احمد بن بلا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
احمد بن بلا
Président Ahmed Ben Bella.jpg
أڤئلی سأرکوٙمأرە ڤولات ألجأزایئر
مٱشقۏل ۋ کار

۱۵ سئپتامر ۱۹۶۳ – ۱۹ جوٙأن ۱۹۶۵

ناٛھا د فرحات عباس
داٛما د هواری بومدین
نوخوس ڤأزیر ألجأزایئر
مٱشقۏل ۋ کار

۱۹۶۲ – ۱۹۶۳

دۈنسمأنيا شخصي
ڤ دي اۈمائن موٙمە احمد بن بلا
۱۹۱۸
مغنیە، آستوٙن تلمسان
د دونیا رأتن ۲۰۱۲
ألجأزیرە
زایارأڤأندي ألجزأیئری
پارتي سياسي جئپە ڤیرا آزادی ڤولاتی
ھومسأر زوھرە سئلامی
کإسم ، سیاسأتکار
دين ئسلام سونی

موٙمە احمد بن بلا (ڤئ عأرأڤی: أحمد بن بلّة) (ڤ دی ئوٙماە د ۲۵ دئسامر ۱۹۱۸ - د دونیا رأتە د ۱۱ آڤریل ۲۰۱۲) رأدیارکون سیاسی جأن خودصلاداری ڤولات ألجأزایئر، أڤئلی نوخوس ڤأزیر و سأرکوٙمأرە ڤولات گولئ ڤورچی بییە ڤ دئ خألک ألجأزایئر بی.


سرچشمە[ڤیرایئشت]