آلمان نازي

د ڤیکیپئدیا، دوٙنئسمأنامه آزاد
پراٛستن د: ناڤجۊری, پی جۊری
رایش آلمان گأپ
Großdeutsches Reich
۱۹۳۳–۱۹۴۵
بئیرأق نئشوٙ زایارە یی
شوعار
Ein Volk, ein Reich, ein Führer

"یئ گئل زایارە، یئ گئل رایش، یئ گئل سأردیڤوٙنکار"

سوروٙ
Das Lied der Deutschen (جاڤأنە)


بأند أڤأل
Das Lied der Deutschen
ڤئ دوم دأنگ ھورئست ڤئسئل

ئوروٙپا د گات سأردیاری و گأپ کئلوٙنکاری رایش گأپ آلمان، ۱۹۴۱-۱۹۴۲.
     رایش آلمان گأپ1
     ری یأکاگئرئتە یا-راساگە یا ڤاداشتئ بییە
پاتأخت بئرلین
زوٙن(ا) آلمانی
دولأت نئظام تأک پارتی ناسیوٙنال سوٙسیالیستی
سأردیڤوٙنکار
 - ۱۹۳۴-۱۹۴۵ آدولف ھیتلئر ۲
سأرکوٙمأرە رایش
 - ۱۹۳۳-۱۹۳۴ پاڤئل فون هیندنبورگ
 - ۱۹۴۵ کارل دونیتز
صأدر أعظأم
 - ۱۹۳۳-۱۹۴۵ آدولف ھیتلئر
 - ۱۹۴۵ یوٙزئف گوٙبلئز
 - ۱۹۴۵ لوٙتز گئراف شوٙرین فون کئروسیک ۳
گات ڤیرگارمأن گات مینجا جأن جأھوٙنی دویوم/جأن جأھوٙنی دویوم
 - Machtergreifung ۳۰ جانڤیە ۱۹۳۳
 - Gleichschaltung ۲۷ فئڤریە ۱۹۳۳
 - آنشلوٙس ۱۲ مارس ۱۹۳۸
 - جأن جأھوٙنی دویوم ۱ سئپتامر ۱۹۳۹
 - د دونیا رأتئن ھیتلئر ۳۰ آڤریل ۱۹۴۵
 - تأسلیم بییئن آلمان ۷/۸ مه ۱۹۴۵
جاگأپی
 - ۱۹۴۱ ۶۹۶٬۲۶۵کئلومئتر چارسیک(۲۶۸٬۸۲۹مایل چارسیک)
نوفوٙس
 - حودوٙد ۱۹۴۱ ۹۰٬۰۳۰٬۷۷۵ 
     تأپئسئن نوفوٙس ۱۲۹٫۳ /کئلومئتر چارسیک (۳۳۴٫۹ /مایل چارسیک)
یأکا پیل رایش مارک (ℛℳ)
د دئما ڤئ
د دوم ڤئ
کومأرە ڤولات ڤایمار
زار (کومولأیأکی زایارە یا)
دولأت فئدئرال ئوتریش
کوٙمأرە ڤولات چئکوسلوڤاکی
راساگە کئلایپدا
شأر آزاد دانزیگ
کوٙمأرە دویوم لأھئستان
پاتئشایی ئیتالیا
ئوٙپان-مئلمودی
لوکزامبورک
آلزاس-لورئن
Drava Banovina
آلمان زیر نأخیز ری یأکاگئرئتە یا
ئوتریش زیر نأخیز ری یأکاگئرئتە یا
کوٙمأرە ڤولات سئیوم چئکوسلوڤاکی
کوٙمأرە ڤولات لأھئستان
آلزاس-لورئن
ئوٙپان-مئلمودی
لوکزامبورک
پاتئشایی ئیتالیا
آستوٙن کالیلینگراد
زار زیرحامینداری
یوٙگوٙسلاڤی مأردوٙم کیخا فئدئرال
Elten and Selfkant
ئیسئنی بأرجاییە د  Germany

 Austria
 Belgium
 Czech Republic
 France
 Belarus
 Italy
 Lithuania
چوٙأ:Country data Luxembourg
 Netherlands
 Poland
 Russia
 اسلوونی
 Ukraine
 Slovakia

۱: د ڤأر گئرئتەپیوست دۊ فاکتو/راساگە جا د ڤأرگئرئتە.

۲: آدولف ھیتلئر د ما ئوٙت سال ۱۹۳۴ گوت کئ مئ سأردیڤوٙنکار و صأذر أعظأم رایش (Führer und Reichskanzler) ئم.
۳: لوٙتز گئراف شوٙرین فون کئروٙسیک داسوٙن صأدر أعظأم سأرپأرأست نە ڤئ کار گئرئت.
۴: Through the Enabling Act of 1933, the German government was vested with legislative powers, although the Reichstag formally continued to exist as a law-making body.

آلمان نازی یا رایش سیئم وه شلک جا افتائه د سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۳ رایش آلمان و د نهاتر د ۲۶ جوئن ۱۹۴۳ وا داسون رایش آلمان گپ نوم دیار بیه. وه حکومت آلمان د گات مینجا سالیا ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ موئن که دولت آدولف هیتلر تا سال ۱۹۴۵ زایشتی د او ولات د راس کار بی. د ای گات، ولات آلمان زیر نخیز حکومت پارتی سوسیالیست زایاره یی کارگریا آلمان وه دیوونداری آدولف هیتلر وا داسون صدراعظم و نهادیارکن بی. وه د سال ۱۹۳۴ دیووندارپارتی سوسیالیست زایاره یی کارگریا آلمان بی. نها یه که نازیا بیان ری کار د سال ۱۹۳۳، نوم جا افتائه آلمان آلشتگر نبی و «رایش آلمان» یا «رایش سیئم» که د سال ۱۸۷۱ بی، باقی من.

سأرچئشمە[ڤیرایشت]