امنات چاروین

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Thailand Amnat Charoen locator map.svg

امنات چاروین نوم یه گل د آستونیا ولات تایلند ه که مینجاونش شهر امنات چاروین ه.

سرچشمه[ڤیرایئشت]