ئشتوٙتگارت

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

اشتوتگارت (وه آلمانی: Stuttgart) پاتخت ولاتچه بادن-وورتمبرگ ه که ای ولاتچه ها د هارگه افتونشین ولات آلمان.

اموری[ڤیرایئشت]