آستوݩ سورین

د ڤیکیپدیا، دونسمنامٱ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سورین
สุรินทร์
آستوݩ
Mun River Mouth.jpg
باٛرٱقسورین
باٛرٱق
Official seal of سورین
نشوݩ
جاگٱ آستوݩ سورین د ڤلات تایلٱند
جاگٱ آستوݩ سورین د ڤلات تایلٱند
ڤلات  Thailand
پاتٱخت شٱئر سورین
دۉلٱت
 • فٱرموندار ڤیچیان چاڤالیت
نفۊس(۲۰۱۴)
 • نفۊس کول ۱٬۳۹۱٬۶۳۶
 • تٱپسن نفۊس
 • گیرینج تٱپسن نفۊس Ranked 24th
راساگٱ گاتی گات اْستاندارد تایلٱند (یۊ تی‌ سی +۷)
رازینٱ ایزو ۳۱۶۶ TH-53

سورین یٱکؽ د آستونؽا شمال ٱفتاونشیݩ ڤلات تایلٛٱند، آستونؽا هومسا اؽ آستوݩ ڤنونٱن:بۊریام، ماها ساراخام، روی ایت ۉ سی ساکت. آستوݩ اودار مینچای کاْ یٱکؽ د آستونؽا ڤلات کامبوج ٱ ها د هارگٱ اؽ آستوݩ. جاگٱپی اؽ آستوݩ نزیک ڤ 8,124 کیلۊمتر چارسیکٱ کاْ د گلال مۊن د لا شمال شورۊع مۊئٱ ۉ تا کوسار دانگ رک نوئا دارٱ. پاتٱخت ای آستوݩ شٱئر سورینٱ کاْ ها د مؽنجا هارگٱ ٱفتاونشیݩ ڤلات تایلٱند ۉ 434 کیلۊمتر د بانکوک دؽرٱ. راساگٱ سورین د دیدجا ایسجا بیئن آئم نوئاتری فرٱ ڤیرگارمٱنی دارٱ چنی کاْ مۊئٱن نوتاتری ایسجا بیئن آئم د ایچاْ مؽ رسٱ د گات دما ڤیرگار. د دیدجا ڤیرگارمٱنی اؽ راساگٱ زؽرناٛخیز اْمپراتۊیا ۉ شایا فرٱ قۉئینی چی آنگ کۊریان خمر، شایا شاو ڤا نوم لان خانگ ۉ سلسلٱ پاتشایی تایلٛٱندی آیوتتایا بیٱ. برچ کاری اؽ ڤیرگار د مؽنجا ڤلات نشینیا تایلٱندؽا ڤا نوم ایسان خوش دؽار کار اؽ جۊر ڤاجۊری زٱهزهشتیٱ ۉ اؽ آستوݩ د دیدجا قومیایی فرٱ جۊر ڤا جۊرٱ. زڤوݩ ٱسلی د اؽ آستوݩ ایسان لاو ٱ. آستونؽا ٱفتاونشیݩ ڤلات تایلٱند د دیدجا زٱهزهشتی ۉ سریشتی د باقی جایا ڤلات تایلٱند جگا بینٱ ۉ آستوݩ سورین هٱم د اؽ لٱهاز جگا د باقی آستونؽا اؽ راستاگٱ نؽ. بؽشتر خٱلک اؽ آستوݩ ژار و دهاتین د کول اومۊری اؽ آستوݩ ری کشت ۉ کار برنج ٱ. کارگٱریا برنج کاری سی دٱرآمد بؽشتر مٱجبۊرن کاْ کاریا هٱنی چی کارگٱری ساختموݩ سازی یا کارگٱر اۉریشٱم بافی ناْ ٱنجوم بیٱن. اْشگار ۉ آموختارکاری فیل یٱکؽ سٱنعٱتؽا نازار د اؽ آستونٱ جۊری کاْ نزیک ڤ 25 دٱرسٱد د فیلیا پاتشایی د اؽ آستوݩ پٱرڤٱردٱ مۊئٱن کاْ چنی کاری هٱم د اؽ آستوݩ ٱنجوم مۊئٱ.

ریشٱ نوم[آلشتکاری]

د ری یاٛ ٱفسانٱ چنی گوتنٱ کاْ نوم ایسنی آستوݩ سورین سی شانازی شا راساگٱیی ای آستوݩ کاْ ڤش مؽ گوتن چینانگ پۊم ۉ اۊساْ نوم شایی ڤ لوئان سورین فاکدی بیٱ چنی بییٱ. کٱلیمٱ سورین دۏ تا بٱئرجا دارٱ کاْ بٱئرجا ٱڤٱلش د یاٛ کٱلیمٱ سانسکریت ڤا نوم سۊرا کاْ هومبٱراڤٱر لۏریش مۊئٱ خودا ۉ بٱئرجا دۏئمش اینتار یا ایندرا ئٱ. دما د سٱدٱ چاردٱئوم زارۊیی اؽ آستوݩ زؽرناٛخیز اْمپراتۊری خمر ۉ یٱکی د بٱئرجایا آستوݩ کۊک خان خوش د گات اۊسنی یٱکؽ د آستونؽا اۏ اْمپراتۊری بییٱ. اؽ آستوݩ د گات سرنگوݩ بیئن اْمپراتۊری خمر تا ایساْ کاْ اؽ نوم دٱئنٱ ڤاْ نوم دؽاری داشتٱ.

ڤلات شناسی[آلشتکاری]

آستوݩ سورین ها د آمفوئاْ هارگٱ فلات خۊرات کاْ اؽ راساگٱ ڤا یاٛ دٱستٱ رشتٱ کۏ د راساگٱ هارگٱ ٱفتاوزٱنوݩ هومبٱست آسیا جگا بییٱ. رشتٱ کۏیا دانگرک د ڤٱر گرتٱ بٱئرجا هارگٱ اؽ آستونٱ. تٱئنیا را گوڤاردن د هارگٱ اؽ آستوݩ مٱرز اؽ آستوݩ ڤا ڤلات کامبۊجٱ. اؽ رشتٱ کۏیا فرٱ بالا بٱرز نیئن ڤٱلی د لا هارگٱ ای رشتٱ کۏیا کاْ مؽ رسٱ د ڤلات کامبوج اؽ رشتٱ کۏیا فرٱ بٱردی مۊئان جۊری کاْ نمۊئٱ جۊری هٱنی دشو بگوڤاری. تٱئنا را گوڤاردن د اؽ رشتٱ کۏیا مؽنجا مٱرز کامبوج ۉ چۊنگ چۊم ۉ اوماچٱ. شیڤات شمالی اؽ رشتٱ کۏ آروم آروم مؽ رسٱ د دٱشتؽا هومار ۉ لفاو گری کاْ هان راساگٱ شمالی ۉ مؽنجایی اؽ آستوݩ. اؽ جریان آروم آروم یاٛ جٱریان لفاو ناْ د ڤٱر ماٛیرٱ کاْ د راساگٱیا شمالی تا راساگٱیا هارگٱ ای آستوݩ نوئا دارٱ کاْ دٱس آخر مؽرسٱ ڤ گلال مۊن. گلال مۊن درازتری گلال ڤلات تایلٛٱند ۉ دۏئمی گلال پور آو ئٱ کاْ ها د ای ڤلات گلال مۊن یاٛ گلال ڤیرگارمٱنٱ. بٱئرجا شمال ٱفتاونشیݩ آستوݩ سورین مؽ رسٱ ڤ بٱئرجا آستوݩ سورین مؽ رسٱ ڤ بٱئرجا ٱفتاوزنوݩ آستوݩ بۊریا کاْ ڤا دۏتا گلال مۊن ۉ چی کریک هومبٱئرٱ کاْ هٱر دۏتاشوݩ د کوسار دٱنگ رک سرچشمٱ ماٛیرن. گلال مۊن کاْ د بٱئرجا هارگٱ اؽ آستوݩ تا بٱئرجا شمال ٱفتاوزٱنوݩ اؽ آستوݩ ناْ مؽ گوئارٱ ۉ آخرش مؽ رسٱ ڤ دریاچجٱ ساتۊم.

بٱئرکرد دیڤونکاری[آلشتکاری]

نٱخشٱ آمفوئاْ

اؽ آستوݩ هاٛفدٱ تا آمفوئاْ ۉ 158 زیربٱئرجا دارٱ.

 1. موئٱ آنگ سورین
 2. چومفون بۊری
 3. ساتوم
 4. چوم فرا
 5. پراسات
 6. کاپ چوئنگ
 7. راتانابۊری
 8. سانۊم
 9. سیخورافوم
 1. سانگ خا
 2. لام دۊئان
 3. سامرونگ ساپ
 4. بۊئاچت
 5. فانوم دونگ راک
 6. سی نارونگ
 7. خوئا سی نارین
 8. نۊن نارای

آو هٱڤا[آلشتکاری]

چوٙأ:Weather box

سرچشمٱ[آلشتکاری]