آنیل کاپور

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

آنیل کاپور یه گل هنرمن و بازیگر نوم دیار هئنیه.

Kapoor with Tom Cruise at Taj Mahal, Agra

سرچشمه[ڤیرایئشت]

ڤیکیپدیا اینگیلیسی