ئسفأھان

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

اصفهان یه گل د شهرستانیا آستون اصفهان ه که ای شهر مینجاون آستون اصفهان ه.

نوما نهاتر[ڤیرایشت]

د نهاتر وه اصفهان الیهودیه، جی ،صفاهان، صفویان،سپاهان، گابیه،شهرستان، رشورجی،گی و چیا تر می گوتن.اوسه که عرویا اصفهان گرتن سی یه که حرف پ د زونشو نبی پ بی وه ف سی یه د مرور گات سپاهان بی وه اصفهان.

ویرگارچه[ڤیرایشت]

د لحاظ ویرگارمنی هنی مشخص نبیه که جاگه ویرگارمنی ای آستون دقیقا د کجا بیه، ولی د گات ساسانیا ای آستون یه گل پایگا نظامی و جئنی بیه.

د سده یا اول اسلام[ڤیرایشت]

دیلمیا[ڤیرایشت]

سلجوقیا[ڤیرایشت]

صفویا[ڤیرایشت]

دوره نها وضع آلیشت اسلامی و دوره ایسنی[ڤیرایشت]

معماری[ڤیرایشت]

دما اسلام[ڤیرایشت]

د سلجوقیا تا ایسه[ڤیرایشت]

ولات نشینی[ڤیرایشت]

جاگه ولات نشینی[ڤیرایشت]

او و هوا[ڤیرایشت]

او و هوا ای آستون بیشتر هوشگ و میونه ئه د لحاظ وارشت بارو فره ژاره.


بخش بنی سیاسی د ایران[ڤیرایشت]

خلک شناسی و رئزیشت[ڤیرایشت]

لون و زون[ڤیرایشت]

خلک آستون اصفهان بیشتر فارس هئن که کمینه یا ولات نشینی چی لور،ترک،گرجی و ارمنی داره که ارمنیا مسیئی هئن و دین خوشونه دارن.


دین و مصو[ڤیرایشت]

جاگه یا ویرگارمنی[ڤیرایشت]

میدو نقش جهان[ڤیرایشت]

منار جومو[ڤیرایشت]

سی و سه پل[ڤیرایشت]

سرچشمه[ڤیرایشت]