البی

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

چوٙأ:جعوه دونسمنیا شهر ولات فرانسه البی یه گل د شهریا ولات فرانسه ئه که ها د راساگه پیرنه مینجا .

ولاتشناسی[ڤیرایشت]

نفوس[ڤیرایشت]

هنر[ڤیرایشت]

ورزشت[ڤیرایشت]

سرچشمه[ڤیرایشت]