اوستوڤانٱ

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ٱر اوستوڤانٱ ناْ موڤٱرٱب قٱل کنؽم غراتی دۏرس مۊئٱ

یاٛ اوستوڤانٱ

اوستوڤانٱ یا سوتون یٱکؽ د پایاٛیی ترب شؽڤاتؽا مونهنی فٱزایی د هندسٱ ئا کاْ سٱت دۉر ڤٱ ناْ کمولۊس نۏقتٱیایؽ تٱشکیلٛ ماٛیٱ کاْ د فاسلٱ یاٛجۊر د یاٛ خٱت راس قرار دارٱن، اؽ خٱت راس ماٛئڤٱر نوم دارٱ. دۏ سٱر اؽ شکل فٱزایی ڤ کومٱک دۏ بٱلگٱ عٱمۊد ڤ ماٛئڤٱر اوستوڤانٱ بٱستٱ مۊئٱ. سٱت ۉ هٱجم اوستوڤانٱ د زیترؽا دیر سی اْشماردونسمٱنؽا مٱلٛۊم بیٱ.

د هندسٱ دیفرانسیئل یاٛ اوستوڤانٱ ناْ ڤ تۉر یاٛ سٱت کرکٱشیٱ تٱریف مؽکٱن کاْ موڤٱلد ڤٱ یاٛ دٱسٱ کر موڤازی هؽسن. اوستوڤاناٛیؽ کاْ مٱقتٱ پٱئنا ڤٱ یاٛ باٛیزی، سٱئمی یا هزلولی بۊئٱ ڤ رزگ اوستوڤانٱ باٛیزی گۊن، اوستوڤانٱ سٱئمی گۊن ۉ اوستوڤانٱ هزلولی گۊن نوم نؽانٱ.

سرچشمٱ[آلشتکاری]