکٱت دل بؽشتر بیٱ. ٱلڤٱت بٱئرکنوݩ ماٛر ڤ هار ۉ ڤارۉ ۉ شایٱد دشو سو چیایؽ آلشتیاری داشتۊٱن کاْ ماْ ایساْ فکر کردم کاْ اؽ چی بایٱد گوتٱ بۊئٱ. اْستیڤ[۱۰۳] جابز هٱمیشٱ هس میؽکرد کاْ اْریکاْشمیت (کاْ د گات گٱپ کلونکاری آی فون ۉ آی پٱد، سردیڤونیار گۊگل[۱۰۴] ۉ ٱندوم هاٛئٱت دڤونداری ٱپل بی[۱۰۵]) و لری پیج و سرگی برین (رٱ ڤٱندؽاریا گۊگل کاْ جابز ناْ موئٱلٛم خوشو ؽ دونسن) د ڤٱ خؽانٱت کردنٱ. اؽ هس د گاتؽ بؽشتر بی کاْ رابت کارؽاری ٱندروید، خوسۊسیات فرٱ ۉ فرٱترؽ ناْ د آی او اس مؽ گرت. د ڤیر ۉ باڤٱر جابز، اچ‌ پی سی یاٛ گات فرٱ دراز، نشو دؽارکن درٱ سیلیکون بی. جابز نوئا د خوشالی کردن یاٛ پاراٛ یی د پیروزی آی پٱد ری ڤ ری اچ پی ڤا ناراهٱتی گوت کاْ:«هیولت ۉ پاکارد یاٛ شرکٱت گٱپ رٱ ڤٱندؽاری کردن، ڤنو تاٛ خوشو مؽ گوتن کاْ شرکٱت ناْ دٱنٱ ڤ آیمؽا کار بلٱل. ڤلی اچ پی ایساْ نابۊد بیٱ ۉ یٱ غٱم ٱنگیزٱ.»

جابز د هامینکاری د ادوبی فلش د ری آی‌ پٱد ۉ آی‌ فون نوئاگری کرد.[۱۰۶] د ڤیر ۉ باڤٱر ڤٱ فلٱش یاٛ نٱرم ٱفزار زاٛییف بی اْ ڤ دٱس آیمؽا تٱمٱل رٱ ڤٱندؽاری بیٱ. جابز گوت کاْ: «د گاتی کاْ جان ڤارناک د اْدوبی رٱت، روح ادوبی هٱم نابۊد بی. ڤٱ یاٛ نوئاساز بی ۉ رابتٱ ماْ ڤا وڤٱ فرۉ نازار بی. اْدوبی ایساْ بیٱ ڤٱ یاٛ شرکٱت سترٱ پۊشٱ ۉ د خوش آزؽ نارٱ.»

آیم هایی[آلشتکاری]

بنا ڤ گوتٱ اْریک هسلدال د مٱجلٱ بلومبرگ بیزینس‌ ڤیک، «جابز د ری ڤ ری ڤا بیلٛ گیتس، چنی دٱربارٱ هومیاری د کارؽا اآیم هایی نوم دؽار ۉ اْشناختٱ نؽ.»[۱۰۷] ڤا اؽ هال ۉ بار جابز د سال ۱۹۸۵ زایشتی گوت کاْ «کارؽا آیم هایی ناْ ڤ شکل قایم بیٱ ٱنجوم ماٛیٱ.»[۳۴] نوئا د ڤرگٱشتن جابز ڤ ٱپل وا داسون سٱردیڤونؽار د سال ۱۹۹۷، ڤ هٱمٱ بٱرنامٱیا آؽم هایی ناْ د ٱڤٱل کار نؽا ڤ کنار.[۱۰۷] بنا ڤ گوتٱ پاراٛیؽ د دۊسؽا ڤٱ د نیویورک تایمز، جابز هس مؽ کرد کٱ مؽ تونٱ گٱپ کلونکاری ٱپل ناْ بؽتر بٱکٱ تا ڤ جا اؽ کار کارؽا آیم هایی بٱکٱ.[۱۰۸] د نوئاتر زؽر نخیز دیڤونداری ڤٱ، ٱپل ٱندوم کشیارکاری دروسیاری سور(راسؽاری نۏسخٱیا سۏر د دٱسگایا، سی یٱ کاْ بهرجایی د سۊد فروختن ڤنو سی جٱنڳؽاری ڤا مرٱز ایدز د آفریقا ڤ کار گرتٱ بۊئٱ[۱۰۹]).

کنشتگرؽا سؽاسی[آلشتکاری]

د سال ۲۰۱۱، د یاٛ نوئاپرساشت ڤا ڤالتر اْیزاکسون، جابز گوت کاْ د یاٛ دییاْ یاری کاْ ڤا سرکومرٱ باراک اوباما داشتٱ د کٱم بیین ٱنادازٱ یارؽا نٱرم ٱفزار د ڤٱ گلایٱ کردٱ سی یٱ کاْ ڤٱ یاٛ گات هنی سرکومرٱ نؽ جابز د ڤٱ گوتٱ کاْ بایٱد سی هٱر دونسمنیجور خارجی کاْ مٱدرٱک ٱندازٱ یاری خوشاْ د ڤلاتؽا یٱکاگرتٱ اْمریکا ماٛیرٱ، گرین کارت باٛئٱن ڤش.[۱۱۰] دما اؽ دییاْ یاری جابز گوت کاْ: «سرکومرٱ فرٱ باهۊشٱ، ڤلی ڤایٱ ڤٱ سی یٱ کاْ کارؽا ڤا خوش سرٱنجوم دۏرس نمۊئٱن دلٛیلٛ مؽ آوئرد ۉ سی یٱ بی کاْ ماْ عٱسٱبونی بیم.»[۱۱۰]

جابز د عۏمر خوش ڤ پاراٛیؽ د سؽاسٱتکاریا ۉ پاراٛیی د جمشتؽا هومیاری پیلٛی مؽکرد، چی هومیاری ۲۰۹ هزار دۏلٛاری ڤ مٱردم کؽخایا ۉ هومیاری پیلٛی ۱٬۰۰۰ دۏلٛاری ڤ کومرٱ هایا ۉ هومیاری ۴۵ هزار دۏلٛاری ڤ پاراٛیی د کنشتکاریا ۉ جمشؽایی کاْ اۊ ڤنوناْ دۊس داشت.[۱۱۱]

مٱسئٱلٱ لٛار آزاییش[آلشتکاری]

مرٱزی کاْ د گوردالٱیا جابز (بٱرد گوردالٱ) بی ڤ شکل نۉهٱلمونٱ باعس بی ک سرٱتون ڤٱ دؽارکاری بۊئٱ. د گاتؽ کاْ جابز د اوکتوبر ۲۰۰۳ هاس یاٛ اورولوژیست یاٛ اْسکٱن کت د گوردالٱ یاش گرت، دؽار بی کاْ گوردالٱ یاش سالمٱ ڤلی یاٛ سا اْفتایٱ بی ڤ ری لٛۉزٱلماٛدٱ ڤٱ. نوئا د ڤارٱسیا دؽاری کرد کاْ ڤٱ موبتلا ڤ سرٱتوݩ بیٱ. هٱتا ساْ تا د دۏکتۏرؽا ڤش گوتن کاْ چٱن ما بؽشتر زنٱ نمؽ مونٱ. جابز نمؽهاس سی ڤرداشتن غودٱ سرٱتونی جٱروهی بٱکٱ، د هال ۉ بارؽ کاْ ڤٱ د او گات تٱنڳؽا را هٱل پزشگی سی درموناْ ڤٱ بیٱ. ڤٱ چٱن سال دماتر ڤا پٱشیمونی گوت کاْ: «د روسی نمؽ هاسم کاْ لٱشماْ د یٱک بتلٛیشنٱن، سی یٱ بی کاْ تٱفرٱ کردم بٱفٱمم کاْ سی دٱرمون رایا هنی هٱم هؽ یا نٱ؟» پاڤل مۉئٱ کاْ: «یاْ چی نازار یٱ بی کاْ ڤٱ د او گات د روسی نمؽهاس لٛٱش شاْ د یٱک بتیلٛیشنٱن. اۊساْ سٱختٱ کاْ کٱسؽ ناْ کاْ نمؽ ها چنی کارؽ بٱکٱ مٱجبۊر کرد کاْ چنی بٱکٱ.» سرتق بیین ۉ کٱلٛ شٱقیش د دما فٱمسن مرٱز ڤٱ تا اوکتوبر ۲۰۰۳، یٱنؽ ڤ ٱنازٱ نۏ ما تۊل بورد. د جوئیٱ سال ۲۰۰۴، اْسکٱن کت نشو دٱ کاْ تۊمور گٱپ بیٱ ۉ فرٱ درتیچ بیٱ. جابز د رۊز ۳۱ جوئیٱ سال ۲۰۰۴، د مؽنجاڤٱن پزشگی دونسمنیجا اْستنفورد عٱمٱل بی.

جابز ۴۹ سالٱ د سال ۲۰۰۴ ڤا یاٛ ٱنجومانامٱ کاْ د تٱخت بیمارسوݩ ڤنٱ کلٛ کردٱ بی، سی کارمٱنؽاش گوت کاْ: «ماْ چٱن گلٛٱ هوال شٱخسی دارم کاْ بایٱد ڤتو بۉئمشو ۉ دۊس دارم کاْ خوتو د زون ماْ ڤنون بٱفٱمؽت. ماْ ڤاْ یٱکؽ د جۊرؽا سرٱتوݩ لٛۉزٱلماٛدٱ موبتلا بیمٱ کاْ ڤا عٱمٱل خۊ مۊئٱ ۉ شیمی‌ درمونی ۉ لٛیسک دٱرمونیلٛیسک دٱرمونی نمؽها.»[۱۱۲] دٱس آخر د آگوست ۲۰۰۴، دما یاٛ عٱمٱل خوش سرٱنجوم، تۊمور نٱ د لٛارش اوئردن ڤ دٱر.[۱۱۳] د گات ناٛیین جابز، تیم کۊک کارؽا ڤٱناْ د شرکٱت ٱنجوم مؽ دٱ.[۱۱۲]

لٱر بیین جابز د کنفرانس جهونی گٱپ کلونکاریا ٱپل د اۊت ۲۰۰۶ ۉ جوئٱن ۲۰۰۸ ۉ نبیین ڤٱ د مٱک‌ ڤرلد - آی‌ ڤرلد د سال ۲۰۰۹ نشو مؽ دٱ کاْ مرٱزش ڤرٱ پیشکرد کردٱ.[۱۱۳] جایٱک بیین هورمۊنؽا لٛار ڤٱ شؽڤسٱ بی ڤ یٱک ۉ یٱ باعس بی کاْ سرٱتوݩ ڤٱ سرایت بٱکٱ ڤ جایؽ ترش. نگرونیا راس بیٱ سی کٱم بیین ڤٱزن جابز باعس بی کاْ قیمٱت بٱئرکنون ٱپل د ۱۸۸ دۏلٛار د شۊ جوئٱن سال ۲۰۰۸ بؽا هارتر ۉ کٱمتر ۱۵۶ دۏلٛار د آخر ما جوئیٱ ۉ د نهایٱت مۊئٱ ڤ ۹۷ دۏلٛار د ما اوکتوبر. د ما مارس ۲۰۰۹ ؽا جڤونؽ د یاٛ تٱسادۏف د دۏنیا رٱت ۉ ٱندومؽا لٛارش ٱ سی مریزؽا هنی ۉ اۊساْ بی کاْ جابز جگر ڤٱناْ سی پاٛڤٱند گرت. ی پاٛڤٱند ڤا خوش سرٱنجومؽ ٱنجوم گرت ڤلی موتمٱئن نبی. د گات درآوئردن جگر ڤٱ ڤ دٱس دۏکتۏرؽا، تۊموریا درتیچ بیٱ د سرتاسر جگر ڤٱ نشو مؽ دٱ کاْ شایٱد اؽ تۊمور د جایا هنی لٛارش درتیچ بیٱ ۉ د ری سرٱتوݩ ڤٱ فرٱ رۏشد داشتٱ.

جابز د گات درمونکاری خوش د ری شیمی دٱرمونی ۉ لٛیسک دٱرمونی نبیٱ.[۱۱۲][۱۱۴]

ڤ ٱساس گوت دۏکتۏر اْمری (یاٛ کارشناس سرٱتوݩ لٛۉزٱلماٛدٱ اْ ها د مدرسٱ دۏکتۏری هارڤارد ۉ اۊچاْ کار مؽ کٱ) اْنتخاو درموؽا جانشین چی رژیم غزایی ڤیژٱ، ڤ دٱس خود جابز باعس بی کاْ ڤٱ فرٱ زیتر د دۏنیا رۉئٱ.[۱۱۵]

ڤالتر ایزاکسون کاْ چٱن هٱفتٱ نوئا د دۏنیا رٱتن جابز د هونٱش ڤنٱ دییٱ گوت کاْ: «جابز کاْ فرٱ دٱرد داشتٱ د یاٛ اوتاق خۊ د تٱبٱقٱ هاری هونٱش بی ۉ سی رٱتن د پلٛیا فرٱ زاٛییف ۉ لٛٱر بی ڤلی ڤا یٱ هنی چی زیتر باهۊش ۉ خوش کلوم بی.»[۱۱۶] جابز کاْ خوشاْ ڤٱقفاْ شرکٱت ٱپل کردٱ بی د رۊز آخری د عۏمرش چی سٱردیڤونیار د نڤیسگٱ مؽنجاڤٱن ٱپل بی ۉ یاٛ رۊز ناْ تٱمومٱن کار کرد.[۱۱۶] چیا نشو ماٛیٱن کاْ جابز تا ۊز نوئا د دۏنیا رٱتنش سی ٱپل کار مؽکرد ۉ دٱرگیر موشگلات سازیاری تازٱ ۉ نهایی اؽ شرکٱت بیٱ.[۱۱۶] د اْستاٛفا نوماٛیؽ کاْ جابز سی هاٛیٱت دڤونداری ٱپل کلٛ کرد چنی اومایٱ کهاْ: ماْ هٱمیشٱ ڤ شما گوتمٱ کاْ ٱر یاٛ رۊزؽ بؽیایٱ کاْ ماْ ٱتونم کارؽام چی یاٛ سٱردیڤونیار ٱنجوم باٛئم شما ٱڤلی کسونؽایؽ هاٛیت اْ د اؽ داسون ڤارٱسیار مۊییت ۉ د بٱدبٱختی چنی گاتی پیش اومایٱ.[۱۱۷]

د دۏنیا رٱتن[آلشتکاری]

اْستیو جابز د ڤیرگا چارشمٱ ۵ اْکتوبر ۲۰۱۱ د سن ۵۶ سالاٛیی د دۏنیا رٱت .[۱۱۸] تٱسدیق د دۏنیا رٱتن جابز نشو ماٛیٱ اْ ڤٱ د دۏر ۉ با ساعت ۳ اؽڤارٱ د مالگٱش کاْ ها د پالو آلتو کالٛیفرنیا د کارگرایی هؽساین هناسٱش کاْ ڤٱ هٱم د کارگرایی سرٱتوݩ لٛۉزٱلماٛدٱ بی د دۏنیا رٱت.[۱۱۹] جابز نوئا د بٱرگوزاری یاٛ پرس کوچک ۉ خسۊسی د ڤیرگار ۷ اوکتوبر،[۱۲۰] د یاٛ مزارگٱ خلکمن ڤا نوم «آلتا مسا مموریال پارک» د پالو آلتو اْسباردٱ بی ڤ حاک.[۱۲۱]

ڤاکونشتؽا د دۏنیا رٱتن ڤٱ[آلشتکاری]

هونڤادٱ جابز نوئا د دۏنیا رٱتن ڤٱ د یاٛ اٛلامیٱ گوتن کاْ:اْستیڤ ڤا آرامش د اؽ دۏنیا رٱت...[۱۲۲]

د دۏنیا رٱتن ڤ ڤٱ دٱس دؽارگٱ ٱپل د یاٛ ڤارسیارکو اٛلام بی:

اؽمانؽا ڤ شکل پی یاداری غٱمدارؽم سی یٱ بایٱد بۉییم کاْ اْستیڤ جابز امر د دۏنیا رٱتٱ. سٱرشتٱ، دل رٱتاٛیی ۉ آز اْستیڤ سٱرچشمٱ چیا تازٱ ۉ فراٛؽ بی کاْ زهشت اؽمانؽا ناْ بؽتر ۉ راهٱتر کردٱ ۉ گٱپتری دل رٱتاٛیی ڤٱ، زؽنٱش لورن ۉ هونڤادٱش بیین...[۱۲۳]

نوئا د دۏنیا رٱتن جابز، سرآسونٱ دؽارگٱ ٱپل یاٛ شیڤٱ سؽا اْسبؽ د ڤٱناْ نؽا ۉ یاٛ تیرنشوݩ ٱنجومانامٱ سی یٱ کاْ کولٛ خلک بتونٱن پاٛغومؽاشوناْ سی پرسؽاری ڤا هونڤادٱ بنیسن نؽا.[۱۲۴]

یاٛ گرؽ نوئا د دۏنیا رٱتن جابز، شبٱکؽا ABC، CBS ۉ NBC اؽ هوئال ناْ گوتن[۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] ۉ آیمؽا نوم دؽاری چی باراک اوباما، [۱۲۸] داٛیڤید کامرون،[۱۲۹] مایکل بلومبرگ،[۱۳۰] بیلٛ گیتس،[۱۰۱] اْستیڤ ڤزنیاک،[۱۳۱] اْریکاْشمیت،[۱۳۰] لری پیج،[۱۳۲] سرگی برین،[۱۳۲] تیم کۊک،[۱۳۰] مایکل دل،[۱۳۰] اْدڤین کتمول،[۱۳۰] جان لستر[۱۳۰] ۉ… سی د دۏنیا رٱتن ڤٱ اٛلامیٱ دٱن.

شانازیا[آلشتکاری]

موجٱسمٱ اْستیڤ جابز د بۊداپست مٱجارسوݩ

تایم د سال ۱۹۸۳ زایشتی، جابز ناْ ڤا داسون «نوم دؽارترؽ اوستاد میکرو (الکترونیک)» ری دؽاری کرد.[۱۳۳]

د سال ۱۹۸۵ سرکومرٱ رونالد ریگان، مدال زایاراٛیی سازیاری ۉ نوئادؽاری ناْ د ڤٱ اْستیڤ جابز ۉ اْستیڤ ڤزنیاک سی یٱ کاْ ڤنو ٱنجومیار شٱخسی نا ریگشو ۉ گٱپ کلون کاری کردٱ بیین (د مؽنجا ٱڤلی آیمؽا خوش سرٱنجومی کاْ تونسن اؽ نشو ناْ باٛیرٱن).[۱۳۴] د سال ۲۰۰۷ زایشتی، جابز ڤ دٱس مٱجٱلٱ فورچون د یاٛ نومگٱ بیس پٱنج کٱساْ ڤا داسون یٱکؽ د قڤویتریݩ آیمؽا د اؽ نومگٱ ۉ ڤارۉتر د کسونؽایی چی بیل گیتس، روپرت مرداک ۉ اْریک اْشمیت د تجارٱت ری دؽاری کرد[۱۳۵] ۉ جیمز کالٛینز (نڤیسیار ۉ هچائٱ گو د زٱمینٱ تجارٱت) ڤٱناْ بؽتریݩ «بتهوڤن تجارٱت» دونس.[۱۳۶] د دسامر ۲۰۰۷، آرنولد شوئارزنگر فٱرموندار اوسنی کالٛیفرنیا ۉ کؽخا ٱڤٱل ماریا شرایور، شانازی اوماین ڤ «تالٛار نوم ؽاریا کالٛیفرنیا» کاْ ها د مۊزٱ ڤیرگار ۉ زناٛیی ۉ هونٱر کالٛفرنیا ناْ، داٛین ڤ اْستیڤ جابز.[۱۳۷]

د اۊت سال ۲۰۰۹ زایشتی، د ڤیر ۉ باڤٱرسنجشت جونیور اْچیومنت، ڤٱ ڤا داسون تٱشفیق بیٱ ترؽ کار رٱ ڤٱندؽار د مؽنجا نۊ جوونیا اْنتخاو بی.[۱۳۸] د نوامر ۲۰۰۹، ڤ دٱس مٱجلٱ فورچون ڤٱ ڤا داسون «سٱردیڤونیار دٱهٱ» اْنتخاو بی.[۱۳۹] د سال ۲۰۱۰، ڤٱ رٱت د دٱسٱ هفدٱئم قڤویتریݩ آیمؽا جهوݩ د دیجا فوربز.[۱۴۰] د دسامر ۲۰۱۰، فایننشیال تایمز، جابز ناْ ڤا داسون پؽا سال ۲۰۱۰ زایشتی نشو دٱ.[۱۴۱] د کنار گرتن اْستیڤ جابز ۉ نوئا د دۏنیا رٱتنش، د گلٛؽا فراٛیی ڤا داسونؽا، نوئابین، پشکردٱ نابغٱ نشو دؽاری بی.[۱۴۲][۱۴۳][۱۴۴][۱۴۵] [۱۴۶] نوئا کنار گرتن اْستیڤ جابز د سٱردیڤونیاری شرکٱت ٱپل ، نیویورک تایمز، گوت کاْ اْستیڤ جابز هنری فورد گات ایسنی یٱ.[۱۴۷] ۉ ڤنٱ نؽا د کنار تۊماس اْدیسون.[۱۴۸] د ۲۱ دسامر ۲۰۱۱ د بۊداپست، شرکٱت گرافی‌ سافت، ٱڤلی موجٱسمٱ بورنزی اْستیڤ جابز ناْ دۏرس کرد ۉ گوت کاْ ڤٱ یٱکؽ د گٱپتری آیمؽا گات مودرنٱ.[۱۴۹]

د یاٛ ڤیر ۉ باڤٱر سٱنجش د سال ۲۰۱۲ کاْ د مؽنجا ۱٬۰۰۰ نوجڤوݩ مؽنجا سنؽا ۱۶ تا ۲۵ سال ٱنجوم بی سی یٱ کاْ گٱپتری نوئادؽارکن کولٛ ڤیرگار دؽار بٱکی، اْستیڤ جابز ڤا گرتن ۲۴ دٱرسٱد رٱیا، رٱت د گرینج دۏئم ۉ نوئا د تۊماس اْدیسون.[۱۵۰]

د مارس ۲۰۱۲، فورچون، گوت کاْ جابز گٱپتری کار رٱ ڤٱندؽار اؽ گاتٱ ۉ گوتٱ کاْ ڤٱ نوئابین ۉ ڤاسٱرشتٱ هؽ.[۱۵۱]

ڤالتر ایزاکسون دٱبارٱ اْستیڤ جابز مۏئٱ کاْ: «ڤٱ یاٛ کار رٱ ڤٱندؽار خٱلاق بی ۉ د شیش سٱنئٱت جۊرڤاجۊر ڤٱز آلیشت رٱ ڤنٱ ۉ ڤنونٱ ڤ کٱمال رٱسونٱ:ٱنجومیاریا شٱخسی، فیلٛمیا ٱنیماٛشن، دٱنڳ، تلٛؽفوݩ، تٱبلت ۉ پلاگٱیا دیجیتال.»

سٱبت هونٱ اْستیڤ جابز چی یاٛ جاگٱ ڤیرگارمنی[آلشتکاری]

هونٱ اْستیڤ جابز د کالٛیفرنیا کاْ کشیاری ٱنجومیاریا ٱپل د پارکین اۊچاْ شرۊ بی، چی یاٛ آرنڳ ڤیرگارمن سٱبت بی. اؽ هونٱ ڤیلٛایی اْ ها د لس‌ آلتوس کاْ ڤٱ هٱم ها د باریک او سانفرانسیسکو، بی ڤ یاٛ جاذبٱ ڤلاتگردی.[۱۵۲]

ڤا تٱسمیم کمیسیون ڤیرگارمن راساگٱ سیلیکون ڤلی، هٱر جۊر آلشتی د اؽ هونٱ بایٱد ٱڤٱل ڤ دٱس اؽ کمیسیون ڤاری بۊئٱ. خوئٱر جابز کاْ ایساْ ساهاو اؽ مالٱ، اۊ اؽ تٱسمین اْئترازی نارٱ. د ایسنی دا ڤٱنٱ اْستیڤ جابز ها د اؽ مال ۉ ایچاْ زئشت مؽ کٱ.[۱۵۳]

اٛستیڤ جابز د ڤارسگٱریا[آلشتکاری]

کتاویا[آلشتکاری]

فیلٛمؽا[آلشتکاری]

 • جابز: یاٛ فیلٛم ڤا داسون زئشت اْستیڤ جابز
 • دزیا درٱ سیلیکون: یاٛ فیلٛم ڤا داسون راس بیین ٱڤلیݩ ٱنجومیار شٱخسی د سال ۱۹۹۹ زایشتی

پلا کردن تٱمر سی ڤٱ[آلشتکاری]

ڤ اْتمال فرٱ د ٱڤلؽا سال ۲۰۱۵ زایشتی، عٱسگ اْستیڤ جابز ڤا داسون ڤیردیاری ۉ دؽارکردٱ د ری تٱمرؽا پوستی اْمریکا چاپ با. اْدارٱ پوست اْمریکا سی شانازی د آیمؽایی کاْ د پیشکرد رئزشت ۉ جامعٱ اْمریکا نٱقش فرٱ نازارؽ ناْ داشتنٱ، هٱر سال یٱکؽ د عٱسک ڤنوناْ ری تٱمرؽا پوستی پلا مؽ کٱ.[۱۵۴][۱۵۵][۱۵۶][۱۵۷][۱۵۸][۱۵۹]

سرچشمٱ[آلشتکاری]

 1. "The Walt Disney Company and Affiliated Companies – Board of Directors". The Walt Disney Company. http://corporate.disney.go.com/corporate/board_of_directors.html. Retrieved October 2, 2009. 
 2. خٱتا جاگٱ:نامعتور <ref> سردیس; هیچ نیسسه یی سی چیا نوم نیائه دیار نکردهJobsBio1
 3. http://dgmweb.net/FGS/J/JobsPaulReinhold-ClaraHagopian.html
 4. http://www.newsday.co.zw/article/2011-11-04-why-do-hurt-people-other
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ http://americanhistory.si.edu/collections/comphist/sj1.html خٱتا جاگٱ:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «mount» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است خٱتا جاگٱ:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «mount» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است
 6. http://www.cultofmac.com/121169/what-steve-jobs-means-to-silicon-valley
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ ۷٫۵ http://www.onlinecnnnews.com/steve-paul-jobs-personal-life خٱتا جاگٱ:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «online» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است خٱتا جاگٱ:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «online» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است خٱتا جاگٱ:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «online» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است
 8. ۸٫۰ ۸٫۱ http://www.nytimes.com/2011/10/12/opinion/prosperos-tempestuous-family.html
 9. http://www.people.com/people/package/article/0,,20534714_20535084,00.html
 10. http://www.biography.com/people/mona-simpson-20841731
 11. http://www.nytimes.com/2011/10/30/opinion/mona-simpsons-eulogy-for-steve-jobs.html?pagewanted=all
 12. http://allaboutstevejobs.com/bio/longbio/longbio_01.php
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ ۱۳٫۲ http://www.stevejobs.info/biography-of-steve-jobs.php
 14. http://www.forbes.com/sites/daveserchuk/2011/10/11/steve-jobs-liberal-hippie-education
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱
 16. http://www.mid-day.com/news/2010/aug/100810-picture-Guru-Neem-Karoli-Baba-attracted-Julia-Roberts-Hinduism.htm
 17. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-10-25/news/30320340_1_delhi-belly-intuition-indian-villages
 18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ http://timesofindia.indiatimes.com/tech/itslideshow/7312002.cms
 19. ۱۹٫۰ ۱۹٫۱ http://www.telegraph.co.uk/technology/apple/4242660/Steve-Jobs-Apples-iGod-Profile.html خٱتا جاگٱ:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «lsd» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است
 20. http://www.thefix.com/content/steve-jobs-think-different-and-lsd-9143
 21. http://www.investingvalue.com/investment-leaders/steve-jobs/index.htm
 22. http://knowledge.wharton.upenn.edu/article.cfm?articleid=1903
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ http://www.minyanville.com/special-features/articles/lisa-brennan-jobs-business-icons-rich/8/31/2010/id/29768
 24. http://allaboutstevejobs.com/bio/longbio/longbio_03.php
 25. http://books.google.com/books?id=mXnw5tM8QRwC&pg=PA81#v=onepage&q&f=false
 26. http://www.redmondpie.com/steve-jobs-biography-by-walter-isaacson-launch-brought-up-to-october-24th-pre-orders-jump-53555
 27. http://money.cnn.com/2008/03/02/news/companies/elkind_jobs.fortune/index.htm
 28. http://www.bbc.co.uk/programmes/b018ct00
 29. ۲۹٫۰ ۲۹٫۱
 30. ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.html
 31. http://perrya.hubpages.com/hub/Steve-Jobs-Apple-and-The-Beatles
 32. http://www.psychologytoday.com/blog/the-tao-innovation/201112/unleashing-your-inner-steve-jobs-part-4
 33. http://www.apple.com/pr/library/2010/11/16The-Beatles-Now-on-iTunes.html
 34. ۳۴٫۰ ۳۴٫۱ http://www.redmondpie.com/steve-jobs-interview-in-playboy-1985
 35. http://www.cultofmac.com/126338/why-steve-jobs-mercedes-never-had-a-license-plate
 36. http://www.scaruffi.com/politics/svtour.html
 37. http://www.cultofmac.com/110841/apple-co-founders-steve-wozniak-and-ron-wayne-talk-about-apples-early-years-video/
 38. http://extras.denverpost.com/books/chap0411h.htm
 39. http://inventors.about.com/od/cstartinventions/a/Apple_Computers.htm
 40. http://www.islandnet.com/~kpolsson/comphist/comp1976.htm
 41. http://arstechnica.com/old/content/2005/12/total-share.ars/3
 42. http://www.pophistorydig.com/?tag=apple-computer-ipo
 43. http://www.vectronicsappleworld.com/profiles/84.html
 44. http://www.actsweb.org/articles/article.php?i=1160&d=2&c=6
 45. http://www.newlaunches.com/archives/top_10_apple_products_which_flopped.php
 46. http://www.islandnet.com/~kpolsson/applehis/appl1984.htm
 47. http://inventors.about.com/library/weekly/aa051599.htm
 48. http://books.google.com/books?id=WcLJ3aK-ZSkC&pg=PT1948&lpg=PT1948&dq=Jobs+was+a+persuasive+and+charismatic+evangelist+for+Apple&source=bl&ots=Bbb66ZI291&sig=ZpOSNxqfKX-q9ydXEtnVJbOT3Gg&hl=en&sa=X&ei=sPp3T_afMOnH0QW24uTgDw&ved=0CCcQ6AEwAg#v=onepage&q=Jobs%20was%20a%20persuasive%20and%20charismatic%20evangelist%20for%20Apple&f=false
 49. http://www.applematters.com/article/may-24-1989-jobs-fails-to-oust-sculley/
 50. ۵۰٫۰ ۵۰٫۱ http://www.eastlinemarketing.com/blog/generalonline/ir-i-p-steven-paul-steve-jobs-1955 –2011/
 51. ۵۱٫۰ ۵۱٫۱ http://www.theage.com.au/photogallery/digital-life/digital-life-news/10-products-that-defined-steve-jobss-career-20110825-1jb6e.html
 52. http://www.wired.com/wired/archive/4.02/jobs.html
 53. http://toastytech.com/guis/openstep.html
 54. ۵۴٫۰ ۵۴٫۱ http://www.startyourbusinessmag.com/featuredotcom.html
 55. http://info.cern.ch/NextBrowser.html
 56. http://info.cern.ch
 57. ۵۷٫۰ ۵۷٫۱ http://www.smashiphone.net/mac-os-x-turns-10-tomorrow خٱتا جاگٱ:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «buy» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است
 58. http://lowendmac.com/orchard/06/pixar-story-lucas-disney.html
 59. http://www.pixar.com/about/Our-Story
 60. http://alvyray.com/Pixar
 61. http://www.pixar.com/about
 62. http://www.pixar.com/companyinfo/history/1986.html
 63. ۶۳٫۰ ۶۳٫۱ http://www.pixar.com/about/Our-Story
 64. http://money.cnn.com/2006/01/24/news/companies/disney_pixar_deal
 65. http://www.nytimes.com/2006/01/25/business/25disney.html?_r=2&oref=slogin
 66. http://www.splashnology.com/article/steve-jobs-1955-–-2011/2961/
 67. http://www.nytimes.com/library/cyber/week/091797apple.html
 68. http://www.oppapers.com/essays/Apple-s-Change/168353
 69. ۶۹٫۰ ۶۹٫۱ http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2011/06/article_0008.html
 70. http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2000/01/06/BU47316.DTL
 71. http://www.technobuffalo.com/companies/apple/a-look-back-at-the-introduction-of-the-ipod
 72. http://www.apple.com/pr/library/2008/04/03iTunes-Store-Top-Music-Retailer-in-the-US.html
 73. http://www.macworld.com/article/1054769/iphone.html
 74. http://www.apple.com/pr/library/2010/03/05iPad-Available-in-US-on-April-3.html
 75. http://www.onleadingwell.com/2011/10/06/steve-jobs-legacy-real-artists-ship
 76. ۷۶٫۰ ۷۶٫۱ http://money.cnn.com/galleries/2011/technology/1111/gallery.1_dollar_tech_executives/
 77. http://www.redmondpie.com/steve-jobs-annual-salary-at-apple-1997-2011-was-less-than-yours
 78. ۷۸٫۰ ۷۸٫۱ http://books.google.com/books?id=WcLJ3aK-ZSkC&pg=PT1952&lpg=PT1952&dq=Jobs+was+both+admired+and+criticized+for+his+consummate+skill+at+persuasion+and+salesmanship&source=bl&ots=Bbb79UF690&sig=vTZz7sbyyrb3dJCBZJUE00SFZHs&hl=en&sa=X&ei=WAOLT7GHGsXLtAbqqNzqCw&ved=0CFkQ6AEwCQ#v=onepage&q=Jobs%20was%20both%20admired%20and%20criticized%20for%20his%20consummate%20skill%20at%20persuasion%20and%20salesmanship&f=false
 79. http://books.google.com/books?id=WcLJ3aK-ZSkC&pg=PT1952&lpg=PT1952&dq=Jobs+was+both+admired+and+criticized+for+his+consummate+skill+at+persuasion+and+salesmanship&source=bl&ots=Bbb79UF690&sig=vTZz7sbyyrb3dJCBZJUE00SFZHs&hl=en&sa=X&ei=WAOLT7GHGsXLtAbqqNzqCw&ved=0CFkQ6AEwCQ#v=onepage&q=Jobs%20was%20both%20admired%20and%20criticized%20for%20his%20consummate%20skill%20at%20persuasion%20and%20salesmanship&f=false
 80. http://lowendmac.com/orchard/07/apple-think-different.html
 81. http://www.cbsnews.com/8301-501465_162-20116786-501465.html
 82. http://www.nytimes.com/interactive/2011/08/24/technology/steve-jobs-patents.html?ref=technology
 83. http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2394061,00.asp
 84. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204002304576629463753783594.html
 85. http://www.businessday.co.za/Articles/Content.aspx?id=152129
 86. http://techcrunch.com/2011/08/24/steve-jobs-resigns-from-apple
 87. http://www.apple.com/pr/library/2011/08/24Steve-Jobs-Resigns-as-CEO-of-Apple.html
 88. http://www.techradar.com/news/computing/apple/steve-jobs-resignation-sees-apple-stock-tumble-999739
 89. http://abcnews.go.com/Business/steve-jobs-death-billions-remain-private-topic/story?id=14682218#.T3SMEXNuFuU
 90. http://www.forbes.com/profile/steve-jobs
 91. http://www.abc.net.au/7.30/content/2011/s3334132.htm
 92. http://www.engadget.com/2007/01/09/live-from-macworld-2007-steve-jobs-keynote
 93. http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2007/03/19/8402325/index.htm
 94. ۹۴٫۰ ۹۴٫۱ http://books.google.com/books?id=WcLJ3aK-ZSkC&pg=PT1955&lpg=PT1955&dq=temperamental+style+can+be+found+in+steve+jobs&source=bl&ots=Bbb7cXK2d5&sig=jR4pEWhP4jztTCF6ZlLpJiuGwEw&hl=en&sa=X&ei=jR6QT92xEK_T4QScsPzCBA&ved=0CEIQ6AEwBQ#v=onepage&q=temperamental%20style%20can%20be%20found%20in%20steve%20jobs&f=false
 95. ۹۵٫۰ ۹۵٫۱ http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/1993/10/18/78470
 96. http://www.nytimes.com/2005/04/30/technology/30apple.html?_r=1
 97. http://jimhillmedia.com/columnists1/b/floyd_norman/archive/2009/01/19/steve-jobs-a-tough-act-to-follow.aspx
 98. http://www.wired.com/wiredenterprise/2012/03/mr-linux/2
 99. http://www.berkeleydailyplanet.com/issue/2002-10-05/article/15120
 100. ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۱ http://news.cnet.com/8301-10805_3-20096955-75/steve-jobs-and-bill-gates-its-complicated
 101. ۱۰۱٫۰ ۱۰۱٫۱ http://www.thegatesnotes.com/Personal/Steve-Jobs
 102. ۱۰۲٫۰ ۱۰۲٫۱ http://news.cnet.com/8301-10787_3-9940589-60.html خٱتا جاگٱ:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «struggle» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است
 103. http://www.nytimes.com/2006/01/16/technology/16apple.html
 104. http://www.google.com/about/company/facts/management/#eric
 105. http://www.apple.com/pr/library/2009/08/03Dr-Eric-Schmidt-Resigns-from-Apples-Board-of-Directors.html
 106. http://mashable.com/2012/09/23/tech-rivalries
 107. ۱۰۷٫۰ ۱۰۷٫۱ http://youngblah.com/steve-jobs-an-artist-who-changed-the-world
 108. http://www.deseretnews.com/article/700187536/Steve-Jobs-philanthropy-Did-he-give-anonymously-or-not-at-all.html
 109. http://www.apple.com/product-red
 110. ۱۱۰٫۰ ۱۱۰٫۱ http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2011/11/01/BUHP1LOI3O.DTL
 111. http://newsmeat.com/billionaire_political_donations/Steve_Jobs.php
 112. ۱۱۲٫۰ ۱۱۲٫۱ ۱۱۲٫۲ http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/c/a/2004/08/02/MNGMJ816F41.DTL
 113. ۱۱۳٫۰ ۱۱۳٫۱ http://abcnews.go.com/Health/CancerPreventionAndTreatment/steve-jobs-pancreatic-cancer-timeline/story?id=14681812 خٱتا جاگٱ:برچسب <ref> نامعتبر؛ نام «Pancreatic Cancer: A Timeline» چندین بار با محتوای متفاوت تعریف شده‌است
 114. http://tech.fortune.cnn.com/2008/06/13/steve-jobs-life-after-the-whipple
 115. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2049019/Steve-Jobs-dead-Apple-CEO-shunned-conventional-cancer-medicine.html?ito=feeds-newsxml
 116. ۱۱۶٫۰ ۱۱۶٫۱ ۱۱۶٫۲ http://www.appleinsider.com/articles/11/10/19/steve_jobs_worked_on_apples_next_product_the_day_before_he_died.html
 117. http://www.apple.com/pr/library/2011/08/24Letter-from-Steve-Jobs.html
 118. http://abcnews.go.com/Technology/steve-jobs-dies-apple-chief-innovated-personal-computer/story?id=14383813
 119. http://www.bloomberg.com/news/2011-10-10/jobs-died-at-home-of-respiratory-arrest-tied-to-cancer-1-.html
 120. http://abcnews.go.com/blogs/business/2011/10/steve-jobs-funeral-takes-place/
 121. http://abcnews.go.com/blogs/technology/2011/10/steve-jobs-died-of-respiratory-arrest-amid-pancreatic-tumor
 122. http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304447804576410753210811910.html
 123. http://www.apple.com/pr/library/2011/10/05Statement-by-Apples-Board-of-Directors.html
 124. http://money.cnn.com/galleries/2011/technology/1110/gallery.steve_jobs_homepage_tributes/index.html
 125. http://www.youtube.com/watch?v=Ft3oPgsCFbA
 126. http://www.youtube.com/watch?v=Ho830uRUxEg
 127. https://www.youtube.com/watch?v=gvvm-CCdSdI
 128. http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/10/05/statement-president-passing-steve-jobs
 129. http://www.number10.gov.uk/news/steve-jobs/
 130. ۱۳۰٫۰ ۱۳۰٫۱ ۱۳۰٫۲ ۱۳۰٫۳ ۱۳۰٫۴ ۱۳۰٫۵ http://techland.time.com/2011/10/05/ap-reports-apple-says-steve-jobs-has-died
 131. http://www.usatoday.com/tech/news/story/2011-10-06/wozniak-reacts-jobs-death/50676712/1
 132. ۱۳۲٫۰ ۱۳۲٫۱ http://mashable.com/2011/10/05/google-founders-steve-jobs
 133. http://www.time.com/time/printout/0,8816,953634,00.html
 134. http://www.uspto.gov/about/nmti/recipients/1985.jsp
 135. http://money.cnn.com/galleries/2007/fortune/0711/gallery.power_25.fortune/index.html
 136. http://money.cnn.com/2007/11/21/news/newsmakers/power_jobs.fortune/index.htm
 137. http://www.californiamuseum.org/exhibits/halloffame/inductees
 138. http://www.ja.org/files/polls/Teens-Entrepreneurship-Part-2.pdf
 139. http://money.cnn.com/2009/11/04/technology/steve_jobs_ceo_decade.fortune/index.htm
 140. http://www.forbes.com/lists/2011/20/powerful-people_2010.html
 141. http://www.geek.com/articles/apple/the-financial-times-names-steve-jobs-2010-person-of-the-year-20101227
 142. http://www.suntimes.com/8064619-417/steve-jobs-impact-goes-far-beyond-computers.html
 143. http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/technology-obituaries/8810037/Steve-Jobs-obituary.html
 144. http://www.independent.co.uk/opinion/leading-articles/leading-article-the-sad-loss-of-one-of-a-kind-2366636.html
 145. http://mg.co.za/article/2011-10-07-steve-jobs-a-genius-to-the-end
 146. http://www.nytimes.com/2011/10/06/business/steve-jobs-of-apple-dies-at-56.html?pagewanted=all
 147. http://www.nytimes.com/2011/08/27/opinion/nocera-what-makes-steve-jobs-great.html?_r=1
 148. http://www.nytimes.com/2011/08/26/technology/jobs-rare-among-ceos-engendered-affection.html
 149. http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/weird-wide-web/steve-jobs-apple-iphone-statue-budapest-hungary-graphisoft
 150. http://latimesblogs.latimes.com/technology/2012/01/thomas-edison-steve-jobs-top-young-adult-list-of-greatest-innovators.html
 151. http://money.cnn.com/galleries/2012/news/companies/1203/gallery.greatest-entrepreneurs.fortune/2.html
 152. سٱبت هونٱ اْستیڤ جابز چی یاٛ 'آرنڳ ڤیرگارمن' بی‌سی‌سی فورسی
 153. سٱبت هونٱ اْستیڤ جابز چی یاٛ 'آرنڳ ڤیرگارمن' بی‌سی‌سی فورسی
 154. نٱقش اْستیڤ جابز ری تٱمر
 155. "اْستیڤ جابز" مۊئٱ ڤ تٱمر
 156. اْستیڤ جابز مۊئٱ ڤ تٱمر- ٱسر ایروݩ
 157. شیڤات اْستڤ جابز ری یاٛ تٱمر ڤیردؽاری چاپ مۊئٱ- فارنت
 158. بهار نیوز - عٱسک اْستیڤ جابز ری تٱمر پوست اْمریکا
 159. شیڤات اْستیڤ جابز د ری یاٛ تٱمر ڤیردؽار پوستی