ئسفأھان

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

اصفهان یه گل د شهرستانیا آستون اصفهان ه که ای شهر مینجاون آستون اصفهان ه.

نوما نهاتر[ڤیرایئشت]

د نهاتر وه اصفهان الیهودیه، جی ،صفاهان، صفویان،سپاهان، گابیه،شهرستان، رشورجی،گی و چیا تر می گوتن.اوسه که عرویا اصفهان گرتن سی یه که حرف پ د زونشو نبی پ بی وه ف سی یه د مرور گات سپاهان بی وه اصفهان.

ویرگارچه[ڤیرایئشت]

د لحاظ ویرگارمنی هنی مشخص نبیه که جاگه ویرگارمنی ای آستون دقیقا د کجا بیه، ولی د گات ساسانیا ای آستون یه گل پایگا نظامی و جئنی بیه.

د سده یا اول اسلام[ڤیرایئشت]

دیلمیا[ڤیرایئشت]

سلجوقیا[ڤیرایئشت]

صفویا[ڤیرایئشت]

دوره نها وضع آلیشت اسلامی و دوره ایسنی[ڤیرایئشت]

معماری[ڤیرایئشت]

دما اسلام[ڤیرایئشت]

د سلجوقیا تا ایسه[ڤیرایئشت]

ولات نشینی[ڤیرایئشت]

جاگه ولات نشینی[ڤیرایئشت]

او و هوا[ڤیرایئشت]

او و هوا ای آستون بیشتر هوشگ و میونه ئه د لحاظ وارشت بارو فره ژاره.


بخش بنی سیاسی د ایران[ڤیرایئشت]

خلک شناسی و رئزیشت[ڤیرایئشت]

لون و زون[ڤیرایئشت]

خلک آستون اصفهان بیشتر فارس هئن که کمینه یا ولات نشینی چی لور،ترک،گرجی و ارمنی داره که ارمنیا مسیئی هئن و دین خوشونه دارن.


دین و مصو[ڤیرایئشت]

جاگه یا ویرگارمنی[ڤیرایئشت]

میدو نقش جهان[ڤیرایئشت]

منار جومو[ڤیرایئشت]

سی و سه پل[ڤیرایئشت]

سرچشمه[ڤیرایئشت]