آنتوڤان دو سنت إگزوپري

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آنتوڤان دو سنت إگزوپري
11exupery-inline1-500.jpg
ڤ دی اومایٱ د Antoine Marie Jean-Baptiste Roger
1900
لیوٙن، فأرانسە
د دونیا رٱتٱ د گوم بییە د سال 1944
نادیار (گاسی بال ئو، ھارگە مارسئی, فأرانسە)
کئسم خألأڤان، نئڤیسیار
زایارٱڤٱندی فأرانسئ یی
آموختارکای Villa St. Jean International School
گات 1929–44
1944–2008 (نئھا د دونیا رأتئنئش)
جانر زئشت نوٙمە نیسی, belles-lettres، گوتار نیسی، نیسموٙم بأچە یا
جاییزٱیا

لوجیون دۊ آنئر (1929)[۱]
prix Femina (1929)[۱]
Grand Prix du roman de l'Académie française (1939)
U.S. National Book Award (1940)
Croix de guerre (1940)[۲]

Prix des Ambassadeurs (posthumous)
Croix de guerre avec palme (posthumous)
هومسٱریٛا Consuelo Suncín de Sandova (1931 – تا گات د دونیا رأتئنش د )

اْمزا

آنتوڤان دو سأنت ئگزوپئری (ڤئ دی ئوٙماە د ۲۹ جوٙأن ۱۹۰۰ - د دونیا رأتە د ۳۱ جوٙئیە ۱۹۴۴) یئ گئل نئڤیسیار و خألأڤان فأرانسئ یی بی.

زئشت[آلشتکاری]

ڤئ کور کونت جان دو سأنت ئگزوپئری کارمأن بیمە د ھارگە فأرانسە و ماری دو فونسکئلومب، أشراف زادە فأرانسئ یی بییە ڤئ د ۲۹ جوٙأن سال ۱۹۰۰ د شأر لیون ئوٙما ڤئ دی. دا و بوٙأش ڤولات نئشین شأر لیون نأبیینە ڤألی د ئو شأر زئشت داشدئ نە، سی یە بییە کئ ڤئ دی ئوٙمائنش د شأر لیون شامسأکی بییە. ڤا یە کئ حوٙنئڤادە دو سأنت ئگزوپئری ژار بیینە ڤألی یئ گئل حوٙنئڤادە أصل و نأسأڤدار د ھارگە فأرانسە بیینە. ڤئ چار سال بیشتئر ناشتە کئ بوٙأش د دونیا رأتە و داش ڤئ تئنیایی ڤئنە گأپ کئردە. ئوٙسئ کئ ڤئ بأچە بییە ڤا یئ گئل بئرار و دۊ گئل خوٙأر د سأن مورس و مولئل کئ زئمینیا داپیرأش د ئوٙچئ بییە گأپ بیینە و د مان می رأتە د دأبیرئستان و د ئوٙچئ بی کئ دأبیرئستانئش تأموم بییە.

جئڤوٙنی[آلشتکاری]

ئمریکا[آلشتکاری]

Antoine de Saint-Exupéry.jpg


شازادە کوچئکە[آلشتکاری]

د دونیا رأتئن[آلشتکاری]

نیسئسە یا[آلشتکاری]

سأرچئشمە[آلشتکاری]

  • ۱٫۰ ۱٫۱ Commire (1980), p. 158.
  • Commire (1980), p. 161.