ئرنئست ھئمینگڤئی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
ئرنئست ھئمینگڤئی
ErnestHemingway.jpg
ھئمینگڤئی د سال ۱۹۳۹ زایئشتی
ڤ دی اومایٱ د ئرنئست میلئر ھئمینگڤئی
۱۸۹۹
ئوٙک پارک، ئیلینوی
د دونیا رٱتٱ د کأچام، آیداهو
کئسم نئڤیسیار، روزنامە نیس
زایارٱڤٱندی ئمریکایی
جانر مأتأل؛ گأپ مأتأل
آرنگیٛا جادیٛار ریش ئسبی ڤا دأریا، خودافئظی ڤا تئفأن، تۉسوٙ خأطأردار، ڤالئریار غولامئ مورادی
جاییزٱیا جاییزە نوبئل نئسموٙن (۱۹۵۴)
جاییزە پوٙلیتزئر سی مأتأل(۱۹۵۳)
هومسٱریٛا هئدلی ریچاردسون (۱۹۲۷-۱۹۲۱)
پائولین فایفئر (۱۹۴۰-۱۹۲۷)
مارتا گئلهورن (۱۹۴۵-۱۹۴۰)
مئری ڤئلش (۱۹۶۱-۱۹۴۶)

اْمزا

ئرنئست میلئر ھئمینگڤئی د نئڤیسیاریا گأپ ئمریکا و جاییزە گئر نوبئل نیسموٙن ه. ڤئ د رأڤأندیاریا یئ گئل د کارگئراتئری جوٙریا نیسموٙنی ڤا نوم فئرە نوم دیار بییە «روخ ڤأن تاشی نیسموٙن» ە.

ارنست همینگوی بیشتر عمرش و دم ماجرا گردی بی. د زخمی‌ بین د ایتالیاد اثر حردن ۲۰۰ پرزه ترکش‌گلوله نیرویا اتریشی د مینجا جئن جهونی اول تا رئتن د خط نهایی جپه‌یا جنگ مینجاون اسپانیا یا سفریا دنیاگردی افرقا وه تا مائی‌گری و اشکار جونوریا درنه و زنئی دا کوبا د آخرزنئی ئم یه رو تفنگشه ورداش و وه مزگش تیر ون.

د گپترین گپ متلیا و کتاو ریش اسبئ وا دریا ئه. وه د ای کتاو وه راساگه زنئی ریش اسبیئ چنگ می وونه که یه رو راساون دریا د محدودگه نیروش بی و لال بهگیا خوش لرز دریا بیوه یایی بینه درمونه د تال و پی تورش و ایسه زنئی و به رسسه وه آخرش، د تمارزی گپترین گرتن مائی دل نه میزنه وه دریا و گپترین مائی گرتنشه وه دس میاره. ولی نتونه که ونه تا بال دریا باره و چی جز سخو د بال دریا نمیاره. همینگوی در ریش اسبئ وا دریا شکوه راساگه دریا نه وا هار و وه رو رئتن زنئی دراز یه مائیگر وه یک می شیونه ای وه یک شیوسن زنئی نومه ای پر د انوه سی مائیگری د پا افتائه دوروس میکه. پاره ای د نقدکننه یا گوتنه ای کتاو وا موبی دیک آرنگ هرمان ملویل همبائیه.

زنئی[آلشتکاری]

ارنست همینگوی د ۲۱ جوئیه ۱۸۹۹ د اوک پارک (Oak Park) آستون ایلینویز زمار بی. بوئه ش کلارنس دکتر و داش گریس معلّم پیانو و دنگ بی. ارنست تووسنیا نه وگرد حونوادش د شمال میشیگان زنئی می کرد و د هموچه بی که وه فهمست که وه مائیگری فره علاقه داره.

وه نها تموم بین دورهٔ دبیرستان، د سال ۱۹۱۷ سی زمونی دکانزاس‌سیتی وه عنوان گزارشت کننه گانومه آساره مشغول وه کار بی. د جئن جهونی اول وه داوطلو خدمت د ارتش بی امّا کم سوئی تیه ش وه نه نه د ای کار منع کرد د عوض وه عنوان راننه آمبولانس صلیب سور دی نزیکی جپه ایتالیا وه خدمت گرته بی. د ۸ جوئیه ۱۹۱۸ زخمی بی و مایا د بیمارستان بستری بی.

د ورئشتنش وه ولاتیا یک گرته خلک شهر و محلّه‌ش د اوک پارک د وه چی قهرمانیا استقبال کردن. ارنست کار خورنگاری نه د سر گرت و د سال ۱۹۲۱ وا هدلی ریچاردسن مال سن لوییز آشنا و عاشقش بی. وه نو وایک عاروسی کردن و بنا وه توصیه شروود اندرسن سی شرو زنئی، پاریسنه انتخاو کن. د اوچه ارنست سی تورنتو استار مشغول وه کار بی. وه نو همچنو سی گواردن زنئی د بهر ارث بوئه هدلی نه وه کار می گرتن و ارنست وه کار متل نیسی مشغول بی. د همی دورون یعنی مینجا سالیا ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۶ بی که وه د جاگه یک نیسنه نوم دیار بی .

روشت ویجه وه د نیسنن وه نه نیسنه‌ای بی‌هومتا و فره اثرمن کرده بی. د سال ۱۹۲۵ اولین رشته متلیا کؤچکش، د زمانهٔ ایما، منتشر بی که وه خوئی هناگو روشت خاص وه بی. ویرنوشته یاش د دوران که نها مرگ وه د سال ۱۹۶۴ وا عنوان «عید متغیر» منتشر بی، ای کتا برداشت شسخی و بی‌نظیر د نیسنیا، هنرمنا، رهزیشت وروشت زنئی د پاریس دئه ۱۹۲۰ هئ.

ارنست و هدلی د اکتور ۱۹۲۳ صاحاو یه کر بی ین و نوم وه نه جان هیشتن (وا نوم دورویی بامبی). ای حونواده جوؤ وه جایا فره یی د اروپا خصوصند اروپای مینجایی می رئتن و د زمسونیا می رئتن اسکی.د توسونیا سی شرکت دشادینه سن فرمین دپامپلونا وه اسپانیا می رئتن که اولین سفرشو د تووسون ۱۹۲۳ بی. د سال ۱۹۲۶ اولین گپ متل وه وه پایه تجربیا وه دس اومائش د اسپانیا وه نوم «افتو همچنو می بلیزه» پلا بی.

د سال ۱۹۲۶ ارنست همینگوی وا پائولین فایفر پیلدار نه دی و ای دیئن زئن حاسن اول وه نه وه جیایی کشس. ارنست و پائولین د سال ۱۹۲۷ وایک عاروسی کردن و صاحاو دو گل کر بین. پاتریک د سال ۱۹۲۸ و گرگوری د سال ۱۹۳۱ زمار بی. وه د همو دوران زنئی ش وا پائولین حونه ای دکی وست فلوریدا گرت.

د آخریا دههٔ ۱۹۳۰ همینگوی عاشق زئنه ای روزنامه‌نگار و نیسنه وه نوم مارتا گلهورن بی و د سال ۱۹۴۰واش عاروسی کرد. ارنست، "فینکا ویخی‌یا" (Finca Vigía) نه د کوبا گرت. د سال ۱۹۴۴ وا مری ولش نه دیئ و و اوسه دلباخته وه بی، د مارتا د سال ۱۹۴۵جدا بی و در ۱۹۴۶ وا مری عاروسی که.

ساونیایی د زنئی ارنست همینگوی[آلشتکاری]

ارنست همینگوی نها ورئشتن د افرقا ر سال ۱۹۳۴ زایشتی، وه بروکلین د شر نیویورک رئت و سی خوش قایقی گرت و نومشه نیا «پیلار».

ارنست همینگوی وه انازه یازده سال پیشو وه نوم «تاته ویلی» داشت. وه د ویرگار ۲۲ فوریه ۱۹۵۳ د نومه‌ای هشاره کن وه یه گل د دوسیاش وه نوم جیانفرانکو ایوانچیک، موئه که پیشوش دوتا د پایاش سی تصادف وا یه گل سواری اشکسه. یه نفر وش موئه که کار پیشونه تموم بکه، اما همینگوی قوول نمی که: «نتونسم ریسک بکم سی یه که ویل متوجه بوئه که یکی میها ونه بکشه...» سرانجوم وه د ناچاری تفنگشه گرت ری وه تاته ویلی و د حونه وش شیلک میکه. نومه یایی د همینگوی؛ 'نه براری دارم، نه یه هوم پاله خس'

مردن[آلشتکاری]

ارنست همینگوی د تاریخ ۲ جوئیه ۱۹۶۱ زایشتی وا یکی د تفنگیا نازارش، دولول ساچمه‌زنی باس اند کو، خوشه کشت؛ هرچن هومسر وه، ماری ولش، مدعی بی که ارنست داشت تفنگشته تمیس می کرد که تیری دش د رئته و باعث بیه وه بمیره.

نوشتیا ارنست همینگوی[آلشتکاری]

سال داسوٙن لۊری داسوٙن ئینگیلیسی
۱۹۲۳ سه متل و ده شئر Three Stories and Ten Poems
۱۹۲۴ د زمان ایما In Our Time
۱۹۲۷ پیایا بی زئنیا Men Without Women
۱۹۳۳ برنه هیژ نمیبره The Winner Take Nothing
۱۹۲۶ افتو همچنو سر ورمیاره The Sun Also Rises
۱۹۲۹ دل کنن د اسلیه A Farewell to Arms
۱۹۳۲ مردن د ایواره Death in the Afternoon
۱۹۳۵ تلیا سوز افرقا Green Hills of Africa
۱۹۳۷ داشتن وناشتن To have and Have Not
۱۹۳۸ ستین پنجم و چهل و نه متل کؤچک The Fifth Column and Forty-nine short stories
۱۹۴۰ زنگیا سی کی دنگ می کن For Whom the Bell Tolls
۱۹۴۲ بیترین متلیا جنگ سی همه گاتا The Best War Stories of All Time
۱۹۵۰ د گلال رو سی داریا Across the River and into the Trees
۱۹۵۲ ریش اسبئ وا دریا The Old Man and the Sea
۱۹۶۰ مجومه شئر Collected Poems

نوشتیایی که نها مردن همینگوی پلا بیه[آلشتکاری]

سال داسوٙن لۊری داسوٙن ئینگیلیسی
۱۹۶۴ "پاریس جشن بیکران" (والریا: فرهاد غبرایی)، "عیش گران" (والریا: سیروس طاهباز، لرسه ناقص)، "مهمونی سیار" A Moveable Feast
۱۹۶۷ وه نوم ارنست همینگوی (یادداشت‌یا همینگوی د سالیا اولیه منن د پاریس) Byline: Ernest Hemingway
۱۹۷۰ متلیا کانزاس سیتی استار Stories Cub Reporter: Kansas City Star
۱۹۷۰ جزیریا مئن تیفون Islands in the Stream
۱۹۷۰ باخ عدن (گپ متل تموم نبیه) The Garden of Eden
۱۹۹۹ راستی د اولین بلیزشت True at the First Light
۱۹۶۱ تووسو خطرناک (والریار: غلام مرادی، نشر کتاو سرانه، ۱۳۸۸) Dangerous Summer

ارثیه[آلشتکاری]

جاییزه قلم همینگوی، نوم یه گل جاییزه بااعتوار نیسمونیه که وه «اولین کتاو یه متل نیسه» اهدا بوئه.

کتاوگه و موزه جان اف. کندی، د تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۲ زایشتی، وا انتشار ۱۵ نومه چاپ نبیه د ارنست همینگوی، سیک یایی د زنئی وه نه آشگار کرد. ای نومیا خطوؤ د جیانفرانکو ایوانچیک ایتالیایی نوشته بینه، د تاریخ ۱۹۵۳تا 1960 زایشتی ادامه داشته بینه. کتاوگه و موزه جان اف. کندی، ای پومزه نامه نه اخر سال ۲۰۱۱ زایشتی، د جیانفرانکو ایوانچیک خرئی نومه یایی د همینگوی؛ نه براری دارم، نه یه هوم پاله خو

کتاویا حننی دباره ارنست همینگوی[آلشتکاری]


سرچشمه[آلشتکاری]