احمد بن بلا

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
احمد بن بلا
Président Ahmed Ben Bella.jpg
أڤئلی سأرکوٙمأرە ڤولات ألجأزایئر
مٱشقۊل ڤ کار

۱۵ سئپتامر ۱۹۶۳ – ۱۹ جوٙأن ۱۹۶۵

ناٛھا د فرحات عباس
داٛما د هواری بومدین
نوخوس ڤأزیر ألجأزایئر
مٱشقۊل ڤ کار

۱۹۶۲ – ۱۹۶۳

دۊنسمنیا شخسی
ۋ دی اۊمائن موٙمە احمد بن بلا
۱۹۱۸
مغنیە، آستوٙن تلمسان
د دونیا رٱتن ۲۰۱۲
ألجأزیرە
زایارٱۋندی ألجزأیئری
پارتی سیاسی جئپە ڤیرا آزادی ڤولاتی
هومسر زوھرە سئلامی
کاٛسم ، سیاسأتکار
دين ئسلام سونی

موٙمە احمد بن بلا (ڤئ عأرأڤی: أحمد بن بلّة) (ڤ دی ئوٙماە د ۲۵ دئسامر ۱۹۱۸ - د دونیا رأتە د ۱۱ آڤریل ۲۰۱۲) رأدیارکون سیاسی جأن خودصلاداری ڤولات ألجأزایئر، أڤئلی نوخوس ڤأزیر و سأرکوٙمأرە ڤولات گولئ ڤورچی بییە ڤ دئ خألک ألجأزایئر بی.


سرچشمە[ڤیرایشت]