إسلام

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

إسلام یه گل د دینیا اصلی و نوم دیار عالمه، پیغامبر ای دین جناو مومه یه که فره آئم نازاری بیه.


سرچشمأ[ڤیرایئشت]