آلیکانتئ (آستوٙن)

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری
Escudo de la Provincia de Alicante.svg

آلیکانتئ نوم یئ گئل د آستوٙنیا ڤولات ئسپانیاە کئ مینجاڤأنئش شأر آلیکانتئە و ئی آستوٙن ھأف گئل شأرئستان دارە.

سأرچئشمە[ڤیرایئشت]