ايران

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

چوٙأ:Rtl ايران يكي ز ولاتا گپ ولات وند آسيا هڎ و زونا فارس،كردي،لري،بلوچي،گيلكي و.... مئنس گپ زيڎه ابو و نزيك سي و هشتا ولات داره،مئن ايران نزيك 20 زون قصه كرده ابو.