آلمان نازی

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رایش آلمان گٱپ
Großdeutsches Reich
۱۹۳۳–۱۹۴۵
باٛرٱق نئشوٙ زایارٱیی
شوعار
Ein Volk, ein Reich, ein Führer

"یئ گئل زایارە، یئ گئل رایش، یئ گئل سأردیڤوٙنکار"

سورۊ
Das Lied der Deutschen (جاڤأنە)


بأند أڤأل
Das Lied der Deutschen
ڤئ دوم دأنگ ھورئست ڤئسئل

ئوروٙپا د گات سأردیاری و گأپ کئلوٙنکاری رایش گأپ آلمان، ۱۹۴۱-۱۹۴۲.
     رایش آلمان گأپ1
     ری یأکاگئرئتە یا-راساگە یا ڤاداشتئ بییە
پاتٱخت بئرلین
زڤون(یٛا) آلمانی
دۉلت نئظام تأک پارتی ناسیوٙنال سوٙسیالیستی
سأردیڤوٙنکار
 - ۱۹۳۴-۱۹۴۵ آدولف ھیتلئر ۲
سأرکوٙمأرە رایش
 - ۱۹۳۳-۱۹۳۴ پاڤئل فون هیندنبورگ
 - ۱۹۴۵ کارل دونیتز
صأدر أعظأم
 - ۱۹۳۳-۱۹۴۵ آدولف ھیتلئر
 - ۱۹۴۵ یوٙزئف گوٙبلئز
 - ۱۹۴۵ لوٙتز گئراف شوٙرین فون کئروسیک ۳
گات ڤیرگارمٱن گات مینجا جٱن جٱهۊنی دویوم/جٱن جٱهۊنی دویوم
 - Machtergreifung ۳۰ جانڤیٱ ۱۹۳۳
 - Gleichschaltung ۲۷ فڤریٱ ۱۹۳۳
 - آنشلۊس ۱۲ مارس ۱۹۳۸
 - جٱن جٱهۊنی دویوم ۱ سپتامر ۱۹۳۹
 - د دونیا رٱتن هیتلر ۳۰ آڤریل ۱۹۴۵
 - تسلیم بیئن آلمان ۷/۸ مه ۱۹۴۵
جاگٱپی
 - ۱۹۴۱ ۶۹۶٬۲۶۵کیلۊمتر چارسیک(۲۶۸٬۸۲۹مایل چارسیک)
نوفۊس
 - نزیک ۱۹۴۱ ۹۰٬۰۳۰٬۷۷۵ 
     تٱپسن نوفۊس ۱۲۹٫۳ /کیلۊمتر چارسیک (۳۳۴٫۹ /مایل چارسیک)
یٱکا پیل رایش مارک (ℛℳ)
د دئما ڤ
د دوم ڤ
کۊمٱرٱ ڤولات ڤایمار
زار (کومولٱیٱکی زایارٱیا)
دۉلت فدرال اوتریش
کۊمٱرٱ ڤولات چکوسلوڤاکی
راساگٱ کلایپدا
شٱر آزاد دانزیگ
کۊمٱرٱ ڤولات دویوم لهستان
پاتشایی ایتالیا
اۊپان-ملمودی
لۊگزامبۊرگ
آلزاس-لورن
Drava Banovina
آلمان زیر بیرٱق ری یٱکاگرتٱیا
اوتریش زیر بیرٱق ری یٱکاگرتٱیا
کۊمٱرٱ ڤولات سئیوم چکوسلوڤاکی
کۊمٱرٱ ڤولات لهستان
آلزاس-لورئن
اۊپان-ملمودی
لۊگزامبۊرگ
پاتشایی ایتالیا
آستۊن کالیلینگراد
زار زیرهامینداری
یۊگۊسلاڤی مردوم کیخا فدرال
Elten and Selfkant
د گات ایسئنی بٱئرجایی د  Germany

 Austria
 Belgium
چوٙأ:Country data Czech Republic
 France
 Belarus
 Italy
 Lithuania
چوٙأ:Country data Luxembourg
 Netherlands
 Poland
 Russia
 اسلوونی
 Ukraine
 Slovakia

۱: د ڤأر گئرئتەپیوست دۏ فاکتو/راساگە جا د ڤأرگئرئتە.

۲: آدولف ھیتلئر د ما ئوٙت سال ۱۹۳۴ گوت کئ مئ سأردیڤوٙنکار و صأذر أعظأم رایش (Führer und Reichskanzler) ئم.
۳: لوٙتز گئراف شوٙرین فون کئروٙسیک داسوٙن صأدر أعظأم سأرپأرأست نە ڤئ کار گئرئت.
۴: Through the Enabling Act of 1933, the German government was vested with legislative powers, although the Reichstag formally continued to exist as a law-making body.

آلمان نازی یا رایش سیئم وه شلک جا افتائه د سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۳ رایش آلمان و د نهاتر د ۲۶ جوئن ۱۹۴۳ وا داسون رایش آلمان گپ نوم دیار بیه. وه حکومت آلمان د گات مینجا سالیا ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ موئن که دولت آدولف هیتلر تا سال ۱۹۴۵ زایشتی د او ولات د راس کار بی. د ای گات، ولات آلمان زیر نخیز حکومت پارتی سوسیالیست زایاره یی کارگریا آلمان وه دیوونداری آدولف هیتلر وا داسون صدراعظم و نهادیارکن بی. وه د سال ۱۹۳۴ دیووندار پارتی سوسیالیست زایاره یی کارگریا آلمان بی. نها یه که نازیا بیان ری کار د سال ۱۹۳۳، نوم جا افتائه آلمان آلشتگر نبی و «رایش آلمان» یا «رایش سیئم» که د سال ۱۸۷۱ بی، باقی من.

سرچشمٱ[آلشتکاری]