ئوموٙری موحیط زئشت

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چوٙأ:ئوموٙری

ئوموٙری موحیط زئشت کولأند د ڤأرگئرئتە مأرحألە یا ھارە: ڤارئسی نازار بییئن ئوموٙری د بئین رأتئن موحیط زئشت و پئی جوٙری دألیلیا ئوموٙری د بئین رأتئن و نئشوٙ دیاری کئردئن أنگیزە یا ئوموٙری حاسئنی سی کأم کئردئن، ڤاداشتئن و بأرعأسگ کئردئن ئی شیڤە أ.

عأسگدوٙنی[آلشدکاری]

سأرچئشمە[آلشدکاری]