إسلام

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری

إسلام یه گل د دینیا اصلی و نوم دیار عالمه، پیغامبر ای دین جناو مومه یه که فره آئم نازاری بیه.


سرچشمأ[ڤیرایشت]