آیین هئندوٙ

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هندوئیسم یا هندوتوا یه گل دین و مصوه که جاگه وه دی اومائنش ولات هئن بیه ای دین سئیمی دین نها دین مسیئیت و اسلامه و کسونا زیاتی هان د ای دین، ای دین د نوم گلال سند گرته بیه ایرانیا دماتر د ولاتیا لا گلال سند می گوتنه هند و ای راساگه جاگه وه دی اومائن شهرآویشته ییا گپی چی موهنجودارو و هاراپا بیه که د گات خوشو امپراتوریا و شایا فره گپی بینه، اولین بار اسکیلاکس که رئته بی تلکستن و انازه دیاری کردن ای گلا کلیمه هندوس نه سی ای گلال وه کار گرته. د او گات وه نها و د گات اسلامی، نوم هندو د ای راساگه و کل ولات هئن و دین خلک هئن وه کار گرته بیه و خود ایسجایا ولات هندوستان د خوشو می گوتنه هندو، هشتاد درصد د نفوس ولات هئن دین هندو دارن و نزیک وه سی ملیون کس که دینشو هندو ئه هان د در د ولات هئن. پاره یی د دین شناسیا موئن که کلیمه هندوئیسم وا کلیمه درتیچ کاری سی دین هندو فره فرخ داره. هندوئیسم یا هندوتوا یه گل کلیمه یی که د ور گرته کل رسم و رسومات زئشت هندویائه که وا ای هومبراوری سازی ای کلیمه د ور گرته دین هندوئم هئ. خود هندویا د چن گل خدا خدا یکونه نه باور دارن ولی د گاتی که کلیمه هندوئیسم وه کار گرته بوئه یه گل د مئفومیاش چن خدایی و چندربی بیینه، یئنی چنی موئه بوئی که هندوئیسم بیشتر ها د پایه کردار تا باور. هندوئیسم سی یه که یه گل کتاو مقدس و خو ناره، نمی تونه مینجا دیندار و بی دین فرخ بنیه. وا ای هومبراوری سازی موئه بویی که هندوئیسم بیشتر یه گل روشت زئشته تا یه گل دین و مصو خاص، ای دین د باوریا هندویا فره آزادی راس کرده چنی که خوشونم سی دیارکاری را دروست هان د شک، ای دین ریشه د آیین ودایی هئن دمادار داره.

باوریا[آلشتکاری]

اصول دین هندو ائتقات و حرمت نیائن وه کتاویا دمادار و سنتیا دینی برهمنیا و پرستشت خدایایی که هندویا د دیارجایی ونو د گات دماتری ائتقات دارن. ای دین وه بهشت و جهندم ائتقات ناری د ای لحاظ موئه بوئی که دقیقن ها د ری وه ری دینیا ابراهیمی چی اسلام و جیدیت، ائتقات د تناسخ(چن کرت زایشتی) نها د دنیا رئتن چن گل د باوریا نازار و اصلی ای دینن، د ویر اوردن دسه یا کومله یکی د زن حاستن و حرمت نیائن د هرچی که زئشت داره و خصوصند گا که د ای دین نشودیارکن حاصلخیزی زمینه د لا هندویا فره نازارن. کلیمه ام د زون سانسکریت که هومبراور لوریش همو آمینه یه گل کلیمه مقدس د ای دینه و موئه بوئی که وا کلیمه یهوه د دین جید یکیه. وا یه که دین هندو فره لشک و بار داره ولی د مینجا ای لشکیا چن تا چی یکونه ئن:کارما، دارما، تناسخ و رستگاری که ونو مفئویا اصلی د زئشت هندویان. د باور هندویا یه گل روح یکا مینجا دنیایی هئ که مینجا هندویا وا نوم برهمن نوم دیاره و هر آئم زمینی یه گل روح خدایی(آتمان) داره که ریشه گرته د برهمنه و وه یکیه. د دین هندو برهمن دو شیوه داره:نیرگونا برهمن و سگونا برهمن، نیرگونا برهمن اصلی نه دیارکاری می که و موئه که برهمن اصلی واروتر د حس آئمیائه و نیرگونا برهمن نه وا دیدجا آئم دیارکاری میکه. دین برهمایی سه گل خدا پیا و سه گل خدا زن داره، که خدایا نرینه ونونن:برهما، ویشنو و شیوا اوسه خدایا زن ونونن: پارواتی، دوی و لاکشمی.

خدایا[آلشتکاری]

براهما بوئه وه آفرینشتکار، ویشنو بوئه وه وادار، شیوا واجوکوکار کائنات سه گل خدا د دین هندوئن. هومسر براهما ساراسواتی، خدا دونسمنی و هنره. هومسر شیوا، پارواتی خدا آزه. لاکشمیم خدا پیل و مالداریه و هر آئمی ای سه گل چی نه میها. چن گل خدایا نوم دیار هندوئیسم ونونن:

لشکیا[آلشتکاری]

ویشنو پرستی، شیوا پرستی، شاکتی‌ پرستی و سنت اسمارته لشکیا اصلی مصو هندوئیسمن:

ویشنو پرستی Vishnu.jpg ویشنوپرستی
شیواپرستی India statue of nataraja.jpg
شاکتی‌ پرستی Goddess Kali By Piyal Kundu1.jpg شاکتی‌پرستی
سنت اسمارته The Death of Bhishma.jpg

سرچشمه[آلشتکاری]