ئیمانوٙئل کانت

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
ئیمانوٙئل کانت
ڤی دی ئوٙماە ۲۲ آڤریل ۱۷۲۴
کوٙنیکسبئرگ، پئروٙس (ئیسئ کالینینگئراد، روٙسیە)
د دونیا رأتە ۱۲ فئڤریە ۱۸۰۴ (۷۹ سالئ یی)
کوٙنیکسبئرگ، پئروٙس
ئیسجا کوٙنیکسبئرگ، پئروٙس
زایارە ڤأندی پئروٙسی
گات فألسأفە سأدە 18
راساگە فألسأفە أفتونئشین
ڤیر و باڤأرکو
حاستە یا نازار
ڤیردیارجایا أصلی
ئمضا

ئیمانوٙئل کانت (ڤئ آلمانی|Immanuel Kant) (ڤئ دی ئوٙماە د ۲۲ آڤریل ۱۷۲۴ - د دونیا رأتە د ۱۲ فئڤریە ۱۸۰۴) شیڤات أصلی د فألسأفە جأدید ە. ڤئ ڤیرا تأجروبە و ڤیرا عألقمأنی أڤئلی مودئرن نە شیڤنی ڤئ یأک و تا ئیسئ کارگئرایی ڤئ د ری مابعدالطبیعه، مأرئفأت شئناسی، أخلاق، فألسأفە سیاسی، نازار شئناسی و راسیاریا دوٙنئسمأنی و فألسأفی ھأنی نئھا دارە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]