الفتح

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فتح
فتح
سٱردیڤۊنکار مأحموٙد عأباس
رٱڤٱندیار یاسئر عأرأفات
شوئار "یا جبل ما یھزک ریح"
("The winds cannot shake the mountain")
"ڤأضع آلیشتکاری تا خوش سأرأنجومی"
رٱڤٱندیاری بیٱ د 1959 چی یئ گئل جومئشت سیاسی
نڤیسگٱ یا رام اللە، بال ئو أفتونئشین
لشک جڤۊنیا لئشک جئڤوٙنیا
ڤیر و باڤٱرکو ڤیرا زایارە یی فئلئسطینی
سئکولاریزم
ڤابستاٛیی سیاسی اورۊپایی
ڤابستاٛیی مین زایارٱیی سوٙسیالیست مین زایارە یی،
یأکاگئری پیشکئردە
لیر ھومفئکری قانوٙن
۴۵ / ۱۳۲
Party flag
Flag of Fatah
دیارگٱ
www.fateh.ps

فَتْح ڤا نوم تأمومجومئشت ڤیرا آزادی ڤولاتی فئلئسطین چوٙأ:ڤئ عأرأڤی نازارتئری ساموٙنگە سیاسی و جأنیاری فلسطینیە کئ د سال ۱۹۵۹ زایئشتی ڤئ دأس یاسئر عأرأفات و خلیل الوزیر (ابوجهاد) ڤا دال آزاد بییئن فئلئسطین د زیر نأخیز ئسرائیل ڤئ شیڤە چئریکی رأڤأندیاری بی.

فتح گأپتئری و نازارتئری جأرغە د کونفئدارسیوٙن پارتیا فئلئسطینی ڤا نوم ساموٙنگە ڤیرا آزادی فئلئسطین (ساف) ە و ئی پارتی سیاسی ڤیرئش ھا ڤا ڤیرا زایارە یی و کو و کوتی دیجا سوٙسیالیستی دارە. فتح بأرعأسگ ساموٙنجا ڤیرا ئسلامی حماس د لا ھیژ دولأتی چی یئ گئل جأرغە تئروریستی نوم دیار نأبییە.

نئھا د دونیا رأتئن یاسئر عأرأفات د سال ۲۰۰۴ فاروق قدومی بی ڤئ جانئشین ڤئ د جاگە رأدیارکونی ئی ساموٙنگە و مأحموٙد عأباس أندوم سأردیار ئی ساموٙنگە بی ڤئ سأرکوٙمأرە ڤولات دولأت فئلئسطین .

سأرچئشمە[ڤیرایشت]