الفتح

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
فتح
فتح
سٱردیۋۊنکار مأحموٙد عأباس
رٱۋندیار یاسئر عأرأفات
شوئار "یا جبل ما یھزک ریح"
("The winds cannot shake the mountain")
"ڤأضع آلیشتکاری تا خوش سأرأنجومی"
رٱۋندیاری بیٱ د 1959 چی یئ گئل جومئشت سیاسی
ناٛۋیسگٱ یا رام اللە، بال ئو أفتونئشین
لشک جاٛۋۊنیا لئشک جئڤوٙنیا
ۋیر و باۋرکو ڤیرا زایارە یی فئلئسطینی
سئکولاریزم
ۋابستاٛیی سیاسی اورۊپایی
ۋابستاٛیی مین زایارٱیی سوٙسیالیست مین زایارە یی،
یأکاگئری پیشکئردە
لیر ھومفئکری قانوٙن
۴۵ / ۱۳۲
Party flag
Flag of Fatah
دیارگٱ
www.fateh.ps

فَتْح ڤا نوم تأمومجومئشت ڤیرا آزادی ڤولاتی فئلئسطینٱرٱڤی: حرکة التحریر الوطنی الفلسطینی) نازارتئری ساموٙنگە سیاسی و جأنیاری فلسطینیە کئ د سال ۱۹۵۹ زایئشتی ڤئ دأس یاسئر عأرأفات و خلیل الوزیر (ابوجهاد) ڤا دال آزاد بییئن فئلئسطین د زیر نأخیز ئسرائیل ڤئ شیڤە چئریکی رأڤأندیاری بی.

فتح گأپتئری و نازارتئری جأرغە د کونفئدارسیوٙن پارتیا فئلئسطینی ڤا نوم ساموٙنگە ڤیرا آزادی فئلئسطین (ساف) ە و ئی پارتی سیاسی ڤیرئش ھا ڤا ڤیرا زایارە یی و کو و کوتی دیجا سوٙسیالیستی دارە. فتح بأرعأسگ ساموٙنجا ڤیرا ئسلامی حماس د لا ھیژ دولأتی چی یئ گئل جأرغە تئروریستی نوم دیار نأبییە.

نئھا د دونیا رأتئن یاسئر عأرأفات د سال ۲۰۰۴ فاروق قدومی بی ڤئ جانئشین ڤئ د جاگە رأدیارکونی ئی ساموٙنگە و مأحموٙد عأباس أندوم سأردیار ئی ساموٙنگە بی ڤئ سأرکوٙمأرە ڤولات دولأت فئلئسطین .

سأرچئشمە[ڤیرایشت]