انتاکیه

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولات ترکیه انتاکیه یه گل د شهریا ولات ترکیه ئه که ها د آستون ختای .

ولاتشناسی[ڤیرایئشت]

نفوس[ڤیرایئشت]

کس هان د ای شهر

هنر[ڤیرایئشت]

ورزشت[ڤیرایئشت]

سرچشمه[ڤیرایئشت]