البی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولات فرانسه البی یه گل د شهریا ولات فرانسه ئه که ها د راساگه پیرنه مینجا .

ولاتشناسی[ڤیرایئشت]

نفوس[ڤیرایئشت]

هنر[ڤیرایئشت]

ورزشت[ڤیرایئشت]

سرچشمه[ڤیرایئشت]